Skip to main content

Full text of "Sjø nýjar Føstu-Prédikanir út af Píslar-Søgu Drottins vors Jesú Krists"

See other formats


©i0 n^íai* ót af fl j JD c 5 a c f 

A n o n y m 0. 
^ W ^ W7) vc^ ^ «^ ^ 

©cíjafl eínfiofacafamt 'PíflaCífaguiiíti &unbnar/ 32» 
en, bunbnar faman »íb ©túcmé VafTíif'Owgw* a^.-g, 

C^7> C^Ti C^T^ ^47) C^7) ^ ^ C^Ti t^Ti £eív4ríjífvl)itmmt) geír4/ 1798. 

^tentaDac, oD ti(()lutun cnö 
6 fojínaD 23j0in8 (Bottjtállfefonair, I 4 

i 

E 

■ 

\ 

r 
m ava böfa fi.uDnínðiS/ cnn íöiblíiinnar^ 

uc ti(f)et)ran.Dí 2>£etvuin, v^ar mUt áform aU5 
ctfi aD bjóDa f œr nocfurntíma fvam tií prcnt? 
iinarA f)\)aD og tíí jFammé tíma forðéftjié \)cv* 
iD l)cfDi, en cptir ]^aD jðlanöa loféocrDa-llpp^ 
frccöíiigau 5^I^g, ^A^' íiiP.WD/ tol aD ótgéfíi 
onDIcgar; 03.95ífínD{i?þceFur^ Ofl þcfá ^.ynrn-áDí 
=cuDur létu í U^ftf <íö \)iD,bu.vDum í. alíéíjáttaje 
IcevDömum munDi líáf uiDtafa r^citafl/ tí>t 
fi;vir mig á ní) ]þc(Tar PréOitami:, jþegar af 
gormWanum f^rir tíitícgðínaumú af Bturmí* 
'sSwgvefjum fá, aD í)ané Pafliu ^ugpcEjuB? 
munDu oð um (íammt átlagDar útEonia, um* 
íleopti ^ccr 09 laðaDí aD raifiu (citi cptir j^círtí 
Dí)tvio9 oanDaDri (t'oíémiáta/ í)\>m\ cg í nocfc* 
«m SH<^B^fl^ iVmm í>ófum fi;rir m&r fá, aD 
$\)í leití/ fcm húnum 6fimleifa í jþefliu Þcppní* 
öDijí. ^:DburD minn \>om og biD cg nó al> 
96i:t'áá lcfaii Doifunfamlegii álíti, cjnfum'5^í 
íagfine CilOönacínjaOur, unDir f)mi öœðci 

^om i}«i)pnu (ai)f<i;rínj)u, jpcf^ niar^a^ fctii «1 fteií dfátt Diö míít éfuOf 01111)0 jÆbUíföVfiv 

íg uá ároEDi ab (cgðja ]peiTa mína \)eifu Zih 
vaun, meö 6(F/ ab cf imiil)alD peflfara blaDci 
tœmift óoecDugt aD f oma fi>rir aímenníiiðé fj6n* 
ic mD f^entuðfnfa, mecsi bleDin i^ll elDinum g-éf^ 
«fí/ ]Þ<ir cg ccfi finnncina (aungun tilaD auge 
Ttífa ^éiv ()O0rt jþau, ef aptur#rcef toerDa, fcnt)í^ 

öfi cettu, tíl aD 0oma ðíitara peirra nÐnD/ ní 
Vií Dífa tiíannara meDteífu, til fefá ei aD ^efjft 
par meD 6mevt'ann grun um ^jefunDinn. ^öðrt 
^c(ft (>citír nú ipkuv cDa Pall, 3oh cDa©t?cinrri^ 
cDa b^erju í)clHl: nafni, feni cr, tná olmenníngi^ 
t>era jafnf jœrt. 9íafn ^ané gjerir Dcif iD í)wxfi 
ectra né bctra enn faD, er; l)ané áform mep 
]^aD, i^ar ccfi aD fttoinna fér Dlit^efunDa 6DauDi 
Jcga nafn, I)clDur, ef mogulcgty mcD feiTum 
Pféöíeunum aö \)cEja anDaft einí)\>ðrra meDÍs 
friflinna og (ciDa f)ana ti( \)ccDuðrar um'þ.mf^ 
fngar í^cfé um]ÞenEíngar<\)cvDafta efnié og f)of» 
uD(li)cf\é i \5ovum friftintiD6mi; Dccmín fí)na m^t 
»3/ aD f eim má v»era mciri f)U9ptí)Di, floDug* 
IpuDí 09 í?oígccDi lánaD enn mér, fcm n4 ecfi 
x>^ía fprir féc aD ótfctja nafn fttt á prenti fyr* 
ir framan jafn\?e( ni)tfamlegu(lu og ()eflu bcef* 
iir, mót ^rcÆoifum D6mum og álaft af 6^luí* 
toonDum. ?Kitt nafn^efir (engfl af iDepru tuprfrí 1 « 


1 


1 
1 * o * V)9 iþó \im i^oftn foffrtungtnn fáng* 
ii>f ^écí^efúé íít, fcm í)<wn toai: 
tmnuv, i>ftr itm locf ínn ^eöton tíífmlí* 
fíné Píít»etí; en l>ané íccinfoeínat: fi^ígtnt 
lonnm eptir, , faaöi í)ann. til^eírra : 
4 ^efarí nóttu munuD p^r aííir íjneirf- 
^ft a 'mér , <j\){at) f t'ífat) er : í)i;fí)írinii 
mutt fíá, o(j fauDír t) jarbarinnar munit 
í funhirtotftraft ; en nc?r eg tíé upp apt- 
lír, tttun eg (ián^a fi^rir i)\>xn i ©aíí- 
íccam. ^ítur pamU og faaöi tíf Ijanj? : 
aííir Inciyíi ft<i a ^év, $á fFaf eg 1)6 

albreí ^neiííaft. 3^f«^ faðí>í ííí f^an^j: 
fannfega fcði eg í3ér/ aD í öa^ áöitr enit 

tjanínw ðíiíav íi?ift?ar, muntw afneita méc i^cífDm?. ^rttaitn (^ctnt:) f alaöí Jþa m\% 
fxéat: )á, í)ó cctti ah met) H^V 
Í4 iíaleg ecei afneltapér; jlíít f)íb fama 
fegíiu aííír ícci*t^etnanui\ «pá f om ^ef* 
«é meí) í»«in-^^a^ afiR*ðéi*t)t,, femí)ct 
©etbfemmte, iþav \?ai: gi^aé^ciai-Buiv ^ai* 
ðécí ^íföö inn o(í f^an^ íccrífueínau,-en 
Súl^aé, fácí),fi)eíU)anu, toíffí og |3ennr 
ami fíal),t^íat)3efúé fafnaDíftoptjjang* 
(il) meí) fínum íccrífueínum. ^pá ^efú^ 
fom í^ann ftaD/.fagbt f)ann tíí fuína tccrú 
fuéina: fefjib i)bur f)ct*'á meí»an eg fei* 
turt og fcít)ft ^ar fi)fir. ^iðiit),, fí?o ^cu, 
fdíit) ecf i í freiftni. £)g í)ann toí mcÐ' 
fcr ^etur oa ^acob 09 3óí)ítnneí^, 
t^o fonu SeBeöait, og tóf tit aí) ^rigg« 
jaft, titra af f)rcct)tlu bg f^armjjnlnðímt 
aö t)ert)a/ 00 ^4 faí^íii fiann tít :peirra; 
mfn fáía er í)vi^^ aíít íDaut«ann/ hUf\i> 
fjíx: og t^aíiD mcD mcr. ;0a í)*ann fleit 
fíg f htrtfrá |)eim, 09 %éct íitíu frátit, 
ítngra wccv einu fteínfnari, og fraup á 
fnéf fcíí fram á ftuu ófjónu tií jaríiar, og 
Bat: ef tiaí) m^plecit \>ccrí,'at) fú fíunt> 
()j4 fér tít>i., 00 faðbi: mittn ^'abír! cf 
ntögitíecjt er, 'fjá toííí^eifi faieígtirfr^ 
mcr, Mbha, ^aUt mínu! allterpci* 

m^ðufcðt/ taf buvt Ijeuna faíeíf fr4 mér. íDð t)ánn f om ttl Itnna íccrífijcína oíj fantt 
1)4 fofanbí, 03 fagbí tíí ^^tu.ré.: <Bh\on i 
fefut: íiú í f ovinattii' H ccH cina ftun.íJf 
atMfú meD mér? i^nfíí) og biDití) jbo ^eí^ 
falítí) ecCi t freiftni » anbinn er reit)u6ú« 
«in en f)oíDiD er tjeift. 3 íinnal» fttm 
gccí ()ann enn burt aptur, batft ft)rir,, 
taíaDi íeim fomu orDum, og faáDi: míntt 
gabirl ef jjat) er ecfi tmjciufeðt ab liejTt 
íaieííur tn'^i fr« tnér,utan c(j í)recfi t)ann>. 
iþá yjertít ÍJinn \?itjí. t^ann ftt^ri apt» 
ur, ^om og fann <ja enn fotantii, fjDíal) 
teirra augu vóru Þrúuðin af ft?efni/ 05 
^jeir Dijfu ecfi imm þm ft)uruí>ti tíotif' 
um. Öa í)ann jíillii inö t)á, 09 gécl; Ouré 
aptur, oq bat í fjriDja ftnn nteb fotmi 
orbutu, o(j fagí)i: ^aöír! ef fjiHitt ftjó^í 
^fl ta^ |)ettna fatei^ frá tttér, ÍJó ecfi 
minn, f)etDur mU þmx tntji. €tt f)oit» 
hittift en^iíí af í)imui, fa ci^. ftt;,r^t| 
^ann. Dc^ í)ann t^ar )tat)t)ur í ÐaitD* 
ané ftríDi, tó^ l)ann áeajlcða aD í)iDja. 
en t)anó fmti uarD fDo fenx í)lóD4)ttifff 
at^, píir eD féííu á jorDina. t^(^«rt 
ftóD upp frá bceníntií, 09 íotu til ftnna 
íccrjft?eina í priDja finn, i?g fann |já fof* 

ítnDi út af t)viaD, 03 faðDi ttl, íeit^AU 

a 2 ; W foftt |)cr! ^aí) ci* itóg, ftatií'ib itpp 0(5 
Um, f\)0 $)cf fa(íit) ccfi í frcifítti. 
íí)! fú ftmtí) tcf itu aD ttáígaft, og cr eoitt* 
in, aD ittaitítfíité ©oititv mmt ofiirfcí" 
|aft { fi)nt)U(}va t)cní)itr ; ftauDii) npp og 
ðamtðunt l)éDan, fjaiD i fá cD mig f\)ífni* 
^ann cr í itátií). 

jafnfnat't , fcm f)ann cnn ab 
taía nm pctta, fjá! cinn af f^cim tólf, 
fcm ^itbaé t)ét, ]þá cr t)ann ijafti nit tit 
fín tcfit) flocí ntaitna, og pémtra ^énni' 
manna^t)0fbín(ííanna 09 «pf)artfaranna, 
íom twtn páttaal), og mcbt)onnmfIociur 
mitiíí, mcí) t)tifnm, tompum, ft)erí>unT^ 
ftauuGum oð popnum, iltfcníiir af ^éuíti? 
manna^^iyfbtttcí jum , ©íriftíccrDum o^ 
$)ltúnaum, og t)attn %kt fi)rir í>eim^ 
écm ^tfú^ Pijfi níí atít t)Daí) i)fír t)amt 
Vítti at) fonta, cjécf t)aitn fram oc^ faíjíit 
tit^cirra: aí) t)m7'um tctti& |jért^eii: 
fíy0ruí)ut)onnm: at) Scfit af ^aíarctt). 
^cfííé fagt)i tit {)cirra : cg cm íjann. (git 
^úMé fá ct) fr)cií t)ann, ftóí) cinnimi 
í))á |)cim; cn fcm ^cfús? fa^ifci tit pcirra: 

cm í)anít, t)0rfuí)u |)Cír Oa^ aptur 0$ 

l)Utttt tnttn tii fat&ai*. ^mx fputíií í^á cnit 
einurmuí/ aí) í^^erjum leitií) ^évl en 
f0^t)u: at) ^efú af ^'íasavetl). ^ef* 
«éf\?arat)i: cí} fagöa i)fcut ^ab, e^ em 
()auu; í)av fpvir, ef (citíí) ab méiv 
Í>á látib |)eífa í kift fam. (S\?o at) upp- 
fi)ííttft |jaí) Dví), l)\>aí) í)auu f)afí)í fav^í: 
aí) eugum ðtatat)i ccj af ÍJeim , fcm H 
ðaffí mév. (3oí). 17.)- €u fui^aviuu íiafDí 
(\é|tb íjcim famcííiuíegt tcífu, fagt: 
l)V»i?vu {)Ciíft cg fi)Hi/ fá cv ^al), övíptO 
í)autt og fcit)iD í ^uvtu Pavei)Gl)av(cga. 
^g (já f)autt fom, uáfoaöift l^autt 3cf» 
.úmaí) f)auu fi)ífti f^auit, og jafrtfttaví 
<^éct (latttt tíí f)aué og faðM: f)cií( févtíí, 

lKaí)í)n oa íDtfti f)autt. 3<;fúé fagDí 
íif f)atté: Pittuv! f)par fi)vív cvtu íominu? 
^ííba! fuituv f)ú mauttfttté @0|i mcb 
Jofli^ aeuí}u (jcív ()áttgaí) og í^göu 
ítuav ()Cttí)uv á ^efúm og gvipu ()autt. 
€tt (já cí) :?civ, femf)|á í)Ottum v>óru, 
fáu f)f aí) i>evl)a ivílöi, f^göu ()civ ti( f)vmé: 
jpemM (í'ufum \)év flá meö fmU l o^ 
f)á! at) ciutt af pctm, fcttt mct) ^cfit 
i^óvtt oa (jav ftóDit, ©íutott ^ctuv, f)afíkt 
dtt föcvD, véttt út í)OttDina og rt)cftt 
Jp\?t, og tí( ^refía'í)oft)ín(íjatté ^tt* 

atM/ og ^jp af f)Dttum í)aué i)íD t^ccgra 

a 3 í>ctta! C) og í)a,ttrt al)i*ccrt»í ^ané ci^m 
c(i lccfttal)í battn. ^amx fagí)! tíí 

^étufé:ftáttú^ftttt fíjer^t í flííim*/ Wf^ 
nt ()\)0Vt: aí ft)eví)íö tchn ^ fá nttttt fi^ríi* 
fuett)i favaft ; et)a mcínar in at) eg f attttf 
ic.cfi ttit aö bít)ja ttiítttt ^&Mv, þaHann 
fcttöi tttér tttcir ctttt tólf lcðíótt Cttðía i 
tíat cð eclíi t)rccfa patttt íaíct^ , (^^erti 
'ct) tttitttt Sat)ir Ocftr tttér ðcftt) l ett ()t)íírtt« 
•itttttít)ít)tt |)cí ðiítttíttgarttar itppft)íftai? 
tcröal :Þ^í ÍJaD (^í^tttr fuo at) jlPc. 5Í 
iþcittt tíma fuaraM ^cfúé 09 fagDi tií 
fólffíHé og ^eírra ^refía4)4?fDín4;a, og 
^efubémattna ntttfícrifttté oíj á)íí>t'mð' 
•mtna, fem tií ()attét)órtt fontnir : |jér cr^ 
'itt) ftoofcnt tilattttaré rcctttngja útðettcitt- 
ír mcD fi?erí)ttttt og ftattttGunt at) grí^a 
ntig. íDa^lcga ()cft eg í))á t)t)ttr tocrti), 
fctit) og íéttttt í tttttftcrittu / og iÞér ()afíJ> 
'cngar í)ent)ur á ntig íagt, og ecíi grií^iö 
íntig , ()cíDur cr ýetta t)t)ar tínti 09 ittcilít 
ntt)rfratttta, fwo mttníngarnar itpp« 
fi)lítuft. <£tt afít ^ma cr jfcO, fi?o at) 
ttppfi)t(tft 9litnfttgar 6í)ámanrtatttta. 

• '(^'^»0 talafci 3cfú« m Ottitiarinfl ( j^ttí ^atin tSþá fotUtií f)ann aUiv tcctnfbeitwtníi* öíj 
fí^tiu. £>g iþav toar óttquv .utabutv fá 
cf ()otium epttrfi)ígt)í, íjann. tjaf meD 
^Hni ílccöbuu t)|tr bert hetvini , ún^' 
méttití ðrtpu í)ann; en f)ann fnarabt tín* 
fíccbínu fióöi ttafiitní htvtfrá|teím, 

'fíöcfuviitn o(j t)inn t)pvavfti":^0f» 
4il»émal3uVr o(j íénarar ^i)í)ín0anna 
ðtit3u 3efúm o(j í)unl)u ^ann , og (eitibu 
. t)ann fi)rft burt til j^annam/ fá »ar faíi* 
ir ^onu^aípí)aé'é, ipm eí>ipá tjar ^efé 
órsl oíDfti $>re1iur, 0(i |jeir t^tirtteiöbu 
^efúm fángtnn tit j^aípl)aé!^' á^énni' 
matttia'()0ftiíng|a,. en ál'aípOas? t)ar fáf 
fem (St)t>ín(ium gaf tjab r«í), at) Oettfv 
-fccrí 'ljat) cínn mabttr í)cci fmt fóífiD, 
. :D(í íj,eiv iitn(eií)t)u ()aitn ií)íí!^ pef!^ i)pp' 
avfía ^veftíj, íiav eb mcD ()onum aííiv 
. ^énnitnanna ^^0fbíngi(}v , (g^vifttccvDíu 
í>g $)tí)ún(íav i?óvu fanianfomniv. Sn 
; ©ímen $éj:uv fi)tgt)i ^efíí eptiv atengí)* 
, av/ (tttt í fovftofu ^émtimanna4:S0fí^íii(j' 
)ané, einit annav tccvifiu'inn, fá famí 
(ccrífueinn Par f unnugur ^cmtímanna' 

- ()í'fbítt3janum/ 03 ^[éct: inn mcD 3^f" ^ ^étm fíóí) í»at* úti fxjxit bpinmunt. ?p'á 
^édt út fá annai* ícci'tföetnn, fcm^énní* 
manna'f)£»fDtngjamim uav htnnngur, oíí. 
taíaM ti^i'ai^eitflu íonuna, 09 teíliDí 
ípétm: inn ten^ra i fofftofu ^émumanna» 
í)oifDínðjané , og f^atm ðécí imi, p\?tab 
ipéuataruiv* ^efDu cíb c[tci^ttmu í mili'i 
foifíofunnt 09 fctfí tit faman^, en ^ét- 
m fetti ftg á tttiííum þmva og DenuBt 
ftG í?il> togamt, at) í^aun fccí tj))m enOá* 
i^ar d ^vDi. ^étui* fat utai* f fbx^ 
fíofuuni, o^ (Hxr f)anu vat fvam Oetuv £ 
fovftofunni, tom ciu af amí)attum 
^éntiimauna4)0fDtngjané, og t>á í)ittt 
tcít ^étuv fttja bií) fogann 0(5 bcvuta fer 
leít Iwn tií f)ané 03 ftavöt a f)attn, 
ítí t)ané og fagbi: t)Wí eví H og cinti 
af |>cfé manné tocvífocinmu^ oa þú \)avft 
ntcí) ð^fú l^ciiu ðatítccíiía af 5^ajavet6. 
€u t)atiu afncitaDi t)ouum ft)viv fifííuiu, 
fegjauDi: fottai eí ev cð, ca ^ccíi t)anu 
eígif oa ci octt cg bmtí) Jíí fegiv; oa 
íntitngécf «t f fov&i)vtt), og íminn góC 
€n tjvcctavtiív og ^énavavniv #ól)u, fcut 
ðjcsvt f)0fbu f ota ' eto , og \>cvtitt)u fig, 
ít?tai) íutbí t)av. ^étuv ftóö ^av f))« 

Í^im Oii i?evmt)i ftg, €\x ^émumanna» lcci*íf\3cuta f)ané f énnítiíítt i ^efú^ 
ft?aral)tí)onum: kfi opínnbeilega taf* 

í fKimínum : e(í f)eft og met> jafnaöí 
i^cnnt t famfunDu iHifum, óg t mufíetfnu 
<)ai* ct) ©vtiíngav alíftatiar aí) íoma tíí 
famané, oí^ ettéi't f}e^ eg í Iei)mim tal» 
at); f)\)aí) fpiji* Ini mi0 ab Í>e|fu2 fpt)U 
|jú |)a iþav aO, fem t)ckt í)afa ipa^ e$ 
í)eti tataö ttt í)eívm; fja Peiv f)ittu 
fomu mta t)Oaí) eg t;eft fagt; en feiu 
í)aim tataí)i íjetta, gaf einn \íhm^ 
aitna/ fetu t}av ftoD t)já, í)onum/0ínu» 
()efí, 09 faðí>i: flPaltú ft)0 fbara iöt|?up» 
tiTumí ^efúí? foavvil)i: t)a|t eg ííía talub 
<)á heiHfa ^at, at) fjat) fé ovétí, en í)att 

fatt fagt, f)V)av fnviv íía:v |)ú luig^ og . 
j^annasí fíuöi t)aíi íniníJinn tit ^aipöaéé' 
ít'énuimatnta » í)Of&tngja. (£n am» 
Uttin, í)av f)ún fá ^étuv, íó^ f)útt apt=- 
uv tit aD fegja íjeim, fctu ^av t)já ftót>u: 
ÍJCfli ev einn af íteim. €n fetu í)ann qéif 
út um t)i)vnav, teit í)anu entuu atuljátt 
•^ð fagöi tíí íjeivva,' fem ^av Póvu: íiefft 
tav o(í tueí) 3efú af íríaaavetf). 
Utlu fit)ar íjav cptiv fá f)anu cnn attnav* 

fagt)i: íjú cvt 09 cimt afjpeim. 0^ 

.^íiuou ^étuv ftóD ^jav 03 peviuDí fíð ; 

a 5 Pff tíníntxi ^eit til íjmé: tttú ' úf f^atíé 
lccrtjbeiuum? í ouuat> ftuu ueítttíst 
^étnic aptui* meí) ei&t .og fagöí: mrtDui^l 
etgtemeg, ecft |)ecííe(íírtuummtu. €it 
-•^eiv ccDfíu ^reftrtr 0íi5úugrtiv og olít 
t'Qbtb lcttubu í jiigbítttrt íðéðu á^u/ f^ 
rtD |jeir gcctu t)ouum f í)eí fomtO, oij 
fuuöu eclíi; 03 (jó mrtvgiv íjítðbottrti* 
aengí (jur frrtmrtD/ Jþa fuuDu peir ecf» 
«rt, ^\?írtí) uuir^tr báru frtlé>i?ítut mótí 
l)onum^ eu|)eírrrt i?itniéOurt)ir i?óru ecU 
fttml)íjóí)rt. Stt ttt) fföufíu fíóbu upp og 
íjeugu frrtUí uocfrtr tijeir frttó'iJOttrtr/ o^ 
i)áru Ijúgtittut i móti l)ouum, og foðött: I 
i)ér í)ofum í)ei;rt ()rtuu feðjrt: eg írtuu 

^tí uíöuvórjótrt iþettrt muftert Ouíié, 
fem meD l^onöum er gjort/ 09 4 í»remur ' 
íífif^um uppOyggjrt rtuurtö/, prtO eí er mcö 
^onbum ðjort, eu iÞeirrrt ijitnté&urbír 
iu't)u euu 1?« ecfí frtmí)ljót)rt. @á cvt)fti 
^refíur fíót) \iá upp mit)t « miftum 
iþetrrt, fpuví)! ^cfúm uí), 09 frtgtt til 
í)ttué: fvflvrtr m%\\l l)V>rtt) Diturt ^etf« 
ír á mótí ^érJ eu 3efúé í>rt9t)í oq ftortr» ' 
ttticugu. í^á ttufrtDi eitu rtptur fá oebftt i 
^reftur, fpuröt ()rtuu ttb, 09 fttðti tit | 
í)ttué: ertíi ^riftur <Souur f)iué 61etl* 

ööa/ eg fcftí í^jg Ptö lifaníírt. ©uö/ .jot> 

pw- ( 

\ I J ^ 

U feíjif ofé ef Im ert ^Hfhtir ©onutr ' 

ipftö, eg enr. cn í)ó fecit e^ t)í)uv: ftéu 
cptír munuí> þév fjá ^ííahnftné @ou fttja 
tií Í)cc3i'i í)ant)ai- iííraptariné; 03 feni<" 
mm í ff^junt Í)íniiní3. pá itíf ^énití» 
íuanna-'í)0fiDím3imt fín ftccbi i funbuv, 
ctg fagDi : í)ann ðuölafíai*. ^toat ^itif^ 
um i^éi* nú framaf toititanita t?iD? fja! -' 
i^éx í)ei;i'í)u^ nú ftaílif í)an^ (tuí)Í0ftitu. 
^^y?aí) mi't)íft \)tml én '^eii' fOföccntöu 
:^aituaííir , fm'itbu og f^göu: f)ann e^ 
■tau&an^ feCui*. £)g íitíum tíuta í>ai* 
cptíi-, ncci' eiitttt ftuuí)U/ fti)t*f tí einí)mT 
onnav|)aí), ogfaðbi: al) fmtnu m* og 
í)e|ft lueí) ^onum, |jt)í í)anu et* ©aíííce- 
mt. aptuf (tengu þeit at), et' t)ja 
'l!ót)it, 09 fi?gt)u tíl ^étitté : faunatfega 
ícitú af (>eim, í)\?íat) ipttt túnmttttát cr 
fdtuí)tjót)a 09 opiní)efaf íng. fagöí 
'cinu af ^énnímanua'^efbtuðjaué ^éiu 
itfum, ffccnti fjefí?, fem ^étur t)jó af 
>ei)fat): fá eq ^ug ccfí f ðfaégaví^itiuitt 
mcD f)onumí U ueitaDi ^ctur |jpí cutt 
aptuf, og fagt)i: luaöufi eigiPeít cg 

t)pat) tjú fegíf. tóf hmn til aD fof- 
mccía fér og ff>ef ja : ctgi ^ecfi eg tjanii 

íttauui mw ípmx ^év taliD. X)9 ííifn- fmtt tt íymn nú tafaöí etin ftamat/ðíf 
éaninu t onnab ftnn , 2)vottinn fnétt 
fci- m, og íeit tit ^étufé, og ^étui: 
minntift ov&anna Scfú, er ()ami í)afbi 
fagt tíl íyM\é: aönr enn fianínn gaíai: 
t\)if\)aiv muntu afncita méi' ^ú^Mt ; o^. 
í)ann gécf úí 0(i ðrét beijl'lega, tof u 
noc^i'ir aö fvísta a ()ann, í í)ané 4fj6nn, 
og í)0rtni í)ann meö f?ncfnmy en íénai*» 
aim oð l^tit mcnn, fem ()éít)u Scfú^ 
táruön í)ann og flóii , oíj í)i)rgí)u ^ané 
afjónu, 0% tíou í)ann mcb tnefum, ipnxM 
()ann 09 fi?gbu ; fpá |)ú ofé, ()Oijrr er fa 
Í3i0 jloi og marðt annaö í)ótnðfegtfi>3,í)w 
ijjeir t)iD í)ann. 

<0g fíiMi* um morgunimt, er la^m: 
tar, föfnuDuft faman Dð f)é(í)urót)ftefmt 
iiííir a:í)fín^reftar meö *^lDúnaum f^ö' 
finé og ©^riftíarrbum, o^ parabauí ^ffu 
3iát)inu, móti^efú, fi>o aö :Þeit" ðcctu 
í)onum í hú fomib, 03 (eiböu ()ann npp 
fnrir fitt 3íaÖ , o^ focibu: cf ^ú ert^rift' 
tu*, feig ofá pat)? 03 ()ann fa^Utíífycmat 
if cg fegi i)bur fat), í)(í trúib j)ér þ)oí 
ctgi, en ef eg fpi)r i;t)ur, ()a fDariö :Þéc 

mét cm, eöa látiö mia lattfami, gZíí t 
■ 4 - 


J F 

^éban X fi'á mttu ^annfttt^ (Söititt: fttja 

ttl ()ccgti ()an^ar ©ul>é f roptar. , 
|jcir fi?gt)u <ilítr: ertú ©uí»é @ottur! 
éattn faðl)t ttl iþcírra: pét fcgit) í)al), 
cin f)ann. 3:»« fi?gí)n |jcir : í)uab <)itrf» 
tttn t?«r ttií DitniíSt)urt)inn ícugur, t>ét: 
fjáífir ()ct;rDuin ^aD af í)aué mUnni, 

aíittr fá (Fari ?jcirra, ftóí) itpp 
IntnDu Scftím , 03 kittn ()ann í Durt 
fra á^atp()ajt ocj í |3íug()úftí)/ oíj ,ofur« 
fcííitt í)attn, gauDétiómaranum ^^onttó 
^ííató; cn(jaí) Dar fncmntOí morguné» 
5þá cr ^ittiaé, fá cr feanu ()af&i for'raD» 
iD , fá paD ()ann t?ar ttí DauDa DccmDui> 
i)DraDifí í)ann tjcfé, fccröi aptur ^icitu 
ccDftn ^rcftntn 03 ^löúngum H ^t1á- 
tí^m ft)(fnr'VenítTga, 09 fagbt: fi)itDga& 
()ctt cg, aí) Cíí foiH'éb fafíauft Í)ÍoDí cn 
í)Cir f^ðtn: í)\?aD fémur (jaö tJib oféí 
( fjá ^jur ft)rir. ^attn fnaraDí (jciut 
fi)ífitr'pcntngum í muftcriD, i?n»tDaDí 
í>aDan, i hmt og íícngDí fíálfamt 
' ftg. ^n (jcir ccDfttt ^rcftar to^u fi)ífur» 
pcuíngana , feg&n : cigi í)ccftr aD ixH^ 
I (átum H ( ©ubí^ (íífíuna , (jvtaD |jaD cr 
1 fcíóDé'tjcrt). €n íeir ()élDu ráD, o^ 
íci)ptu mct) ^cim gcirfnttDé'afur, fram« 

I «tiDi metmum til ðvcftvunw, ^mit XVIU 
tíl peti;i m^* eiHivpfi}íít í)t?aí) fa^t 
€f fnnr Sevemíam (Spántaittt, feðjatiöí:. 
ficir tóhi þá W)át'm fDÍfiiV'Peittitga, cp 
Mmt feífcí tjar itteí> betalaöitr, í>m*tt ^eíc 
¥ct)t)tu af Sfraeíé fcftntum, n 
tí) fin-it* £cirtcrafuttí)!l'aeui-r eptit: 
fitjr, feiti íDrottinu infU ntcr fcoDiD^ 
Da í)0fut)>prefíarmr og ^lDúngaritítv 

acitati ei fialftr tmi í |J íngf)ítítD , ctD |)eit 
faitrpDufí eigi, l)eíDur fi>o ÍJCír iticetttt 
uei)ta 5)ai¥amta. ^ílatué ^cct tit 

ttl fietrra og faaDí : áejccru fccr.'i: 
ib f3^r íacgu |)clTum manni? fjeír fij^rí 
ittu og fo^Du tií í)ané: ef ^jeíft t?ccri ei 
<íírccDié'maöitr,íjá ^efDunt i?cr eiði t í)eitö? 
ur fett^iD f ér ()ann. fa(\Di ^íiatuá 
tit ^peírra; tafiO 1?^- ^aun fjá og Dccmiö 
cptír ijDrum íijqum. ©DDínaar foðDú 
títt)ané: ofé íei)tifí ecfi at íílíáta nocff 
itru, fr«o aD í^aD orDiD 3ef« uppfi)Utifí|j 
er banu fagDi, tetenan&i fjar meb, imu 
iutú DaitDa {)attn f i)ÍDi Dei)ja. Su ^ef* 
ftóD frammi fi)rtr SauDí^Dómarattuitt. 
€u fjeir tóht aD áetaga ()ann, oa fífðptii 
Ijeuua ftnnum t)ér aD í)aun frafnor fol^ 
inu, oð ft)rirt^oitr líatt aD gcfa ^eifar- 

mtiim/ 03 fecjiv ftá aD pera ^ó^amtí I íhíifÉmtt. «þá 0ikt 03 í rtinia& ftmt ími 

1 ®i;t)tuga? ðefús?' fyaraDí: íafar H paö 
' af fjatfum ^év , cöa í)afa aövír fagt ^í)^ 
^ab um migí ipá fi^araöi ^ífatué: ,ec 
e<i noctuö ©Dfctuguv l ^íu JjjóD 03 ál!«unú 
matttta.b^fí)íu0jar ofuvfcíbu |jí9 mér; 
^mí)í)CtirKi 9)»t*t! ^cfífé f\)araí)í : mitt 
i^^fi er cí af |jctíum f)cimí, cf ab mítt tíH 
ijccrt af peiTuttt l)eíttii, |j« tttuuíiu ttttttit 
i^cuarar ftríDa |jar fi)rír, (úo aí) e^ ofur* 
fclbift cí ©i)t)ínauttt, CH ttú cr mitt títi 
ctgí ipaöatt. «pá fagöt ^ílatuí^ til ^aué: 
ertú pó famt á^ouðurí ^cfiiá immUr 
og fa^íii tíl l)an»: fcgir jjab, eg cnt 
0(j ^óiigiir, til pcfé cr tuj fofíiDitr og í 
^cittiítttt íotttinn, a!> Cij ^crí Dittti fami' 
(eífattuttt, 03 í)irorr í)antt cr af fatttt- 
(eifattuttt, fá f)cimr utí'na r«í>ö. ^í- 
tiitufp faalJt tií í)atté : l)i>aí) er fattníeíí«! 
uriittt^ oð fá t)aHn l^afDi þetta faat^ 0pííf 
íjaitn xit aptur tíl ®i)&tuöa, o^ fagDi ttC 
ícirra t)Hjiítfíu ^uita og tií f^Dftué; 
enga fof ttnu ea meb í)ctjuttt manni, 
J^efuí) ' prcftarntr áffoattöu fjamt 
í)arblcga. fcut f)atttt áftaqabíft af 
ýeim ccí)fítt ^reftuut 09 $C»ti?únguttt, í)ann aptur at, eg (ac^U tií þané : fbar- 
avp cn9uríxt)ríft)uecfii fjá! ^mfit 
^avt)fc(5a ^cic affaga Jjt^. (gn ^cfú^ 
f\)acat)i í)onum cnau framac tit nocg- 
mé ot'í)é, föo ganbéDómamm imöcaD* 
íft ísab nccrfía. (£n fjcic Dóru |jcfé á» 
íafací og f^aöu: í)ann í)c|tc uvpocft fóff- 
íí), mcí) piot f)ann f)Cftr íénnt 4 elíu 
^©i)t)Cngalaní5i, og í)citc tiftcfib í Oa» 
íífcca, oíít f)ín(iiaí). (gncc^tfatué f)Ci)rDt 
®af ítccam ncfnCa, fpuvDi f)ann at) : f)mt 
()ann pccci Oaf tfccai'i l og ct* f)ann for- 
nam ab f)ann oar unöir j^cróöié pcíöt^ 
fcitöi t)aítn f)aun 6urt tít j^cróbcfar^ 
fcm cinntnu Par á ÍJCim fomu l&^mt 
í Seriífatcm. (£n cr Spcmce fá M' 
úm, r>art) t)aitn nccrfta ðfaDur, ^Pta^ 
í)ann f)afbi fvjvxv laxxmn girnft aí) fjá 
()ann, af ^i?í í)ann f)afí)i luaröt ^ci)rt 
<tf t)oitum, og t)aitn uccitti ab í^anit 
muuDi fja tciín af f)onum, oq aí)fpurbf 
í)aittt 'á nittraa pcga, cn f^anu fi?ar- 
aöi f)onum cncju. ^ (£n ^énnimanna- 
í)0föíng)ar 03 (S^ríftfccröir, ftóbu o^ 
flfofubu f)aitn t)arbtcga, cn j^cróí)C(^ 
mcb fírtum fírtbémcunutti forfmáöí 

i)amx 00 fpottaöí, f(crí)i í^ann í í)pttÉ \ 

1 

fat/og fcntií' f^anu aptur íií ^pífótam. 

»$)ct*óDeé tiínii: aptui*> jjfíab át>ur ijófu 
1 iJCiu óbiniu fín 4 mifíi. €rt $>tlatu^ 
famduíalíabi $rcft(t=f)^f£)íngia |)ef= 
ití)é=meuu og í§Diuu,09 AigDitif ^mvat 
$éf l)aftD í)cnuauu mauu tií míu .^aft, 
fuo fcm ^mx, ei- ffáfn^r fófaiuur og 

fjáiD ! C3 f)Ctti)ttl'^ct)t*t f)antt f)€t' ft)fit l)D" 

«r, og á jjcí^úitt ttiaittii ttuu Cttaa af 
iÞcim fof uitt, tpat uttt péu ftagit> 6anu/ , ^ 

cí l)etDitt* jg)efóDcé, pofaO cg fciiDi t;D- 
ttttitt)ané, og fjaiO! ccfctt ct* af ^oit' 
ttiti ðloct jjaö DauDa fc iict'öU(it, fi)rit* 
?jbt Dií cíí rcfta f)Ouum og táta íaufatin. 
! €u á í)atíDav=Deðiuum f)taut gaitöéDóm» 
(triitn cptir Dcnju, fótfiuu taufártu aD- 
táta ein^mnt tauDíuðja, ipmx f)ctífc . 
^cir ijitbii, og cvtír f)Oi?r juttt |3eir 6cíí)D> 
uft. €n fjá f)afDi f)anu nafuíéntiDamt 
fcauDfngja framar oDruitt, fá cD 58ara0- 
taé í)ét, mcD uppí)taupé=ttt0unum í)unD- 
íttn, f)\)orjir f uppí)taupíuu f)ofDU Pí^ 
itnniD. @cm f)cir Póru tit faittané f omn» 
ir, fagDi ^^itatuó ti( ^cirra : ^aD cr i)D* 
(tr ftDPcnja, aD cg ðé|i t)Dur ciun fauf- 
ttUtt a ^aflum; og fólfíD falfaDi iivp 

Pð té^ ítt aD í)iD;a, qD f)aun t?í(Di ðjora, 

' i> fcut öé(it)öur nú ©Dötnða^óngímtlaufannl 
S\?0tn tJitjtCi |3éi' al) ijcft uöuv taufanií 
föai'aOOaiu eba Scfúm, fcm f alíaft Míi* 
VLt, (lj\jial) í)ann »i|ii tjelal) ^efut) pi'eft» 
arnir í)0fí)u af í>funt) ofuifeít ()ann)^ 
5Dg fcm l)ann fat á öómftólnum, fcnöí 
í)ané ^úfé^fvú til Ijané, oq íét fem i)on> 
itm: baf ecíévt aí> ^j^ra meí) ^amt 
SKéttláta, iji^íaí) margt í)cft c(í liöiíi í Da^ 
í öraumum fprir l)ann. ^n :peir ccl»fítt 
sprcftdc $ilí)únðar rébu fólíinu og 
cg^tu^ií, at> ínD fFi)íí)i Oibja: í)antt 
gccti peim mtfíu ííclíMtr 5öarab&am íattf» 
ann, cn '^cfúm ffxjíhti ípeir t»ei)l)a. 
fmtM gantéDómarittn f>ffatué, og 
fagDi tií ^eirra: ()wrn af íjctfum ti^ciuh 
ttr toiíjíD |)ér aD c^ íáti i)Dur íaufmtni 
f>á Mí<(tix\vv atíitr f)ópurinn, 03 fa^iMí 
tat hnt ^cnnann/ oð géf ofé 95ara=0» , 
6am íaufann. pá fMva^i avtitr ^í* 
latuá, fafíaíti' oa fað&í tif fcirra, 03 
toitDi Sefúnt faufann táta: f)i>aD intjiD 
. :pér t)á aD cg fíuíi ð?£^ra i?íD 3<'f"ii^/ í^f 
Wrjum faat cr, «D f)ann fé álírifínr 
áíÍDnöur ©t^Díngal ín <jctr f^íuDu íiá 

aKir apíur upp, og f^gíiu: í^-Gffctetíift 

í)ann, Ðómánnu cnn f ^ríbja fínn til J^iri'at 
hMh iiítW^ pcffiíiÍJJt't^ cnða íaut^i- 
'{0t fimx cg mcl) t)onum, fj^tiv fi>í úi cg 

ícgua í)Dunm, og tata f)ann íaufamv 
^n ^cir- Míwtn |jot mciv, fegjanbi: 
i^roféfcfíift í)ann , aroföfcftú f)ann. C)g 
íiííir Mx\\>n aptui', fcg|aut)i : cigi í^cnU' 
anu, :l)clí)uv ^öavaOOam. €n ^araO? 
haé iíar roeníuði, bOflfrr cö uar forír uí^P" 
^íaup í>ð mauhflag , cr ff éb uar í ^orgf 
inni, tnn fcttur í fáuact jt. Dg lieir ftóbit 
|jbt faftara par á mcO míftum. t)tjD^.unt/ 
ó^mU ^aö ab ^efúé prDi f rofáfeftur, og 
ipetrra t)tj6t) og é^fnö'Prcfíanna tó&if 
i)lu% 5:»^ tóí ^t'íatuv^'^efum o^ í)úí\. 
ftréftt i)ann, cn ftrtbijmenn £anÐéí)óm» 
arané tóíu t)ann, og tc^téííu t)anu meí) fce 
ínu t t:n'iigf)úfií), Uííxxtxx faman oa fofn,* 
iitn aD í)onum elíu tíöinn, aff toe'MJii 
í)ann, oa farrísu íjann í ^urpurop 
f ápu , ^éttim Utómx af ^t^rnnnt/' 
í)3 fettu f)aua « fiatté f)ofitt) , og ret)r í 
I)aué t)Ocari íj^itt), ^ci)ðí)u ^ite fi)rí^ 
í)otinnt , fpj^ön í)ann og tófn aö í)citfíi 
éonnm, 03 fo^&u: t)eiíí férta ^oitmtgr 
txt ^í)Díuða! aáfn t)Ottnm púftra 

^mUxx i.imj íPieu íet)riim 

h 2 xmt ■ 

fa^M ííífcíiTa: f)oíD! íetí)í i)ann nit 
iit í)frtgaí) íií pDai*, fi>o aí) pér \?íttí) paö 
«9 ftnn enga feí meí) í)Ottum. @oo ðécS 
^efúö út, t>evaní)t í>i),ruí=íórórtu og pu'u- 
X>\m ífccbít), og battu fagöi tií |jeiita< 
fjáib manrttun! ei: ^^énnimanuai 
ft^fíitngjavuir 03 íéuaravuir fáu t)auuý 
foííitbu |jeir og fogöu: íroféfeftú, írofó* 
fefíii $)ííatué faGí)í tií í^eirra : , taf ib 
jjér f)auu 00 f rofs^feftií> , pi^íat) eg ♦intt 
cnga foí meÐ f)onum. fmiiÐu f)otii 
um (Si)tíngar: i?ér f)OfuiU fíyg, og epti 
ír i?orum í^ðunt á f)anu al) t)ei)ja,^DíaD 
^ann ðí^vti ftð f)affaun aD ©uí)é ^t;nív 

gimtí «j)attut 

Pá^pifatuó ^ci;rí)i íjaí) orí), 6ttat)i|l 
í)anu enn meíí, ua ^écé áptui: í í?ix\9^. 
Í)u|tDf fagí)ittf Scfúm: l)baí)att ertiíi 
en ^efííé gaf f)onum ecfért ftjar. , «p4 
faati ^pítatué tif ^artéí tafar í»ó e,t3Í 
Díí) mig i \>úift{\ écfí at) eg í)eít ráb íií 
aí) íroféfcfta fjig, 03 eg f)c|t ráí)tíf aö 
ðéfa í»í3 íaufatin? Sefiíé fijaraít: eigt 

í)ef t)ír fw nocf urt tjafi) i;ftr mér , uema 

ÍJév'. 

j 

/■ 

^ i Mv fá mcífi fynl), ei* mig ofiirfeíDí ^ér. 
iDg eptii: paí) íeítaöifí ^ílatué inb,()i?0rtt» 
tnu f)ariu gcetí íátií) í)autt íaufauu. Sit 
® i)í)íuga.r f)róput)u, og feðöu ; cf tcct*; 
ttr iþeuuanu' faufauu, H crtít erfi ^etf' 
arauémmir; fjv^íaö í)mT, femfttíðjör' 
it at) ^Duííuai, f)v\uu er 4 móti ^eifar^ 
attum. ^fl $>tíatué f)ci)rt)í ^aí) ort), 
ícií»í)i f)auú ácfúm «t, fetti ft(j « 
^ómfíóliuu, í' íteim |íat) , fem falíaft 
l)iutt fíeiníaðöí, ett á í)eí)ré|¥u ©ab6atf)a, 
cn uar at)fánaa öacjur Cpáffa, uccrrt 
fietttt fíuubu. fctiir ()aun og tií 
©i)t)ínga: fjáit)!, Í3at) ec i)öar ^óu^ur 
en fjcir Míwhw, hmt, hmt mcD f)ahu, 
f roféfeftíj ()antt, ^ííatué fagDi til ^eirra : 
líaf eg íroféfefta i)t)ar áíoniittg^ átíénni' 
manua'f)0fí)tngjarttir ft>urut)u: engautt 
^ouííttcí Iwfum \3ccr, ucttta ^eifaranu. 

er ^tfatuó fá , |jaí) ()aim f om cttgu 
tií i^c^w, f)clDur t»at), aö íjar t)rDi cnu 
nieira uppí)laup af , tpf fmnn t^atn, 03 
\>\)0U f)cnt»urnar fi)rir foífíuu, og fagöt: 
íafíatté em cg af bíoí)i fjefé f)tu!?' sKétt- 
fáta, fiáiö pcr tif ! fjá fvaraDí aííur í^t)- 
: xit, og fagl)í: ()atté Oíot) fomii)tit* of^ 

^ í;fír í)0rn pov. 5>í(atué ^euetí 

f) 3 fpl^ fóífiflu fuííncc^ju, at) 01% íJífmM 

JBávaljbam íaufanU/ fcm inn t>at* fctt* 
iti' fi)i'it: uppí)íaup mattnDr«|> tmi)v^ 
Da'ftofu, umí)U0m |jeti*tat)u; en^cf* 
wm ()íil)fn'^f tann fvamfelDi í)ann |jeinv 
eptíi* :^eíri'a \?iíja, aí) í)ann ei'oféfeftui: 
^vDt. $á tóf u ííeii' 3<^f«nt , eptif ^aö 
l^eív^0fDu fpottab í^ann, fcci-Du-^amt 
«v puvputa=íáputtniv fctvísu t)ann f 
fitt egin Hccti, og íeibíiu f)ann út, aö 
j^eív ftoféfefíu í)ann , 09 f)ann bav ftnn 
Ivofb' o(j gcc^ út. (£n í pút íieiv ðengu 
cg t^i&íu í)ann út, funíu í>eív mann, 
fm fvam l)i<í gécí af Ci)vene , ©ímoir 
aí) nafni, í)V>0vv eí) f ominn uav af atxif 
f0t)uv Ijeivva Sllejcanbevé og Sfiúfri/ í)flnit 
i)0nt)lut)u pciv, oa ^vei^uöiDu l)onum aD 
()aim Kxvi l^ané n*of^, og l^áDu írolf* 
ínn uppfl f)ann, at) ()ann bccvi Bann ept» 
ív 3ef«. <£tt t)onum fi)(gí)i miíiff fj0íí)i 
fóílé og qbenna, ()í)0vjav eD gvétu ocj 

' Í)ífvmuDU ()ann; en3efúéfnévifítíí|peívvrt 
fagDi: (jév Dcctitv af 3evúfa(ent, gvát* 
iD ^cf í í>|tv mév , ()eíDuv cjvátiD i)íit i)Dm? 
fjáífum 0g i)fiu O0vnumi)Dav: Íjdí, fjá* 
íD ! ^eít' Daciav mittiu íoma, a í)\)0vjitnt íafrt rtt fctjjrt fjeíímutm: 6n)njtt) t)tti* 
oföy í)aífuuuut : í)t)íjíti ofé, Sfí>eitr gloi'rt 
j|)Cím toií) í)ií) bíómgrtírt tréb, í)i)rtö tttutt 
jíé t?it) m þxmiM €u tijeíi- fpiir. 
\>ktm rtDrir lcibötift og út, rtb í)dr toociru 
öfteteuteí) í)ouum; og ^eív leíí)t)u brtUtt 
(í»rtnu ftrtb, fem frtífrtft q f)eOrej¥u ©of. 

grttí)rt, ijMÍi CD ÍH^Dífí j^rtUfrtlíétjrt'ftrtDuiv 
|)cif gafu 6ouuut rtb Drccfrt t tíuí 
imra'u 0(5 cDí^ Artlíi bfrtuDrtí), og í)rtttrt 
tóMjrtí) eírti tií fíu, .|3toí<já f)rtuu fnirtcí* 
rtDi fjrtt) , bilDi ()rtuu ccf i tivccfrt. ^g, 
fcm Í3cir fouíu f ÍJrtun ftrtö , feut írt!írtD» 
ifti j^ofuDfícljrt'ftrtDur, ínu- evoféfcftu 
|)cii- ()rtuu, oq mcö {)onum tbo rtDt'rt- 
Vceníuajrt á í)aDrti- fíbur , cinn tif ()cc(jrí 
f)rtuDrtr , og rtnurtuu tit t)iuurtr y?íufírt, 
€u ^cfúm t tuiDib. €u í)aí) Urtr uccr 
iimf»ríl)ju ftuntiU/cr ^cir f roféfcftu ^rtuu ; 
í)á t)rtrí) fú ^ítníuíi ut?pfi)íít, fcm fcgir: 
mcDur íííDirf juiu cr f)rtun rcif urtDur. (gti 
^cfúí^ frtrtDíí -^rtbir:! fyni^cfif þdm, 
í)Vtrtb ^cítí vitrt d l)Vrtb í^eic gjötrt*. 
^ífrttué jírifrtDi \sá i)|úf rift, og fcttí 
í)rtnrt upp i)ftr íroiritin, upp t)ftr f)rtné 
l§í>fbí feftu |jeiv tjrtttií í)rtuDrt>fj5t . ^ii in, t)ar rítuto í)fir t)oninn met) gríff^ 

fírift ía|it marðir af ©i;í)ínðum/ ^íjí* 
>aí> fá ftalíur i^ar itocrrt torí^ium/ pau 
3c(«á i?a.r fi'Oféfefíur, f^aöw peítf 
Wtit ^rcftar ^i)í)ínðattna ^ii) J>íía» 
fum: (trifa ^3« cigi ^omiit<íur 
íitga/, f)elí)ur íiaí' í)amt baft fagt: cíj cm- 
^omingur ©ijOínga. ^ífatué fwaraöi;- 
t)ijaö Cð líiifabi, JþaD f}C|t eg |?rifa&. 

@j0tíí «í)aí:íuiv 

Pá ftrí&émemtírnir ()ffbtt f roféfcff ^efí 
im, Uhx í)eir l)ané ^(ccí>uaí)/ 09 ðjerDii 
4 fjogra t)íuta jí'ipti/ férf)t)or|um ftríbé' 
■ manni eínn l)íut t 09 t)orput)u par um 
()íutféfti/ í)i^orr aO ()attn f i)tbi ()afa, oci 
jþar meí) ít)rtilinn ; en f i)rtílíinn toar eiðt 
. fauitta&ur , ()e(&ur fra ofamjcrDu alííir 
pr jónaOur. pá t&hitii ^m fín « mitíí : 
iílptum tœr (^ouuut ei^i ( fuuDur, ()íuti 
umft ()cíbui- uut/ ^tjoré t)ann fíat mar 
fí?o al) ^ituíngitt ttvpfi)lítíft / ^\)aí> f^ðt 
iv fxm (^pamatiitítttt í cr feátf: ^cíJí I^íptu meí) fév f tccöum mínttttt/ S utímt 
fmu Imm Pcir bluteéftí. pcttcí 
ðjí'i'í'U ftrtíiémcnnirnti* , og fóífil) ftól^ 

fram f)CíÐfcu l)anu, ffoíut í)0fit^ 
ftn o^ fegöu : foci! í)i?0rnittu uiburOr^t' 
itr jíu muficrtö , oíj uppí^Dcjgir |3aD apt- 

> iir 4l3remttr t^gum^ Í)jáípaí3ú ttíífí«íf* 
itm ^cr, cfKt crt ©itfcé (Sonur, oíjftí^ 
utDitr af froíjíuum. i;)g.g)0fí)íngjartiit: 
ípottubu í)aun tttcö^citu, líta cintiíntt 
l)ocí)t)u l)anu^cir ccí)fítt^í>rcftar ftu á 
mcDaí tucí)@íriftíccrtiumo9 íþMmum^ 
og fogí)u: ^örum f)e|tr ^anu ()í<5(pal), 
fjáífum fér gétur ()ann cio^i bjáípat). (gé 
í)aitu ^riftur og ^ónaiir Sfracíé, 
fítgi ()auu uíí uibur af froflinum, aD Péi:' 
fjáum og mcðuiu ftjo trua í)onum» 
^jáípí ()auu ttii fjáífuiu fér, ef ()anu ci* 
á^ríftitr ()iitu útoalti ©ui)ö. :^antt 
fi-CDftí ®uí)i, í)aun freíft ()aim uú, ef 
l)aun f)ettr 1i)ft tií ()ané, fpíaí) ()anu faðbi: 
«9 em ©uDé (gon. 5ltj ()onum í)cct>t)it 
Oð ftríDéittcnníruir, gcu^u ti( ()aué 09, 
focröu ()onum eUt, og fííðt)it : ef ^ú ert 
í^onúnattr ©Dbínga, |já (uáípa (^ér fjáíf- 
^mt. ' iída etnuitin í)ccbbu (^attn rccu» 
íuajaruíV/ íeii: lucí) í)onunt ppru f^'ofé. 
fcfíit. €it eítut af Peim fpiff^ítf i«m/ 
fcm f)eitðbíi' uóm, íaf!at>i f^ann ogi fagMíí 
ef crt ^cifíia* , fref fa fjátfann Ijtg oci 
odui', fuaraíii f)ínn annai*, fti-atf' 

^aitn og faðí>í: og f)rccDíft eí 
fieíííitc OuD, fem ei*t í einé fovDcrm? 
(lí^u? og abfonmt ffér ocfuv ^ctta i*étti» 
lcíía, pijfaD t?ér metit^fuiit Ji^aö octat? 
gi0ví)ii- t^óvu uevt)ar , eu Ijeffí f)e!ti* ccfévf 
©fficfaníegt ði^rt D% f)an!t fagbí ííí 
^efu : S)rottínn ! minnftú mín 
Umwv i m ísitt. £)g Sefúé fagDi íií 
^ané: familega fcgí cg í^éi:, í ba^ 
ítedtd vaa mcb mét: í pðrabíð* 
fen íJar ftoDu inD frolTínn ^tfw, móí»ir 
l)ané o^ mot>urf{;ftir f)ané, 5}íaría tn'ifé' 
frit .fíeóv()cc, og SOíaría 5^aðí>atena. 

^cfúé fá nú fína móbur , og {mutt 
(ccrifiicin |jar nccr ftanöanbi, cr ()ann 
dfFaöi, fegir f)ann íií fínnar ttióbiir: 
t<ím\ fiá l?ú þab luttii fomtr* 
€ptir Í»aCi fcgir ^ann tit lccrif\?einfíné: 

pat> tt pín mobit* ;Og upt> frá 
|ícírri ftuuí>u tó^ íccrift>einninn f)ana at) 
fér. ípal) i^ar nccr um t)ina fiettu 
ftmtín, aö mt^rfur (jiurtiifí t)ttr aíít 
íanbií) , aílt nccr til níuní)u fíunDar, o() 
fótín miftí fítt ffín. uiu «íimi?tt 

ftunöu ftitnDu Míabi ^cfué velH, 09 

taní, eí) iítíeggft: (gub míhnl 
<Sub minirJ l>t?ar fyiít: foclétfíu tnig^l 
og nocfrti' af |jeim, cr jjai' ftoöu í)ja/ 
H ^éir ()ei)fí)u íniD, f^gbu <jeír: tjá! 
^anu f alíav a (£í (am. €ptir |jal» ^efú^ 
l>ifl'í aD aíít bar nú fttlífomnab ; ab 
Sfi'iftin i)vöi uppft)íít, H fcgif í)auttí 
nti0 pytfiiv* ^av m fuíít af et>' 
tei , jafitfnait í)íjóp einu af ÍHnm tií, og 
tóí njat&awtt/ o^ ft)fíti. af etiU, og 

fetti f)anu ofau á rcprlcgg , 09 cjaf ()ou» 
uin aD Orecfa, oa mUi I4ti?era! f)4 
imi i)imt &taé fémm at) tafa f)amx of- 
fiiT. (£u atirir f^ðtsu: hmi (átiD fjá 
l)pfrt (gííué fémur aÐ bjdípa í)ouum'. 
€u tiá ^efúé l)afi)i ebif iö tií fíu tcm, 
faabi ()anu : ^ab ci: firil^omnab^ 
Sfcfúé fafíaM upp í)árri rebbu í autTab 
ftnn, ogfaðísí" jabitíl í^ínrti: l^cnb* 
m fú €0 mínn anba* D% er ()auu 
i^afbí fjetra fagt, aö ()neígt)u í^ufbÍA upp^ 
ðaf ()aun ftun auDa. 

£)a fjó ! ai) tja(t)ít) tnufíerifíué rifuabí 
míl>íí i fttitbviií í jim parta, frá ofait. 

uerbU/ t 

iietöit , (Xlít ntðui* fí(cguum , iíSxUú, 

<if tuíuft upp, og mai'ðii* íttamir t)cú 
íagra tifu upp , |)eít: eö fváfu, og gcní^u; 
eptíi- ÍKiué uppnfu ítr ðvofumtm, 'oa 
íomu í í)ína l)eiíogu fcot'í^, og au<iíí)ftuft 
pav ittorpm. €n cu '^uril)rai)ö=í)Ofí)- 
íitðinn, l)iw par ftób ðépt, fá í>ab 
()t)aí) þav ff é'oí , og at) í)arin MUiibi foo,. 
tá et) í)ann létft, prtfoDí t)ann^ub, o^ 
faðöí: Diífuíega tjcftr pefri t:^ttíatm:- 
maí)ur iicriíi o^ ©ubá ©onur. 
ícir, fcm meb Soitum Póru aí> t)arí)« 
veita Sefúm, t)cir fáu íarOfíjcííft-^ 
mtn, OG ^al) t)i>aí) $)ar fecbi , xtrí)u ticii: 
miog óttafíe^nir, óg fogbu: faitníega 
Mr pef]i ©uOi^ ©omtr. aíít foíf^ 
cr |jar par í)\á 03 í)orfi)i á, fem |)eir fait 
í)oat) í^ar ffcOt, BarOi j^aí) fcr á í)rjóft o^ 
fnéri t hvivt aptur. €n alíir f)ané ^unn» 
íngíar ftoöu íái\%t frá, ^par Póru og 
margar fonur, fem fau par itppá á» 
(cuciOar, incðal t)mra ab t>ar íífiatía 
SSDíaabafena og ^avíci f)iné fitía ^uohéff 
Ó9 2íófcp()é incöír og (Safóme, mófcir 
í^eirra Scbcbccí foua, t^ccr f)ottum t)ofl)ti 
cptirft)ífít, f}á ()aitn Par í ©aíííoca, og 

j)jónaí) Í)omm, 03 maríar aí^rvir, ^pj^r^ ' .€tt ©i)í)ínö|ar7 mcí) ^^í í^aö \)ai* aö' 
fánga'öagitrmn, fuo aí) íífamarniv tjccrit 
tcti á frofiunum um (Sabbátl)é't)a(iínnr 
<|3iií fó faml (5aí)ktf é Dagur ijar mi^i 
tfí,), f>óí)u ^ííatum, al) |)círra bcitt 
í)ri;tuft 00 ofantccf jufí. pá Unm ftiité- 
incnnirnir og brutu fnnímr hm í)tné 
fi)rfta/ 09 fuo í)iné annarí:^, fcm lue^ 
í)onum Dóru froféfeftir. ^ '^m 
foiuu tír^efiím, oíi fau ab l)ann mt 
«líarcií)U Daiun, 1)4 kutu Iþcir cigi t)auá 
fccin, ()eíbur opuati ciim af ftrí&siuoun- 
^nutu f)ané fíÐu iucí» ípjótif 09 ftraír 
í)á raim út U6\> 03 t>atn. fá cr í»ai^ 
^cftr fici), fccr ímr Ditni um, og ^n^ 
DitniéÓuröur cr faunur, 09 (^annfamí 
tcit'lJaö, aÐ ^un fcgir fatt, fi>o aö |jcr 
109 . ft)o írúíöi ?)?\?íaO (jetta cr pE) > fbo 
<ti) SKituínain UppfDíítíft : iBtlub 
■ í ér l)r jóta nocfiirt í)ané Ociit. cnti 
wptitr fc^ir énitttr SKitnCng: pcir imtuií 

fjá ^rtn, í ^m-n pcir ftúitðit. ?)?atcp^ 
ir, íta cr (\i^s>\\> l)ar f Oiuit) , af f \)r paí> 
i bar abfáucta'Daður, í)i)0rt* ctb cr fi)tnr 
" @al)6atí)é í)agittn, íom maí)ur noitiirií 

tihw af í)orð ©tjDínga 5(vcmatf)ía/ 3ó* 

m ^afbt \)ei1í) famt>i)(f tti* íetiTa i*4í)a'gjíírí) 
pg )brei)tttí, imtr: eD og fDO Dat* cttttt af 
lccfifijeitttttti 5cf»/ í)etttttt(iteðtttv fpt> 
ií ótía fa^tf i)ií) ©i)t)íttga / f4 ct uottf 
at)t eptif ©Hí)é nti ; l)atttt öitfíiíft ai> 
(jqttga ttttt tít ^ííatttttt, 6aí) ttttt aí> 
Jatttt ittcctti taf a ,tti&ttr íilattiatttt ^efu* 
i^tt ^ííattté wttí)tat)ífí at) í)atttt Dcctt þc^ 
av íatítttt, og laífat)t ^mtöfat)é'l)ofí)> 
ittðjatttt, oð fpwrt)t í)attn at), f)i?ott 
í)atttt i^ccti fi)fif íawttgtt attbabwtl og 
ct í)atttt toat* |)efé ovbtntt af j^ttttí)* 
i'at)é'f)oft)íngjatt»m, íei)fí)í ^pífatttá oa 

(ítíjaííi/ ttí> Sófepi) <¥i)(t)i afí)ettDaft ííí 
attiítttt, og gaf lioHttm Oann. ípá^om 
l)atttt og tóí ttií)ttf íttamatttt 3cfít 
£)6 f;atttt Uijpti iínm og tóí tííí) 
öraattwm, oq fpcijpaDi í)atttt j ()fcittu 
íéfcpti; íar fom og gíicóö^ntttí?/ fá> 
cf fi)fft font imt Hótt tií ^efú, fccf» 
(ittt)i fanttíanbab tttt)fftta(óe, ttccf í)ttttt)t> 

aD pttttba. ^átófMþút (ífamann Seffv 
fpci;ptií)w í)a«tt ( (fttí ttieb bpf nptif 
fafp?, f\?o fcití i(Si>í»fttaa fít)wt* ef IM 
ai) .^fcftfa. ©i fiaf í pctm ftat)/ fcitt 

M)^ li'Pí^fífíwf/ mt m^/m^^ 

utv i íjuv\a iiD cngtnn ijafhi mi mib 

fíwa C0tti it|iju ðref, ^mia ííanu ()aföí 
6tí)09(^^a látiö í ftcini, 03 \?elti ftór» 
Um jíeiití aD ðrafai-'í)i;runum, og gcc? 
í Ourt :Dð |h\í) i^ar aí»fanða't)aður/ 
ft9 (5atbatt)é^t)aíiurinu tól tií, ^áitg^ 
^í) íeíibu ^ejr Scfiím ft)rir fafit: aí»* 
fflUða-'Daðfiíné ©i;t)cnða, |)i>útí) fú ötcif 
nar mm, €u ^ar tjar 5)íaría ^SJía^Da? 
Unia, íitttttr ?i}laría 3;ófevH)é, oá 
Pccr íouur, fcm ^ontuar Dóru me& 
l)ouum af ©atiÍÆa, fiMUx cptir, ftt- 
jaut)i (iéauí: t}ftr fra greftuui, og tFot!- 
uOu (^bttna, fau tit ^iHir og t)i>orU' 
tttu f^auö tífami t)ar íagöitr.' (£n t)cct; 
fnéru aptur, rcíDaitDi tit Dprntcctat: 
ntrtír og fattjc. (£u um @abí)atf)é. 
tac^iuu Dóvu í?ccr ft^rrar eptir tog. 
utatinu. aunanu Dag, íjaun fcui 
eptir aDfanga'tiagiitn cr, fofmtbuffc 
famau íjcir i)PVHtrftu ^rcftar 09 ^f)a» 
t'tfocf áfatttt, tit «pííatuitt, oa fj?9t>u; 
^crva! \?ccr ttiiititumft á íat), aö 
Ufii fDifarí fagí)i, H cr ()attu (ífbí: 
cptir ^vjá Daða mun cíí upprifa; af 

M ílPiJiía íiú aö Pafta ðv^fiua atXfc 

tiC tmi f)rtné lcci'ífoctnai' á nóttw fteíi 
^onum i Htt, 09 fegi fólfinii ab , 
^ann fé nppriftnii frá Dauhim, 0(j ' 
t)eirí)i t)in feinni Diifa, avgavi |jeivrí 
fi)vi*í. ^ílatné fagí)i til ^jeirva: '^au 
Í)attí) ÍJér t?ar^'menninná, fartt) ! MfU 
íí) , fem pcr ()aíib i?it á. €n |jeír ðengit 
í Oitrtu, og ijí>ítut)U ðrcftna meD 

barí)'nt0nnunum/ óg innflgUi&u fteiUí: 
íntT,. 
■ féfii vav i <Biibe mni>f máttipab þó 
*cCi fem fœnca tígh, cö tjcca (Buöi líCuc; 
«ei! ^ann Ingöi ftcíífnc ní&uc þe^a tíön/ öf 
þonn íouö aö vcra þjon, þcgac feann 
fcaií) ni0nnum ítTuc, og— þann lítilcccEaöí 
fiálfann (íg, þcc^ac fyann l)lí)&iiaöi|l jafiipcl 

<ií> Ocyja, jcíy áb bcyja 'á f coflfí. p^ilípp. 2; 
íl)e(yi t)óni/ nicDaí annaia/ ^cidœöin, cc^o(tff 
lílinu pall gaf 3c(u fefnubi í boTðinni 
iippi í (BricFíanOi; f e(Tt f)ané toitniábuiDué 
Um ^cfw niaunclííu og uuDiVðéfni uuDii; 
fíné í)imnc(Ta ^oDurö, ^i^at má ní (cDra 
töut i>9 jafnv^evDuðtDoemí tíl €p'tivbvcí)tniéjTnua'? 
h'^áx uo^luvt, manncirjuc foo (TulDbínDanDí, 
»>œmí tíl innbpvDíé clííu/ tit oífurö cgín crftDí 
i« oð I^agfðfíDa eDnun ti( göDa, tíi auDmt)ft!^ 
ov, til afncitunac wvDfuga og pcMfé fíníS/ íi( áííuuDí^ 
«nau enö ðóDrt 09 til uubirðéfni uuDiv ©uDé^ 
^ílja, til íI)U9unar og aDgjcctiTu þma f tiflinn> 
fcómé ffi)íDna, ev leiDa (fuíu til Iáncí\)innu(íu 
favfalDav ^ív 09 ánnaré l)cimé? jjefue, fcm 
»ac i ©uD^ miuD, 6auð aD tocva |)j6n ocj Ufí^ 

íA(tm?nnum/ ti( ao funfonum vííjt^ fin^i^imrt* IttilcecíaCi fið/ fíin vcl niátti ffillfcelu f)afa, tií 
oD ()lí)rna(l íiiuun ^oDur, er l^eitíb ^afDí topí^ 
ijDu fnanu!i)ni ^cífavi cnDurlaufn, 09 ^I^DnaD* 
ífl í)onum foD háq^œm(e0a/ oD l^ann jafu\)cl ÍH 
UfíD oc\ D6, já, D6 4 Erolfi. fullfomn* 
iifíu I)íí)Dni \)iD ^oDurinn.oa clfFu tí( mann> 
anna v»clfevDar inufiglaDi 3efÚ0 mcD'jÞoí full* 
fomnafía ()Ií)Dniéí 09 cltTuMucríi, meb fiá(f# 
Dí(juc(um DauDa. ©tnu evfíDi 09 (^agfoílDum 
offraDi ()anu mannEi)ninu til góDé, femv)ar og 
niáttí ^era eiíííícga fcrB^ fig auDmí)fti í)aun og 
lítilcccfaDi frampfir alla, í»eðar ()ann, fem t>att 
í ©uDé minD, (jóminu ^oDutfíué DírDar og U 
nUuD ()auö ðuDDcmé oeru, fauö aD ma þjóu^ 
09 i^arD mofinum, já, maDfi enn edfi mannl 
lílur; rmni C9in oírDíngu og fjáífum iH af^ 
ncitaDi ()ann, pcgac ^ann fjálffvafa (agDi niDí» 
ur í>á tiflu, aD \)era ©uDi lífur, en 9ÍovDi|l 
maDur, fá maDur, ec í ellu fínu lífx ()ér 6 
jorDu, óafíÁtanlcga \)0ttaDi, í)V>orfu (jáft og 
í)U9fafl f)onum \>ar aD l)rt)Dnatí fínum SoDuv, 
Icggja fig í)o(ínmóDícc\a unDír aUann ()anð vjíí^ 
ja, 09 uppfi)!ia allav jþcer (Fi)IDur, fem jþcff* 
um ©uDé e(i?uíct3a ^@i)ni vtóru á ()enDur falD^ 
ot, til aD bsxta ur ci)mD mannanna, leiDa|)áA 
fcm uá^6vu ovDnir I)ané brœDur, til (áng* 
toinnujlu farfœlDar, 03 mcD finni f)íí)Dm fuil* 
líiffa $á uni [)ana annarð ^cimö; já> foo tuófafl^ 
lcga, aD ()ann (offíné flaDfcfli ftua (aungurt 

Pð Í;(t)i5ui mcD q\)a(afullum EroiTíné iaauDa. r V 2í M^^'í 3^^^ funfoninii r){í)&ni f^runOí 
toallajl: eil m'-vuMi oa ttíí, fvíjlnii: mennl 5^^ii 
ec fuiiima \}oré fnflínnDómó, ^crDuðafí cptn:* 
Ðcemi ofé mi^nuuuum til cptiubueptiii/ já/ jþiijl* 
auOí Dcvmí tif aD parD\>cíta fíoDuða og filfci 
í l}(í)Dni, fcm 3cfuo, \)iD \>oru ()imncífa §oDur/ 
\)oc lciDaroífív l nfúni, v>ov í^uagun ^ DauD* 
anum. Q3cvi í)aD mtn cínfa \)ib(eitní í 
{íctta fí"*^/ upplcfnum fyvfla pavti jícfú 
Píflacff0gu/ tií laírDomé 09 cptivl>vci)tníá cin^ 
faíDícga aD fciDa pDut fi)tíu fjóníi': 

^efú fúfu unöirgéfní unMv Dítja fítt^ 
í)imncf]Pa ^^öuré. 

. ^ ■ 

2S! 5imnc(!i ^aDiv! (cggDft fín ovD méc 
f niunn, o^, bncig vov l)jonu til li;cvDpmð og 
' |)(í)Diuó ^innu ovöa! 2Imcn, -9í«t jfcfii lif f)éi: á jecDU/ Mt ab fðitnu fú 
fclDuc \>otniu ^cfé/ f)V>orfu /áiS ^ann \)at 
ti( aD fi'amq\)ccma ttilja ftná ^oDuué/ og ()^?ot:fu 
bann í ollu gjorDifí í)onum^niD!i\iéfinn/ jþó cc 
^anð Pífíav?faga ofé ()V)aD minniollccDaftuic 
\>ottu\; um f cfla ()an6 (aungun* ^ctnn \>ar al> 
goDur finíS v^ilja oii váDi í f;ciminn fcnDur/ ccfí 
•ti( aD ííita fér lítjónaj. belDur til aD j^jónaoDUí^ 
um; í)anématur o^ Dri)cfur \)au aDfljfifva pcfs 
-i>íi;a cc í)flnn fcnDi; f)ann toF ccf ért \)itnj/ encia 
íítvD af nionnuni/ cn ^aDivinn 09 i^crf/ 

í)a.nn bðuD í)onum aD fi:amq\>ama/ .DitnuDu uut 

^ z ^amv I^mm/^^^c^. íeíta^í cí' fínnat; bítb^ 

cx, m l)ann \)<ðfamaDi og auðlí)jli ^öDurintt 
fi;nc 'mennum. •^ann Fom af ^imni, cí tií 
ðieva ftnn úilja/ ^ílöurj^cfé, ev í)ann fcní)i i 
fcann auðlí)íli f)ciminum aD í}ann ctjfaDi 
goDijrinn 09 gjerDi þab fcm í)ann bauD. 3^í^- 
14,; cnn6 i)ac JþaD §oDuvfíné V)ilji, aD l)anu 
<nv\u ffplDi gíata af l)onum v»ar gépD, • 
É.; aD \)mx, fem 6 ©oninn tii)Di flPplDioDU 
<i(l eilífl líf, Oð aD jfefttö ícgDí fttt líf út fi)t:ic- 
fauDina. ^o* ©jálfur v»itnaDi jfcfue^ 
q\)0lDíD fama og f)ann gécf át I ftna bítru pínu/ 
lueD bcen og játníngu til fíné l)imnci!a SöD* 
mé: 5^C)ir! cg l?c(í öuglí)fl þig á j^iöu 03 

fullíomnaö þöO t>ci:f ,^ fécEft inét: öö 

gjpva, augr^0 tnig nii einninn, ininn ^aO? 
it l ííunbin tt Eoinin, aö pú öngrpfít: þinn 
©on; pá fcin þií gaffl inírr, þá t>ai:Dv>cittí 
cg, cnginn þciira tv glataöuv, ncma þaí> 
gl0tunav>bai:n, fvo aö 2\itntngin uppfyUifí* 
3ol?.i7* 3cfÚ0 víijji \)Cl allt {)i>aD pfir í)anti 
-toiiia ótti; bœDi áDur og cptir þaí> ^ann 6 
fjaUinufotflávaDiflfi;rirPé*tti, 3aCot> og ^ó^ 
^anní, fagDi 5ann fínum Icerífocinum ft)rir^ 
Í)M\3 l)mn í '^^vúfahm munDi líDa, f)Oorn^ 
ínn líflátinn DcrDa, og ^werfu í)ann 6 |jríDjíi 
í)cgi munDi aptur upprifa. QSiD cioeIDtn6ItíDi> 
irta fagDi f)ann fi)rir 3iíDafav forráD og 6far* 
ir, og gécf I)ann fj&lfoíljuglega út i ©raé* 
ðarDinn til aD Icagja ftg jpar unDic pínuna/ ■ 

cfacl og ©pDínganna launífoif/ l)i)eífu fcin 
f)onum \>6tu j^au funn,]Þar í>ann fiálfuc fi)tu 
fagDi ftnum lœtlfocinum: aí> á ptxvti notcu 
ntunöu þtit allíi: ^ncijilají á féi:, l?ívbídnrt 
munOi vttba flctíinn, fau&iv bjaröavinnau 
i funöucroíjltraft, jlunöíunalgaöiíi; aömannf^s 
im Qonur fcl&iíl x fynöugca l?cnöui:, og a& 
fd eö þann' fpieí vœtí i nánö, f)c(Dui' lagöí 
fig fjíilfBuafa fcam á |)eivva \)a(D, faaDi fjáífís 
uc til fín oc) gécf á m6ti jpcím. ^\)0cfu máttu 
l^ér ci fannafl þíw orD: mínn ^crca jefú! cg 
cc fá goöi þívDitinn, fcni Icgg líjíö út fyv^ 
tc mína fauöi / cnginn tcEuc þaO af mtv, 
l;clöuf legg cg þaö af méu fjdlfur. ^ó^. lo. 
•ÖODtfu máttu ei/ fegicg, fcffi |)tn orD fann^ 
afl, cr f)á í ©raéígavDinum fí)nDir 6\)inununí 
l)\)aD lítíD, jci, mínna cnn ccfíit, pciu orfci 
t\)\m\ gégn þH, \)ílDir ^ií aD cinó (áta 
follDavpaDa meD cínu í)ínu orDí til javDat/ 
liððjt^ ]Þar mciítoana cDur ocj (íftnu tíjna, cu 
lciDjl fcim 1^6 aD rífa á fcetur aptur til |scfö 
oD í)anDtafa |)ig og fclja í fDrivDcrmíngu DauD^ 
ané og'fárujíu píjlir! gécfjlum tVmg, gjorDí 
ir gott og grœDDir alla, IcitaDir aD þzim 
fráoilltu fauDunum, til aD IcíDa ]þá ^eini^ 
til ííné fauDa*t)áfð, í^innar friflm og þumat 
fcelu d f)imnum fiDar mcir/ cu í)ér iirDu þin 
laun f qoölinni, aD þínk óoinir^ }á, jþinn cg:? 
inn (cerifocinn (citaDi ^ín, par fcm]Þáí©vaéf 
8<^vDínuui .varfl ^ bcenum . tiJ Iþíné l;imncÆa 

^3 ^OD^ §et)itré/ cg fðé íagöic j^íg unbiu F^aní tcibi* 
tóm i niannanna flaD; þat lcitubu ^cír jþín, 
til aD fdja 09 faupa Iþíg, fi)vir fáeina fi)Ifui# 
pcnínga, í qoalir og frotTmö tauca; {>ín/ 
incinlaufa 03 6flecfaDa (ambiD©ufcé/ fcm fi)V* 
i ofó evt fórnfœrDur; ]pín, {ní bleflfaDa IjóíJ 
Ijcimrmé^ fem uppli)fir alla menn, fcm fomci 
t í)cnna í)úm; ^inlcituDu Í!álFarn!r meD blpf* 
um 09 (ogbronDum til aD ótiíocfi^a þiti (íffmð 
Jjóé, þx\ f^œttir aD bráta þxm guD^ 

tómé ticjn og vclDi, cn lciDjl fjálfviijuglcga, 
cinángió fcm maDur \ niannanna fíaD, |c9ai' 
i^ú l)rí)DnaDí(l jþinum ^oDur, jafnvclí þx>x oD 
ícoia, já, aD Ðepja á frpffi. |)á .brenn* 
l^citu ájl til aumé mannfoné, cr lét þiQ, ril 
lífnar foí, Ici,9ia lifiD í fDlurnar! 0! ^cflfa 
fufw uníitgéfnt í ellu unöíi: t>íljtt. pUw 

í£n— láíum ofé, friflnir mcnnj cnn frant* 
flv (!oDa ^'cfú fúfu unöírgéfni í qv^olinni unO# 
it x>úja fni0 þimnc(ía 50í>u^"0. ^ané pján* 
Ing bprjar í SílDingarDinuni mcD ff jálfta og áng* 
f)ann titrar af bvaDflu, í)ann\)evDur bavm^ 
^ránginn, ^anó f6la l^riggifl adt í DauDaím, 
í)aiié lifami focítir blóDinu, fcm í)runDi í i)ni2U 
mnjH jai'Dar; f)ann uit fjálfut 09 fcgir fi)r* 
ir, aD ()imn muni fclja|l: í 6v)ina l)cnDur, 
tocit foifarann mcD DopnuDum fjanDmanna (Tara 
ícðar níilcEGjajl:, \)cit, eing og allt ^\)aD t)fiíc 
í)ann áttí aD foma, aD^ctr ínnan (!ammí 

limni fig bonDnm reira, ^refja fi^einum tow^ 

(tofí 

■ . M flóíi ííí anndrg/ jlá meb fncfum 03mc&'rci)í, 

Í5ci)cfja mcD galli, fvoféfc(ta> til qttala*lcnöfng* 
ar á cííifi cnDuincEua/ aD [;ann |5anninii 
'muni mcD fávri qoel lifíD (áta, fDo <iD l)ann 
faffauð bc^ta f^tini fi)rir brot finna qt^aíara og 
^allé mannfmiss; ()an6 mannicga ndttúra titr> 
ar af quíDa r>iD aDfer qoaíanna 09 ]þcfé óitaí 
'Uga DauDa, ]þc(fa líffiné og náttórunnar óoin* 
or, l)arm|)vánciinu fcUur l)ann ^úlfiatur frani 
6 fína áfjónu tií jarDar og auDuarpar auD* 
injíifur, I)l't)Dinu 03 ánœgDur mcD viilja fínð 
l)imnc(ía goDuvé: l?javtEjœn 5«öíl'! taí bucc 
pmna íolciE/ í»cnna qvtala* og bovmi'inða* 
fulla falcif fca mh\ ce! þma cv ^év mDCiU# 
^lcgt/ íócfnifl ííéi aD ciuu, f)jartf'jcrvi gaDir! 
']þ\)t Jþá mcðuavallt, vcröi þó ccíi ininn, þclöí 
Mc þinn rilji! famt \)crDur l)Dvmúnðanna fa* 
4cifut ccfi fvíi I)onum rcFinn, í;ann ín'ci)tir Jj^í 
á nt) ^iD finn í)imnc(fa ^oDur mcD fomu bœn, 
09 ctin aptur t ^riDja finni; f)ann.biDur þ\>i 
innilegar/ ^\>í áfafícgar fem DauDanö flvíD 
'fvamar aD f)onum i^ici^ncjOi/ ocj lyftar boeu 
fína mcD fama cfniíJorDum: ecíi nnnn, í>clt» 
«c uccOí þinn t)iljí! 09 í^cgar l)ann baD, cn 
fanníjþó qoalanna faícif aD fér óum()vci)tan* 
' lcga réttum af ^oDuvnum til aD affápa, baD 
í)ann f)\>aD auDmjúElcgan: 09 unDirgéfuail í ellu 
'unDir SoDurfinö VMlja, fcgjanDi: nicgt þcfft 
íalcííuc ccCi vitja fcá méc, án þcfa cg bcccfí . 
í>ann/ þá mOi þiiin vilji ! [>»aD fAíit ^ 
^ 21 4 unOí 4 I oUt í^etta? l)\)at) ánceðju mcD- ()ané feöiulusu 
vóDílafanii;? I)))ai? fonarlcgt traufl'og fannfcec* 
ínp/ aD l>aun, fcm máttuðut, ^tðoð öóDuj: 
■@uD/. ráDi 01? fíjóvni ollu til l)inó. bcfto, fé 
$aD ci augliöjí af iþclTu 3^^" f^&ca ^r^Dninní^ 
<xt cpcírDÆmí? l)vaD mátti fcímuv fanna f)ani5 
cöin ocD: aD I)ann v»ceri af ^imninum fom^ 
inn, ccfl til aD ðjera finu/ í^clDut ^oDutfm^- 
viíja/ cc í)ann fcnDi? o! minniéjloíDaíl: eptiv»> 
Dœmi og vtci:Dui.ia|í cptirbrcytiiíö af ofé maniv 
<iff)uml 3crwö titrar af ^rcf D(lu v)iD aDfor qöal^' 
anna/ cr I)ann fjálfoíljuglcöa unDirðétífí, til aD 
í>oeta fprir c\IIa ðí^œfu, cr fpnDugt maniu. 
t\)n ^afDi franíiD og DcrífulDaD mcD ©uDé 
ýónða t:étt(œtíó.Dwn; cn j^á, auDi^aralí^ufi fi)nQ* 
aril ^rceDifl ci ©ud/ itaDDur í ögnarlegri for.^ 
Dcemínðu, Díljí l)ann aD cinó í Dom imD þ\9 

litrat cÆi miDt í í)Ot fveni^ 
ut' fícei' fpnDir oð íUðÍörDir ]^ánf alaufl, cr jfcfu 
UvDu f-ocí j^ánabcevar !■ ^^fue foátir bloDinu. unö*. 
it þzma cfurbi)iDi, cn þú crt falDur. 09 Dof* 
ínn í aD Draga ]^aD ^cilfuíamUsa 06 mcD Jcfwf 
iá, I)á(.f»\)0i3ut un,Dir í)nné líttu bi)rDi, 09 \>a^>- 
ífulDar íj^í ci annaD/ cnn aD í)ana á ftDj^in 
^irpi ]^ér/ fcm (^álf^oolaum l)rcefnara 03 
6nt)tum ]þj6ni, át af finum munnú 'J^íú^ 
Derput ()avmj)ránciínn pg ^ríggifl allt t DauDí 
amí, cn fcmallann ^innalDut l)Cfíc í íiiíF* 
unm aliD, l)\\^\(\t^H cnn mVaD miöbráfa ©uDí 

- f olinmffíi i;jív. feév í\lU í DðuDann,. njcö þ)^^ ftiiguail \)e9n,a ^circa aíbrota íþínna, fcm ©uD^ 
í^íjní oUu M niifitó dngutð/ aD i)ann í .ftnníí 
J^ocmánöu ^tópa oacO: wm fála btigg 
<iUt í öaii&aim; þínix gKxpiu gjorDu jfefúuic 
iþara)^ránsmn/ cn í^á ölcD|i og latuv jþig ccfi^ 
^vt íingva aD ftcroja Jþejfa a'íPPÍ"^ <ícfi teiDa 
«f ^ané óngift, ctf i (jroíra af allvi banð 6ermí? 
íímgu til aD i^Dvafí og biDja piun ©uD 09 ^oD^ 
uv um náD, og aD íjaun ta?a vnlji jjaim ieiDi<^ 
^alciE frá ^év, cc f\>o fulhnœíDann t)crD* 
ífuíDaD ^cpr. 3efúe fcílur fíatur fram'á fína 
&f}6uu til javDaV/ - 09. biDur auDmjó^uv, l)U)l^ 
inn 09 ^Eafuv, aD q\}alanna Ealei6ur vífí fcá 
féV/ cn ]þó po9,ar cnn uppvítmr 09 fm^ 
bvotinn aD Ippta ójíammfcíínum augumí OœD^í 
ir til bimnanna ©uDð/ l)\>m\ jþá foo. fífclLt 
rcitir til reiDi, pg lœtur jÞ'ér lítiD annt um aö 
^^alla þann um i^crgD og. náD, mcD bctruD« 
lífevni aD fnfta Hv til l)aná/ cDa nuD ]^cim tap 
aDa fi)ní aD anDv>avpa : SaOi*: ! eg ^eft fynö.í^ 
S«(i í þínnninu og fynv þéf/ cllcgar aí> 
'J^fú. Dcenii : l)javtf jcevi ^aDír ! lcijf aD þm reiDi* 
EalciEur \>W\ f(4 mér! ^cfuö leagur \)ik 
jusann unDit alla q\)ð! og IþjáníngU/ er. 
í)ané ^aDir íkhann I)1ÓD, 09 fegir: mcgíþejVí 

Vönn/ þá rer&i þinn y>ú\\, eu fér, ?rí(lnit 
nienn! fcm látumií pó tjilía fctja ofö JefjS. 

1>f Pð líeíOéw til. eptíi;Da:jjii^; \}'ír nn>8lmn fe* onnmvðit uní5it cinð m6t forpn of? fljornim 

<t hanu jíjornac ^oru ríiDi 09 fjorum til i>orra 
bejlu f)cilla 09 farfœlDar/ láci í)ann aD einá 
tora!; ófíiornícíju, \>orar fanfalcgu, ^orar |faD* 
toœnu 09 opt l)rc(f oxfu 6(Fir ccfi cptiv ofö, lcðgí 
^ann aD cinó ccf i í \)or (Faut/ aíít í>r»aD v>or 6* 
fcDjanDi ftfn 09 ()olDlCflur munoDur \)Oöar aD 
iiciíorDa af góDum 09 aloífum ©uDi; 16ti f)anii 
öD ciné fácina beijTa forgars cDa avmœDu* 
tropa blanDafl í \)orn ftfulla glcDíífaleif / flra); 
' fínnum ccfért til ()ané ðlcDi 09 fcrtinÐa 
framar/ þb vér þíiwfa* 09 í)acfav'>Iauí>/ marg* 
ir l)V>erjir, fápuiu l)oorn flci)tifullann út cptir 
annann, i marðva ára í)ciIbri)9Di, ár^ceDiTU; 
glcDí 09 Dclðcnðui; jþcgar íítiH frdnflcifí/ lUií 
forg/ 6f)app cbur bágiuDi bcra ofé aD l)onDí^ 
iim/ jlra); anDi>ovpMm \)?r, ccfi mcD jícfú blíDa 
IjííppnDi og fufti unöirgéfni unöii: vilja vove 
^imiicíía S^Oucs, f)clDur mcD óDceili megí* 
^unarfcmi, mcD Djarfvi frefju, ()cn(1: of margir: 
ÍjaOir! tal þenna Caletí frcí mér, cn glcom^ 
•«m opt mcD í)im<x og munni aD bceca l)anö 
ummoííi toiD: pétái niínn, þelDuv í>eröi þinti 
Dilji! jáj gœfi |jaD ®uD, aD ^ér cinb^orjuv 
ccFi frcfDum @uD |íi)lDUí|íattá/ pcgar x>H fcni 
'^uDmjáfajlir cettum ()ann aD biöja, né afmorf^ 
tiDum |)eím ócnDanlcga miD 09 máta 09 fíunt) 
09 floD til aD ()ci)ra toorar iuiiólcgu bcrnív/ 
öHra fifl t»09UDum í ()jartanu, cf ci meD munnin* 
«m 4 jlunDum aD fcgja : . pS tái þíön, þelD^ QnnaD, í>cc\ai: Ut ftúllt ^pljum f)i>oi'r eDtum 
l^áiigac qoavtanif pfír ^ané vífu váDííefunutti 
öfó/ fcm Dfó finnafl ccPi aD fambjoDa 'cm 
um ímmDuDu tícrDucsícifum/- í fambuvDi \)ÍD 
önnara i?orva mcDbvceDra? i)ú ^pfjumjl \>H 
«cfí n6gu \)itDtic/ cn umini ílla aD íjciDritmm 

l)ráöaD aD þtiúy crl)ann miElu fíDuv tctD» ' 
ífulDi; nó <ioortum 'oH, mcD allri iDOvri 
fcmi 09 viarcwgD/ pfir ^cilfubrcfti/ cg lofuui 
fjalDan á ofé ^cilbrpðDum/ cn nD. rúturinn 03 
^nn lojíaajarni foallari fiarfi *h)fíin.c\flnna ocg 
t)cill og l^raujlur ; ná aD oér ^þjáumil jTcrti 09 
volœDi mcD ^allri oorri i)Djufcmi/ fparfcmi 03 
A:íiDocnDni-/ cn aD cpDfTu'- og foatfífamir/ ji/ 
íríiDDanDir letiímaðar búi í na?ðtftnna ifauti; 
lul aD Dor ^cðfcvD \t um ^vjojlruðann 09 pDvnií 
ðtóinn Dcg, cn aD oarmenui mérg baDí í rof*. 
tim • ná aD vor rdDocnDni og áftuuDan, aD taH 
framfovum i oiéDomi og Di)gD, fé almenníngí 
fpéío,I6fa/ cn aD f^ooit I)cim(!upariD af alöar* 
»ii6Dfu]é anDvaralaufu Ijtjjum, fUal})t)DU'munní 
í>i)v3Din og fpcfin fjíilf; nó aD v^or \)crDU9lcíEi 
H ímgnaDur fé auDr>irDilcgur; í [)cimfim? augí 
^m uíiDir orbi)rgDavinnar auD\)irDi(cga Dulaví^ 
f^löi/ cn aD 6 ^apanDi, famanniivflaDa og úi^ 
f«>Sna fjár(]6Du cí\iDugö D&ra . í)(aDifl Dag\>ap* 
<^nDi \)irDu]gar og ^61; ná aD fjálf níiítúran fé 
j^fá efunDfjáf'/ og átbí)ti ofé mcD favgvi níD(íu 
0"um gáfuni/ já, fr»ípti ofð licim, í^rátt fi)ric 

•flllaoora ciÐöj(?t(lU'^ og ator^u^ems/ áfoipjíunDU/ 

m cn fcnöi; ci)t)<Tufðm iofa(&ar ebTum í 6nienni?tt 
föfanDi; ná.aD fjdlfuc í^ímíninn fé ofé fcnt 
íhxn 09 jerDín fcm fopar, ^6 e^Ðrum fíu Iþaa 
niilD og göDgjotDafúm; ná aD\)ér bíDjum áng* 
ráDír, auDmjáfir; \?ong6Dir: ^^Dic! taE þemiís 
íalci^fi'ci méc! og ítrefum |)cjfa bœn, cn með* 
iim í>ann ^þó til botnö af^pa, ^ar fcm fcel* 
férínn f^nifl aD fá, jafn\>cí öbcDiD, I)\>aD. l)ami 
girnijí'/ 09 cinángiö aD mcDtafa gleDínnar fa* 
lá^f oð riá jÞcgac Dér fjáum aHt i^ctta, mS 
lueðlum i>ér mot guDIcðri forfii^n <>ð rétt\)íít;í 
ná (egajum \>éc v>oru cginu ticvDuglcifa d\v>i9t 
eg E'refinm @uD launa, foofcm meD fjál'f<!plDUíi 
1)6 frcfjum \)ér, aD [)ann (Ira): l)ci)ri Dorar ó(!# 
tr og uppfi)lli \>orn viilja; cu glerimum 3^r« 
tmDírgéfinö ^cemí og ^rpDna ummœli: p6 tái 
minn, þclöuv wvhi þinn Diljí! \>ér \)ottuni 
Jtá unDir cinð, l)\)erfu l'itiD 09 Jcfú fufu unO* 
jvgéfni 6Hft trauji \)ér, i mm 09 \)eru, fct* 
jum til f cfð ©uDö og toorá ()imne(ía ^eDuré^ 
fcm \)6r ^þó mcD munninum játum aD \)cra mátt* 
ugann, \)ífann og gccDtfurífann @uD; \>ít Dcrm^ 
um ^íí í)an§ r^D og t)téD6mé x>i\}a eptir þ\>h 
fcm ^olDIcgur munaDur nictur 6gceít un) fáp 
ciu augnablif; \>H látum Jþá al(a \)cru(egíi 
farfcelD Dcra bunDna DiD (famm\)im]ann [)ég6may 
blínDar um ftunD v)oc iíj6fu (filníngar<\)it/ 
cg \)ér clífum f\)0. mj^g f)ciminn, af þ^oi \)tfi 
DPítiD cIÍFum f)ímininn; cn ^^fúö, fem el(FaDí 
,§eDuviuu, fcm fecfti aUt l)an$ \)iðD6méí 05 

Síi^Oífysv&.D; ^c^tHi foífmáOí allfl f4n1ita &ciu,ií5> 

f(^lt> 13 

n toicMngu ti! aö funfomiia ^jeíucfinð 
toilja, f)^ovn f)ann feíti féc fpcic niacf 09 niiD, 
í)\)ör)um f)ann, jafnocl i fjívlfcí pínunni, fol fig 
4 ^cnDuc og fvnn Diíja, fcöjauDí: tcíi minti/ 
IbelOuu x)evöí þíim i?iljí ! já, f)ann fuUtccDÍlí 
Wh aö ]þefl|i ^öDuvfinö \>íf\ góDi v>i(ji ^jccci 
l)inn allca bejíi, ^nn j^ótt f)ané mannícgá nótt* 
íica titcaDi t)iD þam\ qoafafulla Eafcif cc f)on> 
íxm Dau af SoDucnum áqMcDaDuc; ^\>í baö 
^ann |jcifv)ac nicD fama' ummcEli, aD j)C|fi fa* 
icifuc mœtti \)ífía fcá féc, cn — unDic ciné 0$ 
l)ann fann, aD jþaD cdíí \)ai; ^eDuujintJ \>ilji aö 
taEa fcá ^onum j^ann faícíB, fann fig aD nocfcit 
lcití^bœul)a)vDann, iþcðav f)ouum fcnDifl ^ngiB 
af f)in]ni til ftí)iftac, unDic eing gcnður 'jícfí 
^íð fcam, fcm fóð 09 ^ugpcáDujl: ^ctja, til aD 
fuHfomna §eDucfiné oilja; cnga cfafcniD, cÆ* 
éct oantrauH lét í)ann í Ijófi, cnv(a icegDu aD 
affápa fcnna Ealeif. ^ann f[í)c ccfi, ^anrt 
^iti 09 fjáj óoini fína náfíegjajl:; l)ann lci^nii: 
f^c ccfi, ^clDuc ðcnðuc 6 móti þiim 09 fcgic: 
«5 em ^ann, fcm fiD ícitiD aD; t)ann \>cc fig 
^cFí, ^oecfu auDöclDt fcm jþetta xíat f)onum^ 
pclDuc toottac fina fúfu unöicgéfni un&ir viU 
ía ftne l)imne|ía S^öute, mcD ^iú aD líDa 
jÞcim, aD cífa aptur á fcetur, cptic |?aD í)anu 
9afDi lagt aHann óoinaí(Facann aD ocUi mc& 
íinu almœttié ocDi, ogjþac mcD f^nt jþcim fimi 
^í^ít, já, líDur peim aD f)anDtafa fig. S^ann 
iP^)SSur ci \>ecn eDuc focfvar af eDcuui, ^clD* 

Wnw pimf ím rpcftí fverDí til ÍJcfá iDarnar/ j^arMcða, niíiink hann íi uiíFííi 
(fi)ÍDu, aD tvci)(la '©uDí oo^ (cqc^ja fíg fáfaim 
miDiv í)anó i>iíia, fecjjanDí: ]iidtú þíim fbcv&í 
i flíöuc; meinar.þti cÆí oO cg nú géttbeD* 
10500»«-' minn/ oö fcnOa mtv flciú tnw rólf 
U^iénit (^aD ct í)éi; um 8000) encfla tíl t»avní 
cr? ftal eg ccEíOlccEo þonn ealetf, fcm 5^0» 
írínn ^efíc méi: géfío ? en ^t>0t:ninn fyUa(t 
|)á ritmngontar, pví foona ber aö ftí? 

<S\)0 fufa unOirg^fní unöit' vtlja fíne 
IþimncíEa Sööuro \)ottáDi ^efúe, bœDt \3ÍD upp* 
^af pínunnar og i ^cnni allri! foo ]þoltum6D* 
leða umbai: bann. férí)\)orja píjl og VjanmcDti 
iíffínum qvtolurum! f\)o f jcErlcíf í5fu!luv íciD ()anii 
olla ()áDán3 09 fcoffiiié bitra DauDa, aD I)anii 
ecfí lau6 upp ftHum blcjTttDa munni til meglí 
eDuv 6]^o!ínmo£Díð/ ecfi ógnaDi f)ann IcíD/ 
ecfi fotuuTlti ^á I)onum vav formœlt, bclDuC 
baD fjíilfm: ftnum q\)o!ucum i>aíCiDaV/ 03 affc^f* 
«Di Iþcivva v»an\)it{!u ! jíí/ f\)0 fufa unöívgefnt 
vib 50ö»t-íin0 x>ilia \?ottaDi paim'í eOu/ aD. 
ecfívt annaD jafn^^crDucit Dœmi v»cit cð aD fcia 
t)Duv ttl cptívbrci)tniei/ fvíflniv mcnn! ce! ídtiD 
j^\íí l^etta UTVDómávífa Dœmi fifellt \)afa í pD* 
ac I)j6rtum tíl lciDav\)ífívá i lifínU/ ti( upporf^ 
» unav 1 pDav ángift/ til f)U9f)rci)flíuðav i férl)\)Ovrí 
fjáninðu 09 forg/ 09 til fúfvov nnöivgéfní 
wnOit: viíja yOai' þimncfía 50Í>«l"ö! íþi^f 
fem íœvi oy) l)cpvt [)afto l)v>övfu |)áMðt>c£rt pD* 
ar faÍUmía 2au\i)a\:a DarD aö bctafa yDní 

fpuDa^fcft/ 03 ()^evfu I;aniv i;í)ac uesna/ niáttí ööfei' I)iné grimma DauDíDaga, fucitaft blóD* 
ínu; og ]þat cptii: alla 6I)œfu |)ola, cc ()aná 
pífíaDfaga .t)ottaiv [)cccDi(lí»6 ©uD, ^ér, l)ioor* 

jwm gl^tunin annavíS et báin, 09 (jaittiD aö 
ðtííja t)Duc uiD fíi fpuDanna ijDju, cc fojlaDt 
t}í)av Sícijíara lífiD, cn n6lgi|í [)anð frofé; og 
íœriD ]þar af cnum (íDanDa jcju ^ann D^r» 
ttiata \)íéD6m/ aD Ufa 00 &ci)ja ^cí; ^þann \>tá* 
bóm og Di)ftD, í ollu aD {egaja i;Dur fáéf 
lcga unDir \)i!ja pDar ^imnefFa ^eDuré; ^þanii 
DtéDóm/ aD fctja allt pDar trauH til [)an6, ciní 
og 3cfu0, fuHoiífir um í)ané fpcfi 09 \3i(ja og 
tn^tt tíl aD jíjórua ellu, fcm l)onum ^þöcfna^ 
aD láía fram oiD pDur foma, tí( farfœllegé cnDa; 
fann \)íéD6m, aD 6ttafl ©uD. 0\ a& ^cfjí 
farfœlD og JÞcfíi iMéDómur moítti œ v^crDa i)Dat 
í)[utífipti, DcrDa mavf og miD ailra i)Dar atf 
í)afna, |já tuá ()\>övr i)tKir jafnan glaDur 03 
^ngí)iauflur, fcm ^cfúe, gánga á m6ti finum 

'Offótnar* og [)atuiéímonnum, fegjanDi: cg ep 
^önn, fcm fúfa unDirgífni Pcici uiíja mínú 
^imnctía Sí*öurð, og cr vciDu()áinn aD af* 
fópa í^ann ()ormánc\aífa(cif, ()ann ()cfír mH 
fcnDt; eg cv I?ann, fcm 6|t'é[fDur fi)(aja \?i( Doími 
(œrDómum mtnö 3cfú, og fcni fuUtrci)fá 
Mtínum ©uDi og^oDur aD géfa |^rl)\)erri rci^nflu, 
niér mcrta fann, ^am cnDa aD cg fái \>tí 
fíaDijí. 3íá, Ijcgar 5)rottni jþócf'nafl aö fcnDa 
pí^ur, frijiuir lucnn! nocfra rci)njlu, noifra fjciti* 

**^flu í lífinu, fcm ccfi m^ftti tilrcífnaíl míth - fennU/ cptit 3cfu Dccmi: ^jöLtíjíeii 5^&íi'! 
leyf aO þclfi CaleiEuu DiTi fcáméu! cn gíci^mí 
iilDuei Í)an6 ummceH: ÍJó ecCi mínti, ^elöatf 
möí þinn uilji! jþoiíníiT: '^U áö táía míð 
ícijna erbprcsD, f)aíur og DffóFnic, fem 3^^^ 
tím, þá vccpi þinn vilji! (fuli cg \)ctDa fpott 

00 fpéíglófa m^nnanna, fovií íinn 6tta 
^ína DíDuvfénnínðu, fcm ()ann, vcvöi fjinit 
t>ilji! ffuli C3 repna íil^)gac og aDf'aíl í)cimfinð 
fpric gott, fcm í)at\t\, fcljajt af toina fíácceDí 
til mm 09 ofunDatímanna ðtimöar^ fcm I)ann^ 
liDa fjetuc og í)áDánð 09 fprirDœmínfm, j6> 
f)álfann DauDann, fcm {)ann, foo mihi Þtnii 
xílji! fóó iTal cg afDrccfa ^ann ^ciífufamlcgd 
íalcit'iun, fcm]pá, minngaDirl ^cfír mér^iéfíD/ 
cg |iút nafu vc>]fama ; cinfum 6iD cg j^ig, í)jart# 
íjœci ^aDír ! jþcgar fá ftnnD tcfur aD nálgaft 
jog aDfémur, aD vg afiaipa (fal DauDanð bitr* 
falcif, mitt ÍaéburDa l)oíD tchir aD tttra 09^ 
rpjMfa 09 jpjáft í DauDané flrÍDi, minn auDi 
l)arm]^'ánaiiui aD \}crDa 09 (^riggja^ allt i DauDi^ 
<^nn, jÍDrf mig Vci, milDi ^cÍDir! fcm 3íefuii> 

1 fúiu DauDafflriDí, lil aD f6 banniDcí 09 figtí 
!)röfanDí afDrucfiD; fcnb mH fann vtföDoUi 
I ^javtaD, aD eg ^cef'i ^iwn nilja aD ocra mér^ 
mi 09 ellum, fpvir bcftu, 09 lcggi mig þ'oi 
einó fá6 09 l)Uðl)rauítur 09 ^ér fulltrcvftanDf 
lUiDir ()ann, fcm ^cfúe ; minnjtá }já í)ané f^t^ 
«r óngíjlar 09 atlra l)avmq^œla, iþcðar ^antt 

áfcoírí/ 

■ f fcí)li)Dniy fiytic ^antf fullti'ntifí, fl:i;t:f jþá mitt 

buijgun M)f<x aU tínimu í Dau&aná fíMifíu 
f ál. ö ! ab fá b&n öcrt>i méc og pDHc oHc- 
«111 j4 og 'Jliuen! 

■ 

3Í n n a t $ 

«))íií)t>iiuí»aðg Seftu * ftmm, 

m •ue þm\ örtalcga OÐína ííara, fetn íiD 

'itui [œcifv^cin Jtíöa^ í broDDi fplÉíngar, og ]&cirm 

^rD 09 lœcDdmövíÉ má ^ciTi jícfu fpunitngy 
^iné ctg aitt aunaD i ^ané ílífö* og Pí|tai% 
lí^gu/ v»eva ofd; Pritlnic nmm ! fcm fw opt l&t* 
taiiifl \)iíja lcita aD ^tfá f bané íífíluu orDiV 
^ í jÞcffu ovDt aD Í)an6 v»if|a ii( \>m(\v far^ 
fœlDar; Icíta ^anð l>jáípar og ()uggunar l f)\>0r* 
•iii, fcm ofó aDl)önDum bcr. <£cfi i^av 3^fu 6» 
^'liimugt, aD T)vio\jum |þcfi fjauDmanna fIocf» 
Hr lcituDi, né l)ciDwc í l)\)Ovjum tiígángi, þ^í 
í)ann\)i(f{ allt; cn af Iptot f^ami, aD titni ©uD* 
fwallamannanna í upplcfnum parti jf^fá pífíí^ 
^^'*f0gu, ui(fí |»cttaöUt, fcm yfic ^ann drcí 

«ö foiiið/ flécf ()ami fjálfuí á méti fínum 6« 
r It - 

t 

líinum i>9 fputbi: cb í}x>0tiíím Uitití \>it7 
^iuöfíáaiilcgui: tt, mcDal annavé, fá tilg&nguc 
3ícrú nuD jÞcífa fpuvntngu, og niuD jp\)í aD 0a 
fig fjálffvafa fvam á þtitxa fiinD, cinö og [)U9# 
próD t)ctja 7 cv (íva)C \?ar vciDubáinn aD full* 
fomna ^oDuvfínð oi(ja/ cv f)ann fcnDí; jh, aD 
fuUfonuifl. I)iD m.ifía cnDuríaufnav \)cvf/ .fá tiU 
gángur, fcAÍ cc)/ aD (áta ]þá fiá/ 09 af rcpn(l* 
imni Iþccfja/ b^ovfu máttuður fá v>ar/ fcm peir 
offóftu.os. ná fvamfcíja vilDu í fprívDoemíuðU 
. öauDané/ er. ()ann jlva): cptir mcD cínu aí* 
nioettié anDfoavi: eg^ ev ^ann, jT6 jjcífum jTava 
^ flotum tíl javDav; í)6 er fá tik^ánguv í)anð jafn<^, 
framt auDfjáanlcgur mcD Mí^^^ fpuvnfngu, og 
anDfnoiunum, cr af ^ínni (ciDDU/ aD r>evnDa 
fínaclffuDu (cerifocina fpvir áváfuni/ og forDa í»of, 
öD értinivnic ^iHtufl: um ftg 09 ^6/ tœfju cin^ 
í)t»ovn ^cirva í flaDinn fm/ cDur \)Cðna ör^iflV 
unnar í nátcmpvfvinU/ alla í)á unDir cinö 03 
fig. ^cnna jí^f" tilgáng mcD þh UrefuDu 
fpuvníngu: at> l;r>0rjum leitio þit? mtat 
l)ané ítrcfaDa foar: eg fagöí yDur þaö, egci: 
l)ann; þav fyrir/ cf þiö lcitiö ab mít, pá 
Idti&jþeffa á buit faca. D! [)v>ovfu náq^aMU 
toar ei fcffi 3cfú uml^pggja fi^rir fvcífi 09 v»cU 
fcvD jíímíí lcvrifiHÚna! [)^ovfu famqvœm jpoí 
uiifla ojfri/ cr f)ann uá f6r aD (tSfa fpvir peivva 
09 allva manna fafiv, fcgar l)ann fðvnfcerDí 
fj'álfann fia ©uDi, og gaf fitt líf át tií laufn* 
arígjalDí fi)rir aUa! f)00vfu fannanDi ^ané cg* 
ín orD/ 30^, 17- : aö enguin ^efoí þanri glar^ 

«0 4 ^jájl jj.álfuu í DauDanð flilDí, aD fjá ^opnaDft 
ann fjauDmanna jíara aDa nt6t féc meD bhti 
uflu gnmDv aD umfríngjafl eOum 6gmnuun 
cné qbalafi)1lila DauD^Daða, og jþó láta féc lángt* 
um fcamar. <wnt/um annava f>c(Oiii: cníi cflíD 
ftclft; oð lcððja ficj fjálffvafa froin f DauD* 
aná l)Aiía til aD focDa þ^im, oð jþo a& ftfci 
flnum fjanDmonnum 6bcDinn á Oð/ cn þiDja 
Íþcim cn ccfí fjálfum fív ^lífDar!* o! |etta minn# 
iöll^eDajta mannícljía DÆUiir i^erDugt aD tnn* 
prcntaft Djápt í alU'a manna í)jovtu mcD 6át» 
ffdfanlcðu lctiil íctta f^ugðUn'avífíga Da?mí oIU 
lim 3 cfú cljícnDum! l)ann nottaDi ftg aD^erct 
^óDa [)itDirínn, fcm lcitaDi aD fL'á\>ilItu fauD* 
unum, fegar' l)ann gaf fig, i \)orn jíaD, frain 
t 6\)inanna f)cnDur, flaf fttt líf át fi)rir nnoí 
feuDI; cu I)an6 fauDa oar aptur 6 m6t aD f)ei)r(i 
^aué vaufí/ og aD ^ecfja íjcnna ftnn í)irDir, 
^ané raufl lét forDuni fitgurt af t)anð eciinti^ 
munní mcDal Iþcirva ti^puDu fauDa af Í)'^\x3^^' 
teoclö/ ©i^Díttganna, tií ^vorra- í)ann qoaDjl 
eginUð'a fcnDUr, XXlattl). isr o^ 1^6 f)ci)rum \)H 
00: iþetta l)anö fólE', jh, f)anö Cðinn (œrifocimi 
jÍuOaö, leicaOí jf^f^ '"cö fuert)um, (laungí 
mn og: uopnuni, nieD l<ímpuni og Iogbu0nö* 
um; í)anó raujl ()cfir fíDati ()lj6maD og tyióm^ 
cnn faguvt mcDal fvi|linno, í ()ané í)ci(aa<t 
WDi; en ^oornínn frijlnir mcnu f)afa (eitaD og 
ttin (?úa fM 5ER#ata Jcfó/ cx aD: fomiu | 

^ a luevgu tnðvsu íofétierbt, og f mecðu fcáOrugbíD 3'«ö* 
cfac 09 f)ané fpíðjam Dcemi, cn í meíg# 
um grcinum fwo Ifft, aD cg nó öií (áta milí 
umtftléícfni ttcva aö minnojl á: 

gát ofé, 3cfú! af jpcffacr pftctócðuti 
tíEca ftto toctDuglcða og suövcEfileða ab (cita jþín 
cg f inna orDa, aD \>H á jlDan fasnanDi mffiÉír 
«m Ipið cil'tfíeða fnna ! 2ímen. r 

Sfljavðtoíélcg ec fó ■ aDfccD, fem nicnnicnic 
-♦vl' l)afa btófaD oö (eita ^efú. 2í ()ati3 
lbolDéttiítav''De9um (eituDu mai-gij; ()ané ti( a9 
fcaDaji af ()onum, 09 aKuf fjolDi manna flpcf t* 
ijl tit í)ané, ti( aD ()(^Da í)aná orDum, jþcic 
fi)l9Du I)onuni cptit' 6 fjelí 09 ci)Dimcrfur ogf 
fáu I)anð D6fcmDac#\)erf ; nicoöemue, pcffi 
SDíciflari t ^eracl, (citaDi 6 náttacsjpcíí 3ef» 
féc ti( uppfiœDúigac ; fjóf iv af allé flagð fóttac* 
fcclmn leituDu Í)an0 ()j6ípai' 09 urDu l)ei(bcp9D#' 
ic; blinDic f)r6puDu: 3cju, fomic Ðafíös! niifí^ 
una jþig pfic oíé! (íf^cáic: ^efú, góDi ^uip 
ari! miffuna ofð! í)in bióDfaOfiáfa, ^'on* 
úngéMuaDucinn, ^aíi'ue, -öefuDémaDurinn, fíí 
f anÐccfía og étaí aDric ' (cituDu f)ané, en ©pD*' 
íngac og |)eirca ^&efDíngjar, ©fciftíœcDic og 
^l^acífœí (cituDu ()ané unDic ciná oDcuötfi^ 

jpeiv icituDu 3^fú A'^ f^nnu (lunbum/ fcni 

^inl flceDai; meiníngat: ^cfu fanna ciinDi í ()eim* 
inn; ^œntu ab l)ann/ fem v^ecalDIegm: 
"^onánpr/ (fplDí 6 \Vtf DiDrétta ]þaD ^evaú& 
ix% fem $á \>w fprir laungu unDir I06 liDiD, 
»ð ficelfa ^þá unDan annarleðvi pfivDrottnun, en 
ícíc gáDu jþcfð alíð ctfi, aD j'^fú, fem jþcfí 
fanna tTIcffíöe, rí^i ccfi x>at af ]þcifum ^cimi; 
IÞcir 6(fuDu Þcfé\)C9na ftfclDt tcifna af f)onuni^ 
u lóta mcettu aö j^cfíu; cn ]^6tt ]þcir pDug* 
lega \.íu fDo morg 09 iníl^il DítjcmDar ttcrf/ cc 
3efu0, gjerDi it mcDal Iþcírva, ()ílDu j^cir I)an» 
aD ciní fcm ©píinunn, ciné og nicoDemu^ 
vottaDi, fcöjanDi : ^eiflari! \>U oitum a\) 
ert ScerifaDir af ©uDi fominn, ]poí cnginn ð^t^^ 
«r gjort j^au tcífn, fcm f á ðjerír/ ncma @uD 
fé nicD l)onum, 3^^- 3*; fí^mt vnlDu í)cic cÆi jþccf* 
ía l)ann fi)dr STlcjfian), ccfi fi)rir ^ann DcralD* 
lega ^on6ng, cptir f)\)Ovjum IÞcir \)CBntu 05 
teituDu ; j^cir ft)ív)Du I)onum aD fennu cptir, af 
þiit fáu jpau teifn, fau fcaptaí\)crf, cc 
í)ann gjorDi 6 fjálum,^3óþ. 6. ; Jþcir unDruDu 
ícfli Vícrf aD fonnu oðfoðön: aflt gjorDifjami 
^cl, f oí Daufa lét f)ann ()Ci)ra 09 mállaufa 
tala, ITIavc. 7., en jpcír vilDu þé^ ccfí OafDci- 
t)annaD \)era ()ínn famia nicfliöiii, ncma íjcir 
fcru tcifn, cc Ví^ttuDu f)aní5 fcuDhiðu tíl ^civrar 
íóngi^gu i)jTírDrottnunc^r, l)\}cvja j^cir ttœntuaD 
fnna f)jíi rT7cffta, f^o ^tfúa nútú iimirta: 
Hcjiia piv Oáiö cciCii 93 llöcincvíí/ tvúií) þéu 

ö 3 fí/ fynfíói); l>un gítMuíl ttifn, 3 fí^ítta |?i)ni 

opi eptic aD fiá tcit'n of í>Qiuim;. cn forflégní?. 
5lo fonnu ()&fDu menn (jlaDiT: \)íD ,f)anö ínn* 
tciD ti( 3'^'''ufa!eni, eu f)ugDn ^ann .jpá 
, inunDí þat vcíalDlcga ^önðéjljéní bi^rja, bunDDii 
fín flaDí A \>evMnn/ ^lofuDu ©uD mcD l)ám 
voDDu fi)iir Ipau tci6n/ cr ]pcir ^^ofDu fjcD og 
fegDu: íofaDur -fé fá fomanDi Sónguu í nafni 
S)iottín«l fiiDur 6 í)imni og DírD í uppf)ceD* 
«m! 19,; aD fennu {)efDu jþcir fúo faniu 
fccrtl af 3cfu frapta'^^jcvt'i, ct l)anu mcD $ 
brauDum og trtcimur fii!uní mcttaDí 5,000 mannai 
Dg lét þó 12 farfir fullar DcvDa aD afgángé? 
lcífuni/ cO |)cir, fcm fíiu fctta tcifn; fogD.u: 
})C|Tí cr fannaríega f6 ©pámaDur, fcm í f)cim* 
ínn iíal fonia/ ^)i(Du grtí^a l)ann og ojdra 
oD ^onángj/ ^ol;. 6.; cn fcgar |>cir fáu aD 
l;ann fiáDi unDan þmxi \)irDíngu og tóH fíc 
cÆévt ucralDlCvjrar ^öngéfljórnar fniD/ \>ilDu 
]þcir ccfért af fpuifjcnum tcifnum í)í)Da uppci 
l)mn fanna tílefltam, freiftuDu í^cirl)ané/ 
og óffuDu aD l)ann fannaDi fíg aD t'cra nicff^ 
íam mcD tcifni af l)ímni/ tTIarc. 8. ; þ'oi fegDU 
^cir f^annmcDfuIItíngíöecIsebubö átvefa Djofla/ 
SLúc. II./ og af þ\>x þm ccfi jíilDU/ f^i^ort 
Xílt^ict fanna crinDi \>ar/ fegDu ©pDíngar : 
fcjofulinn l)Cfír f)ann/ affmna cr f)ann, iil f)Oorí 
*Í)ci)riD þH f)onum? 36þ. 10.; já/ ]^cir vmídu 
opt gcípfl l;«nn/ gríjta f;ann 03 ^ínnímanna* fiuð lettiiDu tœfifa'rié aD fi^viffoma í>onum, 
iLúc. 19.; íoEfiiiö gjoi'öu jþcii' ^onum jjaö aö 
, íí)auDa*feí!, aD l)anu fegDi fig aD ma OpD* 
H\m ^óusinu 2\i-ifl:uní; foo fafl |l;6Du ^clt 
'-iafuau aD tnejyías fanna i!i>(Di ukD teif n» 
um fíua Díi'aíDlcgu ^óngéftiðti/ aD íjciv dlitu 
íaÐ aD fráfnáa fólfinu, oi'fafa upt)l)Iaup, og 
ftD kiDa f aD. afoega 09 í toillu, aD I)ann q\)aDíl 
l?ei'a tncjyíaa og 2\oiiángm: (HyDínga, cii 
ffei)tti í)ó alló ecf étt toei-alDkðvi jíióvn ; aD fjálf* 
ui* ^efúö, 4 froffiuum ^íinganDi, baD fmi 
l^imucífa goDui' va'gDav fi;vii' íjeivva i\lmti, 
;tticD ítciu'i afbotun 09 jíituín^ju: oi> þcit: vijTi* 
tdi ^oaö þeíf gj0t*Ou; 05 ftDan I)afa pcic 
Dœnt,. aD tTiefftao ífplDi mCD tcifrtum fann« 
fiun ^óngDóm, fv>o fcm ^oflulinu PaU v»itnau 
^iCof. I.: aö.©i)Díngat; Æjíi uihM og ©cHí« 
-ic fpprii aD fpefi, 09 aD fív fíoféfefíi 2Rfi(íuu 
©pDíuðum bneiplan, cc jpcic ðÍevDu fécalla 
«Dca íiánta um jþann fanna Si'ifl. Dg b^at) 
íuvfimi ^)év ©i)Dínða til aD tafa? fjálfiv3erií 

lœciföeiuac V)ócu allmatði'f/ fttí^P eptic banS 
'öauDa 09 uppvifu, ófvóDiv um tncflrce fanun ^ 
<vinDi, og l)élDu íjaD vcva aD uppvétta ^onðá* 
;V5clDiD {)auDa ^scacl; íjcív tvtcir, fcm ttóvu (t 
fcvD til íEniaue, l)»erjum 3^^"^ upprifinu op» 
'inberaDijt, qoáDu fið \>ouaD l)afa, aD í)ann fvelf* 
•■«tti ^evaelo li)D, ílúc.24.; af pctm n lœci* 
foeinum 09 mcic enu 5-00 fvijluum, fem á 

OclilölanOsí-fjalli pa« <ptic jUu ^ann upp» ti^mi tfufctt mdtit umítmbí fynní/ ]^at í^eií? 

ftevalDlcgt ; já/ ÍJCflau jpeiiv cv f)aiiJi í^efDu fjcD 
wpprifuin/. Döru fum.anfafuaDiu unDit ^ané uppí^ 
jliðnínðu til l)imna, fpucDu ^cic ^cfúm jafn* 

oDfiipía ^,6nððí\)clDiD fi)nr ^öi'acl? PqíI. g*. 
,1?. I., fDo ófcoDii: 09 efaManDnic Kfbm ijhifit 
3íftt l«cifoeinac um crinDi imé 
«m fcÆDDíc urDU: fcinna meic öf I^cileflUt^ 
SlnDa. íþanninu leituDu iafn\)cl ^i^it .3.cf^f, 
fem oecalDieáö Dcottnaca, e.nu. jþott f cic af ollu. 
Biœttu vcua ovDnit faunfcerDic um fannícifa 
l)anu ecyn oc;Da:: aD ^anð iV^i t>a;ci ccfi cíi'v 
ýefium Hími. *£)\>$vt munu unDur, 
©i;Dinsac leituDu ^cfá ^anmnn/. fcm upplcf*. 
imi pactuc (>ané^ pí)liar'.f0gu ótmálaC/ incí) 
fpccöum/ ílaiuigum og v>opnum> mcö Í0mp* 
•wm oglogbc0nöum.? 2liM allt ofm^rgic fcitl» 
imia l;afa llDaii 09 cnu í Dag. focDœmt jþcÁft 
^jjDinflanna aDfetO leita 3.cfu/ í)atoS>.þk 
m iafni^eí ðjei'í fiJc aD jísjiDu^t, aD 

l)cfna íi $cim í)c|]> ílIcceDíé, aD allt, fem 
fcani \)iD 3cfíi>>^ i cj\)6Unni tm;. ^oxú fncí 
Jaungu af ©uoé ttíéDoméfulla c6Di fi>cifiel> 
cg áli)fíaD; aD í>cicca ílloicPi pcDi í©uDð 
l)cnDi mcDal tií fulltomnunac ^cfij mifía cn&í 
iivlaufnav \>cvfi, fem nó gvttnD^allac allca fcifí^ 
inna oon 09 tvá, 09 <xo f4 vítiláti^öm* 
.<ícínu jcfúö, ^oorn l}inic fcamfcíDu í DauD* 

anu/ miDi í finnl fátu(^u pííl í^. fíojíinuui pií^ 

f , lir tftnab . ^afí um ]^á: pnv vita edi í)mb 

íeni fulla pecf ínsu í>i)f ja|l eDIa.^ [>afa um per* , 

nflu og tvá/ aD íjciiv fem vilja iié funna 
^©pDínganna ^)ani>it(í'u fi)V'ic fig bcra fév til 
luálbota/ ^clöuv fcöja: véi: rjáum/ v^itum 
,I)V)aD \)ív tcáum 09 &jora ^aum/ ccfi ^cfDu fít)í 
on IcitaO 3^rw/ fcm éoiníc I)anö fovDum/ né 
tucO ciné blinDaDri og enn fpnDfamlcgci fvcFjii 
oDfcvD lcitaö ^cfu unDíc 9uDl)VceD|lunnav pfítf ^ 
;^ini! líitum ofá jljótlc.aa mna i>i>cum jþaunf* 

'Vm til nittt'gva eiiilinna éíífix aöfecOnt a5> 
Jeica X)QV0 3^r"/ til loívDðmS þat a| 

fís'^,/ i ()vevju I)ón tafi ©pDínganna fvani/ og 
il)Oí)vn ocvDuðlcifa l)án bftfa muni fpvic aus» 
4iti cné véttláta ®6maca! ■ 

-&\>aD fcaic ofð .^cijtinnÐomé? 09 ^Sícr^ 
^<^IDavífagan? ()VMltf't flroDunaví.fpil frambpDut^ 
j)án ofó/ mcDal frijíinna/.mcDal i<ttcnDa ^^fú? 
Ícngfl af flocfaDrcctti, l)atuv/ movD og ftvíD og 
offofuír 09 bl6Dén^tI>cHín9ac 09 9vi!umu|íu pint* 
íngar og bítl 09 bcuna|cirva nicDbvaDra/ fcm 
■<cfi leituöw 3^r" fö"íw aDfcvb og ]Þcir 
^Dfivííccfari, ^(ómícgují íenD fljota i eaín blóDí;. 
^ÍtaDir bcennafl upp, mannc(!jur pintají mavg* 
'tíölega/ brptjajt niDur/ Drccfjafl/ fteifjajt á 
^Mii ^áfunDum> jiá/ l>unDvaD ]^áfunDum fam* 
on; l^éngur 03 Dvcpfóttiiv ovfofuD af f cfTuut 
cffófnuin/ citra f ^ figD/ f>\)orvi DauDimi i>eif* 

pfiií y^fímöav pg^ favfoiiöavinuat §íiui£pnní. I fœll oð friDlliimuv cjoDuu grnnni \)alDt fH' c^öv* 
öDfctD aö hita jcfú, aö Di)rfa fmn ©uD/ 
tnn efunDíjáfum og í)offiióDuguni náMa gíDf* í 
jaDifl; ]p\)í l)cvtí)jav j^eífi fig til aD fúga nuO ' 
<lDi Qð f\)CtDi bannfccvtnaum gvaima ftnti 
til aD Vfcgfama ©uD, aD þjbwa ©uDi, cptíc 
Í>eim fiDajwcylum í)inn ccf i ^liluv cDa jietfiV; 
^(|i .cc fannfoívDur um aD iafnifí \)iD ftnaiV 
itnn fíDuv tafi fcim fvam; pelji sjövic ftg aD 
-j^javtnanna 09 ní)vnanna ranfafava, aD Í)U9f* 
^nanna Dómava, aD ©uDí, fem ()aft (i)Fíana 

cD Itfi 09 DauDa, aD ()imnavtfi og [y^Mú, og 
fegiv: foona jíaltií Uita aö '^t^ú; ccfi cinó 

x>\\t og fcev (filiD/ ()elDuv cinð og cg b^ð 
^év^ jannai'é ev Jpév gíetunin báin, jpín pína 
6q\)0rDuD, ]ptn ptjlavífoíui íi( tafg, þitt b6í 
^cgav q\>eift, ^inn DauDi \3Ífé, já, pitt í)cl\)Ui 
'»píD. <f)vtaD \>ivDtfl pDur, fvíjíniv mcnn! mim 
'ftfi ÍJetta aö lcica jcfii líEt 09 ^ubas meö 
.fttnnn pocfi, cv leitaDi bané meö fDctröinii/ 
ftaungutn og popnum? ^t\6 í)6goœva og maiwi* 
:«l(Fuvífa Jefu, fetn á DómóíDcgí allá ()o(D*< 
Díll mcta jþeffa og ]þof(ífa aDferb '\)iD fína ját* 
.cnDuv; ftna ininn(l;u bvoiDur, fcm \>iD fjá(fann 
l^ann fvamfomiD ()cfDi; ^c(ú, fcm fpáo 
I)afDi/ 301?, 16. : o& \}x>^t\: fína játenöuv líf*" 
Utif munOumcíua fig ab gj0ra (Bnt>i pœQt 
vtv^ Í>av meb, en unDtv eing fagt: pctt^^ 
inunu þeiygj0vö, öf pv>í þm pcáia í)v0\:U 

50öm:uni nt mia; ^t(ú, fem baiiJ> fí«* 

urtt I pcö géf cg yöuv/ oö þét: elíííö I^díSit anttí 
anu; cino og cg cljíaöt yöuv;. iVo (íuluö/ 

ír ctu ci f)iniv offóFimrav, ei' nefna fíg frijína 
Scfú íeitcnDuv, í^clfii ^cfu boDotDíJ? í)íniv mann!* 
b&DlaV/ cc á()i)ð9)ut<^mlC]ía í)afa leit^ö upp ^u&m 
Iþann/ cv pcíi: l)uciDu cittbvaD fvábrugDiD ^eicta 
t\;ííavb\;a<\Da ðviUum jþenfia cDiit mccla, tií a5? 
DffÆfjiV fmána f^'í^rtifcíja í fávav qualic og 
tauDann, ciué og. ^úöae oð f>anö fi)t9Íavat 
^efúm, cDa ev eái ^^ctca aö leíca 3cfú nicö 
Í0mpum og logbL-^uöum? ©uDi fé lof! 
bi)v3ðjum í)"^!; aD fenpu falDann ^ólma/ cn prífd. 
lucðum V)év j^effa ^cgna fovfjón 09 mitDi @uD*/í 
fcm lét ofé I>év alDrci fénna ít ^ciai q\>ala* . 
fulla flriDöí 0^1 offóf'na''f)ita, uo^na V'ovrav ©^uDÖ* 
iD^itunav, fem \>íDa ()cfír cpDt og ermagnai 
tuorðfenö, já ocvalDavíálfuv. ^ívlyafa mcna 
í ró 09 fullu fvclfi míttt Díjvta ftnn ©uö/ 
Icica fíuð 3^r^/ ^Píiv be(tu jþccfínðu 09 fann* 
fccvíuðu, á mcDan ^áfaDómfiné gublauíí llam 
fóPnai'íCémiL'um mövg^íovDuVíálfunnarÍlónða* 
*)elDi DvQ ^telulegann gráa^^í^f" fafíaufu ját* 
<nDa, cv ðvimfamiv ()ofDu(l'um, ccfi í ellu a\> 
^ö()U9fa íDuv tala, fcm^ejfum rataviné beöt 
iuu UÍaDi i iváavbvagDa efnum, unDiv í^cc.v fái> 
^iftu píjíiv, cvuppbugfafl máttu, 09 á loðanDi 
l>ítl; h mcDan kóuðav 09 lanDa jíjóvneuDuv 

«DöDu j^csnum (ínum 09 atlrí uclmcgun.vifja 

fiuna 

/ 3í8 É fiima tií ítb innprcnM ebcum ífé&iim" meö 
elDi 09 focvíi iiíi|Tt;(D ti'áaicbvogD; 4 nicDati 
bannelDíngat fcttu meftalla 3í?ot:Dut:íá(funa í 
00 biuna fofum tráaibraðDa ðétgátna/ 
fv>iptu i'étta fíjórnat;a 09 cgcnDut; rífjum, v>o(D« 
iJiti, cisnum 09 6Du(um ; á mcDan ftiflnit: fooíí 
tiDu, í C8cfíur#(ilfunni,. I)cipt finni á faE'íaufum 
innbiíum þa\; buiiDi'aD PfunDum faman, x>t%M 
^liha tiáaibi'agDa; á mcDan náD ©uDö, fi)i'ír# 
gífníng Dvi)9Dra 09 óDtí)9Di'a fi)nDa 09 toon ci* 
lífcoc fœlii, Qm faupmn 09 fe(um mót guHi 
»g peníngunv fcm annac wavníngviv; á mcD* 
«tv fcgi cg, aD fcitínii' ^anninn ]^6ftuft leiw 
Scfú 09 i)ané boDovDa, cn t raun mcD einð 
^)ciptttrífuiíum í)j»|íí og ^úbae ntcD fiMgjuv* , 
HUt, 09 olíft jþeivti aDfctD, ec Síefua 09 I)antf 
fennu ^íioftular bvtífuDu, ti( aD lcita aD cnuin 
fráoiUtu fajiDunum, ()ofutu m aD fonnu eif* 
m af ['clium offóetmm rcpnt, þb ^cfit; tooví 
lanD í)miélcga aDfa-D .waíiD féu 6 í)mfum o(Dí 
tuu, til öö lcica Scfú og ()anö f jónujíu^gcfí 
<t: lángt fíDan ^JidfaD^mfiná mt;ufut: puvfu 
•DiD þa\> 1)66, ei' fí,i3CþcL-uð qocifti mcD cnD# 
tivböt tvi'iavbixigDanna, oq cuðinn af oovuní 
fofnuDu fovfeDrum mun f)b ^afa þidt cDuc 6* 
litiD fína aDfctD cö Icíca ^cfú óoiffavi cDue 
lafat^i cnn véc niS Mímm i>ora; I)öovjum og 
einutn ín)fic finn fiu]! fagur; í)WOvc 09 cinti 
SuDta-finn ^cfú elfíaíi míi" 09 Dci)ja mcD fdíu* 
I)já(p(c9vi oon, cptic aD r>afa riífinu pann» 
«1» l«ittt£> 3efú/ fem (jaBí fa|U)f«vínft 09 iú 

Oœmic 

j ^mk t«trtfí, fiiHtítía HttJ, mel) ^ofíufanuiti 

Ipitúf pojt. g.b. lo,, aD í}já ®uDi <t ccfíít 
manngrcinai; ölít, l>elDuc cu [;oerc fá, fem 6tíaft 
bann ðjovic .l)toaD vétt cv, ^onum ]p6cfnan* 
^uc, af í)M\)ix j^joD; fem l;ann ci\ Mit 
h)ím\^ nó fi6 mcira, ícnsca oo inlTara fc6 
"öfé á i)orum tráarbragDa ticðí, cnn margic 
toorca clDri forfcDva, og fjáum jþaD fannarí 
I«9ít/ ]Þv>í 6DauD(CQar l^acfir féu cííífum ©uDíl 
fm íét ofé, bóanDi í ^ciDinD6mí nii)rEri og 
ífugga^- uppvcnna í)aD Jjóé, í l>oorju XfH lcecD*. 
um aí> Icíta S'cfu, fcm flutti ofó fríi mprErua* 
lim til fínð Dáfamlccsa Ijöfó! cn l)Uðfum ofð 
cilDrci fullnuma l)éc í í)mú, og aD fannícifi 03 
V)it(fa i!tni l)m^\ glaDt ncma l)já ofó 09 6 
ftorum Desjum, cDa aD öír einic lcitum ríttí* 
ícga r>ové 3cfu! auDfiáanícðt cr @uDé Xííúé 
í)6méfulla ráD fcá upp^afí l)cimfíné, aD IciDct' 
fínar mannffépnur ftfclDt fram, cptir elD/ 
til toa);anDi ^þccftngar í ellu 09 til bctrunar;' 

fjMf I)cil09 9litníng, já ^evaíDatífagan, 03 
bovg ^oDuríanDéífaBa flaDfclíir ^anij fannlcífa; 
fó toartíDín, aD oÉrallð ccfért oiiTum af3cfú> 
tn mcD friflniboDinu lccrDum \>H nocf'ra aDfcrJ> 
<^D Uita í)ané, 09 tncD cnDurbót tráarbragDí 
wina jþá aDfccD, cr \>H náDcemum betvi; rétt 
ft't)ícga ctum s>ít bc^ttir aD fctja ívánaD á marg* 
íalDa [)játrá og ^dmjFu, 6 Djofttlfíné mtDfljórti 
tncD ©uDií náttírunnar rifi/ og (fammafl:\)ec 
«p áfalla [)ann, cptir 6f)íutocHiDca u[fu, áfame 

^HOi;, ^wttir ftí fítj* txim^ á f\)$ ncfnDrai inn, oð mátt fi)vív jþcfla fiUttíngi; já, ^ccttíc 
aö bícnna 09 Duccfja íjclTum faflaufu nicD* 
btœDi'um, og niet) (^o blolíranDí ojfuvé aDfevtf 
.aö Icíta ScfiS 09 f)anð iMlja, og fmámíí' 
faman mun ofó uppvcnna fú tíD, aD vírcnii 
ftama!: ^ccfja munum og rcpna, aD @uD<J 
Hifí cr ccfi fóKiiD í otDum, mprfoum 0\}þúnQ^ 
flpilDuni^ fovblomuDum^ fanfalcflum orDum otj 
lífíngum, ^clDur í frapti. Oncitanícga (fín 
1)6 tvóarbvaðDanna Ijóð ofé .glaDara, cnn \)oc* 
«m elDri fcDium, og óncítaníccia mun ^aD cmi 
gtaDna vovum obovnu niDjum, foo aD íjci\r 
t þ\>if míi|Té cnn \5crDug(cgau cnn rtév, lœri aí>' 
Uita voi-0 S^fu. .ígn^ce! \)ort I.)óé er of* 
^6 n6g, ef v>ér a& einð VMljum í JÞcjfu Ijófí 
ScfU vércilccja Icita, en oarall: ^úöafac o^ 
©pDínganna \)íti. ^tíngiD í)cfév>cgna ()cnDí 
ínni í i)Dar cginn bacni, friflnir mcnn! ran^ 
(ftfiD i)Dar [)jortU; vepniö f)^ort; íiér féuD I 
trónní og boorninn ]þaMcítiö ^cfú ! 3^íí>a^ 
fcíDí fmn ?í)ici|íara fi)vír fácina penínga, cri' 
^egac íjér látiD glaum og ðjdllfi og jíavfala' 
teralDarinnar foma i)DUr til aD glei)ma pDat 
3'cfú, aD afncita honum og [)an* IœrD6munv 
áD Eajla l)anó boDovDum 6 baf pDur aptur, 
aÐ fetja til fíDu og líita fftía i)Dar tró 09 játn^í 
Ingu f)ané, pDar l^l^Dni oiD banð orb, \)iW 
íinftv^mlum f)agénunuinuDur ábata^oön, |)cgac 
eitt^v>aD lítiD af [)ég6ma Dí)rD og uumaDi tocralDar^ 

innftr fveí(t«r pDav, 1)^1 09- vivDínsw böt^v^ö* 

vanDi^rt »aní)ra Ðoí&ilgrít I)t)ní gírtnic i)Diir tíí aö íih 
)<iíl fér r cii- l)irDa ccfi, I)elDur cnn 3uöa0, uin 
VDar 9}ícijlara Scíúiní géfíD jþ^r í)á ccfí ^^f*. 
öin falann? fcliiD fécfá cefí^crúm fDviu fá» 
H't)tt flliö í)ciuifiné, fprir fárra pcnííiga m\>\f- 
h\\ 3^^a6?' aD í)ODvjum ícitiD þdl a&. 
fonnu aD 3^í"/ cimingið, fcm 3úöaö ti( 
ab fvjífja 09 Tclja i)Dat^}Jcijlara/ cn faupa 
VÖur í (laDinn glotunina, fem í)ann; fcíja allct 
í)Dar farfœlD 09 finniéírófcmi, cn faupa fpric 
ftana qrtol oðorocentínðu fíDar mcir, fcm I)anu;: 
ÍÉr; feljiD ]^ci rtfíD, en EnupiD Daurann. 
ar ^ér fcr^iD l^claar ttDir 09 lcjíra, 09 í \)ib*í 
loöunum fenDiD, miDt í i)Dar \jonD|Tu og anD* 
toara(ci)ft, nocfur Þœnctrí anD\)crp upp til pD*. 
Qr ©uDé og Scftí, [)cn9iD niDur í)efuDih, fet* 
jiD upp ðuDrcrfilcgann l)rccfnava''finp, 09 gáng*, 
jOtil DrottinUgrar qv>olDma(tíDar/ emáuöiö fi)r*<. 
ir fiDafafir, 09 til aD fomajl I)já r>an\.nrDu 03 
ölafi af pDat mcDbrccDrum, njóta fciflinð o^' 
bovðaralcgtf fvclfiá, og, Itft cg píjacífœí fovD* 
uni, ^iíjiD mcD jþcjTum f)rcrfnurum fí)nafl 960» 
iv fi)vír monnum; ]3cc\ar jþív^ar látijí toilja 
nunnafl ^efú qrialafullu ptnu oc\ \)cvD(tu(Dunv. 
<xr, leita ^jd í)onum fprirgí^fnincíar i)Dav morgit 
»9 miflu afbrota, I)citib 09 focrjiD ^oiuuu i 
^^ert finn jlaDfajlri I)oIIu(l:u 09 tvá 09 enDur* 
^ót vDar \)onDa lífcvuiö, 09 meDtafiD, til inn»í 
Þetfarar i)Dar játníngar .09 ivúar 6 ^eftí, 
^^anó líEama 09 blóD, en líitiD fv>o Ittinn t)u$ 

fplöjfl/' f^.níi> foft lUit. fecmutar.ímtrft i 

90, Vtar líferni; fambobin ]&cjTítrí úmnl^ ^wHi 

vcefni/ aD ^H, i í)6ríc(\u oftraufti bo&aDtaif 
fi;nDaíqiMttunar/ f)a(DiD nicD n^rri frefju áfrant 
i ^Dar femu rianaífpnDum og ugglcpft, v»crDi^ 
ÍD ce þx>í argari, fem framar elDifl, í fíaDimt 
fpvír bctui oð \3evDuðri ^t{ú lcevifv»elnár, aD 
j^oetjum leitiD f ér ^6? aD fonnu aD Sefií, clt 
ccfi 6líf£ 09 Su&ae, fem ma!lti: þciU féccií/ 
:Rabbi! ocj EytTci ^anii/ en fi>ei! finn 
ora meD |)e(fum H^u , ^ann mi)nntííl 
Sefiim mcD fagurgaía/ cu I)afDi mcD fér PocP 
manna mcD fv'crDum oð jtaiínðum 09 toopn* 
um tii aD ðrípa ()ann ; þtt mpnnijl og díD 
^Dar ^cfuui í altarifinö ©afcamcnti, oð ^eit* 
íD ()onum í^ar eflu fogrU/ en f)afíD á.baf \)il> 
i)Dur mifinn f)ec fonba 09 ðDpgDa, ^i^erjutii 
^tt þat eptir áfetjiD aD bcita géflu Qcfií; ert 
látiD fcm Scfue fcgi og foo ti( pDar: aD 
l)Oorjum lcitíD {)éc? \)intt! tí( f)\)0Ué cvuD ]péc 
I/mgaD fomnir? frifínir! j|)ér, fem bcviD mitC 
nafn 09 iátijl v>era mhiír ícerif\)ciuarl \>iljiD fiéC 
09 fmfja 09 gabba mtg, Ím pDar \>c9ua po.íDt 
f\)iE 09 fcira qv»ef .09 froffiná DauDa? \)i(jiD 
jþér enu ma mér ðtróir, fem 3uDöö? cnií 
fi)l9ja l)ané, en eái mtnum fótíporum? emi 
felja pDar ?9íci(tara, feiu f)ann, fpvir fáni)tamt 
Ijégóma? enn ráDafl unDan mtnu mevEi ocj 
(tci)pa pDur í gletunina, fem ^ann? j^eaar f éc 
^aíDiD áfvam aD ^ata, ftudna 09 áreita 3'cfi» 
founu ttlbiDjcuDur ; jpcgar þH látiD ei a| aO 

i)«ma for&wmai fem »itf$)crí»0ar/ pDac 1 1 ím cefi þW^ít pDrtt forto(tic ocj fliimíngac, ^éc 
fcíinDit /09 btíiiDva ídOtogavac! vfí'c fécf)O0i;n,r 
fem focfmáic aO Dcdða i)DaC' oantcáac 00 anDf 
^araleprlé 09 hiflínða of, ðD' feoerjum kitil> 
^Éc ^á? aD fonnu aD 3cfó, «n rt!í og ©i)D* 
Ingac, ]^of ^o^^ö ]^éc frcmjiD gégn ^cífum ^cftí 
fácenDimi, VM(l fá mcla einá og VfiD ftg gjoct, 
fem foatiD befíc og fagt : fanitlega ftgi f g y&í 
in:: þi>aO ]5éc gj^cDuO einuin af þefluin míiu 
»im mínnjíu bríeötum, þaö gjívöuö þC^ 
inít:, matcþ. 25. 2S! látiD ^of, fem pDaif 
i ?ðíei(laci og c^ttDífi ©ómaci ^efua fegí cnn 
€il pDac : cf þiö leiríö aö mér, þá ldtit> þeff(* 
i fii&i rcra; .^ooiiic ccuD í)éc, fcm otmac* 
ícgann tjón DœmiD? ^ann (lcnDitc og fclluc 
fíuum DœmiD íjéiv jþuí focfmáiU 

p5c í)Oac bi<cDuc? allic (FuluD .j^éc tnÆta focít: 
wtnum D6m|l6li. SátiD Þot af aD Dœma ^ooctt 
itm annann/ en tcggiD enga fttlet^ttngu í a)cs 
f^ctv pDac bcœDur, Kóm. 14, €g befí foríc 
í)Dac (fulD ránga D6ma og áloaac og (afimcelí 
fíiflauö ]^oIaD/ og ccfi focDœmt niína of«» 
foEnaca^ j^ó ccfi D«mt mína qoalaca/ ()clDuc 
t>eDiD ^úm t?œgDac> eÆi áfcllt cceníngjann^' 
fem fj)c|í í)œDDí mig, cn fíDcm lcitítDt mmnac: 
náíjac A fco^mum/ í)c(Duc í)eítiD í)omm \)i(í; 
wicD míx ; cg í)efí fi)ric t)Duc á í)OlDinu (íDíD^ 
«f! bcí)n)iD t>Duc jþoí tueD fanta ^Uflavfaci H ^ ^ 

3éfú. uí^fné fmánarar/ ()clDu\; fcm v^evDugic 
fnjínír/ vciDiiðív tjl í)anö nafné játníngac/ 
tQi \3CSt)Uðii' 0D< \)am, á p\^í mifla ané()ci:ja5 
íínði/ jþecfi pDur fpnc fína t>ím og tráfojlil 
cptirfpíð^nDuiv fcm l)afiD cltTaD í)ann af í)jai'ía/ 
09 cinfanUsa jþavmcD v>ottaD i)Dac clffu tií 
l)ané 09 aD Í)H' fcuD ()ané tiáfaftíc (öíúf\)cinf 
at/ aD þU ()éc l)aftD clffaD ()i)0rr annann/ 
30^.13- ^cgar fotg 09 ()avmqv»celi/ (fovtut 
og ncpD/ í)atuv 09 árófiu tJonDra manna of* 
fœ6ja t>Dar faf!ci)fi 09 DpgD, fcm ()an6/ leitíö 
þd.yöac ^cfú/ og jþér munuD \)íD pfívocgun 
D9 minníuðu l)ané pífla/ eDlafl (^ugoiun 03 
(Ipr^ og í)U9ariím6D til aD bcra pDar mótícetí 
tncD erugigvi \)on 09 ^oíinmceDí 09 fulltvauflí 
t guDlcgvi: náD. íLeitiö í)om nicD guDrœfií 
lcgum 09 granD^evum lifnaDi, mcD ^reínfFiíní 
D9 oongfeDri trá. Qllt tiíoe^íofa, foo munuD þtt 
í)ann/ pDur til cilffrat glcDi 09 farfcrlDav/ fann^ 
mlcga finna. D 3efú! unn ofö jþá ^cill ofl 
ípami fóma! 2Inien. 000 

?p r í í) j a 0^t&jíb/' ft>o þic fallib eÆi f ftrciMÍ 
^V^ anOínn ec reiöwbúiim/ en ^^olöíí) 

veíCf. ;«D^orunum til ftnna lœrifocina, wD. uppbi^r* 
•jun- í}ané \>imi; l)anó áípftun uni breiff* 
'lcifa uiixa mannífépna, cn þó uuDiucinö ftnníi 
A)iljaíðí*Du ^ofíula; han^, fcm l^ecfti alla 03 
íuvfti cí \>iD aD nocfurc bœri af manninuni 
^itní, þ\>íaD [)ann \)if|*i fjálfuv .I)toaD mcD mann* 
tnum \>ar, 361?. 2.; l)ané, fcm föo ^i*áfnlD» 
lcga I)afDi gcfiD fínum lcerifocinjm mcD Eénn* ' 
íngum og f'vapta\)ci:futn þti orœfuftu fann* 
fœríngu um í^aD, aD I)ann mn fá fanni 2^i*í|l:f 

og fi)rirl)citiu l)cimnné <SnDur(aufnart, j<í^ ^ 
^onuc ©uDð, 09 í)cim til titiarílprflnðar, til 
•^ccftngai 6 finni pcrfónu, oprfinni? fagt fpuír^ 
^l)tooi'ninn l^\:i\U bi)rjaDi aD ItDa, fcljafi i f\)nD* 
líðra,()cnDur, l^œDajl, f^úDflii^fiafl, froféfctla|í^ 
'tipprtfa aptur á pviDja Dcgi^og tiuigánga'í ftiiai 
tiírD; fagt fcim I)oerc ftg foruáDa munDi/ 09 
loffiné .á fíDafta qoolDi ftnnav afí, aD 6 jþcit:rt 
itóttu munDi ()trDirinn flcvuim \)crDa, fauDic 
•Í^ÍarDarinnar í funDurítoítlrafl, í^cir allír í)ncí):(f 

á fér, íþot vciDubánari anDa, fcm 
uiinn Pécuv fann í)jici fér til aD fplgja finuni 
^^eifrara, jafn\)cl í fjotitr og DauDa, |)\)í fann^* 
tcírDari [)ann í l)jarta fínu \)ar um pcvfónu *' 
!3efú, f r»í ólíflcgri mátti fi)rir í)anó (Fammj^í)ni, 

ftfl |)ccfti • cginn í)o(Dicgann \)cif(cifa, md^^ 
<^fl ^cfyi fpáDótnuc jiefu, Oð poí ff a1 ofó; f rifíuí 

mcnn! allé ccfi fuvDa, ]þó pétiit: tcefi c,cfi 
nofcri í>c(farí jíefii fi^riboDuií: munúö 
<*lUr ^neíjrla(l a íúéi?, í)cíDur foavaDk þóMlp cfl/ 09 í^cgac 3efúa, iiieD cnn Ijófan refiiiií 
fcðít í)euum fi)riiv aD í^ann cif i cinángié nuiní 
^nciFlaft 6 féc l)clDui: afncita féc jÞinfoa^, ogj 
^aD áDur cnn Ijaninn t\)ifoat; gaía inunDí, fcg# 
íi; I)onum, fcni góDuv 09 cíffuríFuc ©ícifíaví 
l^cíta allt fprir. til aDrnjrunac 09 til fannfotr^ 
íngac fíDar mcir, fvcfar \)Hut fína lofun oíí 
I)cit|lrcnðíngu 6 níj/ fcgianDi: já, pó eg í^ttí 
ct) t>cyja mcl) þéu, ííal cg ccfí cfnúta pív: 
Síllé ecfí (Fal ofð fuuDa, fcgi C9, 6 jÞcífari ()cií^ 
flrcngíngu Péture, fcm foo opt áDur ^afDt 
fjcD 3cfú DáfcmDaríDcrf, ^cprt ^anð rœDurf 
iiotiD l^anð uppfrœDíngar/ 09 vitnaD nögu ^dx^ 
uglcga um pcrfonu ^cfú; fcm fjcD í)afDi 3c^ 
uin gángauDí h fjonum, fjálfur oarpaD fér út 
til I)aná og á Datninu ðcngiD/ cfaD fig/ lcít^ 
oD ^ané l)jáípar 09 af l^onum tocriD ór íyd^Cí 
frclfaDur/ fecfoa t6f, falliD fram fi)rir 3ef<^ 
úm 09 fagt: fannaiiega cttú (j5uö0 ©onurí 
niatc^. 14.; f«ní anDfoaraD í^afDi ^^f"/ 
íMXQit ()anö lœrifocina pfirgáfu ^ann og 'Jcf* 
Ú0 aDfpurDi T^ít tólf: píljíö pH og fcagánga? 1 
•^erral til l)oeré (!uhim ttér fara? ]Þ6 í)efic | 
©rD eilífé lífé, 09 i)ér tcúDum 09 (FilDum, a9 i 
J)ú crt Zlviílwr, @onur lífanDa ©uDð, 3ó^. 
-6. , já, fnaraD jþcirri fpurníngu: þp^rit fcgi& 
piv mígaö pcra? j^annínn: pú ert íRnfluc 
€onuc UfanDa (Buöe, og f)CDUt Jcfúm anfíi 
til ícffa: fœll crcúeímon 3óna0foii, pvía9 

cnflin n)anne(¥ja t^irti, t^^i; píttítf ^elDns: m Pcccuð, l^aD cv: flcinniniv og yjtt þenna 
iþcUu|lcin mun cg nppbyggja minn f^fnuö/ 

fcíö, iTIatt^. 16. Pícui; í)afpi 09 (liap cpti^ 
ir fctta ^cpct 3cfumopt fcgja fpcit fma pími/ 
fcauDa 09 uppnfu; fjcD ^ann á fjallmu auðlí)í* 

5^íl fi;cir fCa' og 'Jatob og 3*5^^""*/ fi^^ ()^"^ 
^fjönu (fína fcm fólu, ^anö élccDi bjöct fcnt 
íjöö, tllófcn og <£lía0 í)irta(l I^onum, fagt: 
iyn cr ofé gott aD ma, 09 í)c«rt ceDDina óc 
K^inu fcgja: þcjfí cc mínn cl(íuícguc ©on^ 
á ^t)0i'juni cg t;cfí vclþoÆnun, ^cyLn& 
1>H l^onum; cn aD |)cjfi ^cfw áfloínur Péc* 
tWf faimfa?rDur mcD o§ 5tal flciru, utn 

^^críonu 3^f"/ í*íí" <^iif IÞ^ÍT^ ^^fi^^ 
3íífú orD, íluc. 9,: ^t>0cr, fcm fyticucuöau 

ftg fyriu míg og mín ott>, fytir bann ÍBal 

tnann(in0 ©onur fyriruecöa (ig, þegar í^anii 

fímur í ötrö ftnni og Sí^öur fíne og ^ci* 

lagra (£ngla, aD í)anu, fccji cg, gat ci jlaDifl 

I í)3(t ciHit auD^ivDí(eðrar ambáttar, foo f)anu cí 

I ttca); mcD ciDuni a\\\>m í^cnna finn guDDom* 

^i^ðð ^cijtara, j^aD má pirDalífvCta aílrifuvDn 

' H fullfomlcga aD fanna^cf" orD: aD í)\)orfu 

1 tciDubáinn/ fcm anDinn farí, fé í)olDiD ]þó mft: 

f:u (átum ofiS nocfuD framar ^fír^ega Pétur^ 

falla og piOrcifnar öœmt, ofö tií uppöaEn* 

jnðar 09 íœrDómé, frifínir mcnn! látum ofg 

*)címfœra f)ané .Dccmi ogfvíoj til mj 03 \\ú í 

- ^íófcmilsvHinOa; 

€ 3 l ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

38 = 

iim tíl falíé. 

3efu Máípflimlcða tílíít, hifm^ 
mx tii mmmx. ' ' 

íÐcottinn ! , fem bcjl fjei' cg pccfii; ttovii^ 
Vci6(ci6ð, uvpl^é ooc [}jciitu og gjoc tiocti aiiDa; 
teiDuWinn til aD*fi)loja 09 Jfjiíiium rtffinö 
orDum! itttó . niilDiIcga til mé breiiflcifal, 
Qimm. 

^ fínum toifociiuuu fi)riv: pív miumi> ali'< 

enn böuinn gclau tpífríar, muntu ofncita 
mH þrífuac, Iþcgav |)ojfí ^^fu ájt\)inuu P^* 
nr, fem meD m miflu fulltraujíi á ftuum cg* 
ínn íleDuflleifa, fovtöf aí) l)ann bneiplafl i!i)lDi/r 
p6 allii; ()netpíuDufl/ mcb foo miflum ofuuf)Uða 
bauDjl til aö fi)lgja 3cfu fívap, jþángaD, feni 
I)ann fceti, bauDfl til aD fctja fitt líf ót fnvic 
I)ann/ 3óþ. 13./ ogetnfum I)cítfireiiðDi, aD af* 
iicita alDrei fínum ?9íeiflava, í»6 [)ann jafiit)CÍ 
<i:tti aD Deyja mcD í)oiium; ecft \>au íángt fcá 
ellu í»e|fu liDíD, feíí cð/ JÞegaí: Pétur t6E aD 
votta og repna fjálfuc fatuiícifa 3efú orDa, 
oD b^erfu reiDubóinti, fem Pécura anDi o9 
toilji ttera B)nni/ fé í)6 þoíDiD tocift. 3cf"^ 
ftafDt boDiDf)onum áfamt Ja^ob 09 Jot)anníf 
tlíjt.ö QgpaCiOincD niír! en varla í)afDÍ 

uppfeuDt fín fprjtu l)(wiac anDt^erp í ©trtéðaí^ínum til fínö í)mineí!á ^etarí/ fotc 
cnn ()ann jínnuu pcnna, í ovDi foo I^ugíjvaulía^ 
lœvílVein fofanDi ; ní^lesjaMC ^ann tciDubííinir 
aD Dci)ja mcD l)onum, ná nicc\nat f>ann ei aö 
loafa mcD '2^fú cina (íunD í ()aná miElu fá(# 
íiVíángijl:, l^egav ^ann {)avm]prúnoinn titvar af 
^cceDilu. 3^ruð ^afDi ámnmt * ()ann og alíd 
Iflíciíocinana um aD biDja, f\)o jpeív ei félíu I 
fvcijíní, facit píci'i aD \)aéa mcD fír, 09Mc((t 
bcfic Jefuö orDinu flcppt fi)cc cnn pétuu e« 
fofnaDur. jfefiio ()C0v)Dur ná pétvi um f enn* 
bmjFícita, |jctta ()irDulcr)n* Bínion! fcðir^ann^ 

fefuv þú'i Qat\\ú nu tái þaí&iö þit vaU 
cuöi cina (tunO í)]á mév? ()ann ta(ar cinfunt 
tií l)ané, ec ()citiD ()afOi mc|lci bngpci^Di, fieD* 
Uguílu trófc(ti, já, aD (cgcíja ffitt (tf dt fijcit. 
'jefiinv.cn v»ac ná jlcinfofnaDur, b(^fDj 
Uva); gícpmt finum LofocDum 09 ^^f^ (fipun: 
í)cCíö mc& mSc; ttar ná 6nt)ínc tií ^avnat 
fínum tiJlcifíaca, ()ann IvcfDi bcnnar j^ucft • 
^9|>i)9ðj^ vnljaö; oar u6 oc.Dinn bccí(! o9 mátt* 
vtana 03 (iDlauá mannc(f ja ti( cgin, auEÍ)CÍDí 
wr 3efu vtarnac* ^taDDann í öau&aná bitxn 
OciDi pfivgífur ()ann ná 3^fiun einmana, bann 
nicgnar ná ccfi foo mifiD, fém aD i)aFa bon^ 
um ti( (Eímtunac, í)onum ti( bugðunav, cn — 
hm\ fofnav. ^efúa ítvcfar |)oí aptut fína 
fi)cci dminníngu: val\t> og biDjíO, fpo þéu 
fa(íit) ecCi i fvci|lni! «;! munu ccfi ]þc|íav ^eftí 
íiminningav, f\)o fannfcevanDi áminníngav, ()eD* 
<tu flf Qíia ^a(DiD. p.étvi vat'anOi? mun c(f{ 
Mí,4 ^ 4 nofluii 
íþctrcau 6ti*\)st)ac í>ann ^ígax T^nt ÍXifDi fínun^ 
Síciflaua 09, boDum í)ané, f)éDanaf bafagjöUÉí 
Pétai; ]^\)í ái'^afttui, ál)i)ðgiuíainan uni' 
efna fín ^cit ]^t)í bctur ftamt^cgi^? óncil' 
cnn ^nnuc 3efu5 l)ann, ftfamt l)inum;, ^ famui 
fíunt'u fofa nDi/ . fi>o fafí fofonÐi aD I)ann cÆi 
iMÍfí, ^oevíu ^ann anfaDi 3efú; 09 alltcinéi 
flva): c|)tirj. jþvÍDja rinní, þii 3cfúa talnr úi 
If^jaina: fopö pic m þat> eptíc civ og ^r>íU 
ifíl ^paö fojtO pitl nog ei: fojií), <t\\ (íanOiS 
iö upp ogbiÖjiD, (vopiv ei föÍUD í fceiflnií 
ii;ú cc fliinOii) íomín, aO eg feljí(l i fynO^ 
}4gca ^enOui l fjdiO! þai*na ei: niinn fpi^aií 
i ncín&! 

@\)ona nicoium t»ír optafl Ktjfa cptiv ofá 
Jí^reijíum 09 niðttoana manniTépiiuni! ]pavna 
(jáum \)év \)pva c^in n^ttávtcgu afmálun! \)5c 
tvci)jíiMn opt fvo tvcft uppá i>ovt I)i)fl9ju^\)ít,. 
loocft l)U!3pvi)Di, \>ort floDu.ili)nDv v^oia ftamí^ 
Íþm, x>oxí abl 09 atovfufcmi, aD ofó fí)ni(l fdts 
i^cvDa mcga ómociukðí fpnt' ofé, cn flcií ocvDa 
<iD íáta uocum mœtti 09 \)ilja, 09 forlaganna 
lauma nccv poí aD gcfna ofó t ^ciiDuv; 
a^éc í)i)gqjum cinatt Eajiala. í loptinu, fnáuni 
í^aunfunum upp og niDuv á f)cílum ílonDuní 
»9 touDum, f)eímm mmn og \)ci'nDavffonuiu 
iDifint Unfu og mciovDum ognciD, einð ogallt 
$ctta fé ofö uiiDiu f«tuc lagt; ógnum mmti 
í^vilDavímonnum tncD íjglDu tiaítí, ciné og am* 

fcÁtíjvuftp pníí/ »fl f\íífum(l «cft líiD fígja , 4* 

1 

tim fíáífí^ ofét manitclTiiitv erum íBnb^ 
it í fmcíu ; en glcpnunu íÐaDÍöo !)Uii\>ef}u, P|Hlm^ 
$2., aD ^efTit vcfceíu fmdífluDív ffulu ^aDci)jaír 
fcm menn, fcm og brciífiu mcnn; mcnn/ 
fcm í fáu Hfjafí pétrí, ncma t ofn v^uga cci 
fogrum loforDunv ucma í focfnugum Doftnícií 
H l)itDuki}ft oo^ máttv>ana cof nulcpfi, f cgat eiil* 
í)^aD rcpiiit 6; ci' |)aD níí jpcviat flpIDa |fal 
oDflcetflu 3^f" boDovDc}, átocfni oc> fforuglciEa 
t fnílínnDomi dcí Di^gD, pcgav Dít epm 
fi^lgja 3cfú tgéðnuni fovg IjtcBíngar og bíijf a* 
tcniDit/ JÞcgar \>ér í^anninu cgum aD \)afa mc!> 
Jcfú. SS! tiérrcynum alltof |)tátt, l^tíötfit 
ftbloana og 6n6git t>ér crum fjálfum ofí5, ncma 
aDnjótum guDlcgö fuUtíngiö; \)ér rcpnutw 
<^D oU Dor f)UflpvtjDi og r^eft og fegtu ^cit 09 
fi)tgi6 (ofotD l)ocvfa butt í \>inDinn, \>otar ^6t* 
onír \>C9a minna cnn ccfért og fambc-DiD \5or* 
um náttórlcga \)anmcetti, fcm cifi mcðnar a& 
Sjera citt foati l)ár ^oítt 6 \)orum c§in, og 
^cfi ab (fépDa cítt '^ár, fem oll ctu íalin af 
tootum ^imncff a 'goDut/ ríema mcD I)ané (epfi^ 
5á\>orra 6\)ina í)DfDum; edPi aD fclla ciun fmá^ 
titlíng til javDar; i fluttu tnáli: miDt í onunt 
Dorum ofuví^uga 03 Dtambí og áfefu frani'^ 
<l\)(rmD/ ctum \>tt cinatt/ áDur enn orDínu fícpp?^ 
i ir, af ofé íomnit/ má£t\inna/ já/ (lcinfofnaDic 
tncD pétct/ og látum ofö tveglega v>cf ja á n^ 
líl DpaDugra inannDómó atl)afna. 

Sn- Pétwi: íéí fíg ^6 loffiné peF|a/ vi> 

dffíí UítfWPW ^minntngar, ^ann vivOiíl aD ^ 42 == 

ftafa fimbiö fj6[fiir tíí pcfá, ^wfu ílla "^anit 
IbðfDí efnt fíiv övjágu í)eit/ oð ]^\)í .áfctt aD 
bceta íió iipp., {»cnna bvcfl* ^ann fímuu í 
í)rálTann mcD 3cfu t ©vaéðarDinum, um* 
fnnpifl 6tíina.l)Civ 09 ná b^Duu í)ann fi.cj tsx<' 
ii3?uc fvam tit \>avnat oij vi^cfíi' f'oevöi, uná 
3cfÚ0 bannat I}onum aD ^afa \ fcammi no^íi'a 
l>orn. 3cfÚ0 \)crDuc bunDinn ovj burrleiDDuC 
til 2^aípI?cE ^CM]nimannaíl)efDínc\ja/ Pétuufi^lg* 
'xx- ^efú (ilcncjDar áfamt oDruni lœrifocini/ 
i^5nnimannaíl)ofDtngjanum oar funnufluv, cn^ 
nd vog^r í)ann ccfi aD gánga inn mcD b^^u* 
«m, l)ann ftínDur áti fprir Dpvunum; f)ami 
DcrDur íciDDur inn, ^ann viill fjá ^^f^ ' <^fDvif/ 
cn . banii fctur fig utarlcða i fovfíofu t.^ofD^ 
ínc^jané , 09 ]þetta. at\)if gjðrír, aD cin af 
áíénnímanna»f)ofDíngjané ambí^ttum t^uir 09 
Utur til Péture*; flarir ^ann, cjcngur til banö 
og fcfltc: foo! crt piV 09 cinn af lÆVÍfm'inuni 
jþcfö iuonné? Jpó \)arfl c^g mcD 3^fú af Ha^ 
Sai'ctl?! 09 flva): niS aHri Pécuue í)ugpví)DÍ 
D9 rceft og oUu ^ctné íloDuglt^uDi loBiD 6 ní); 
ell [)ané bctt . og iofovö flICi;mD, ell (!i)lDa \>íD 
^ciflavann S^fúin unDir ()ofuD Í09D. 
luan Pétuu ci frainar ti( fíné loforDá : 
ðllir. f)nci);li(l: á pér, jíal cg })6 alDrci f)nci);U 
afí; ci framar íi( ()rei)(lt<prDa finna \)iD 3ef» 
límr.^crraJ ^\)í má cg nó cí aD finni fi)igj<» 
í>éu? C9 inl fctja mitt Hf ót fprir í?íð/ 
43'-a'd9 ei framar til Í)citituí5: já, l^ö cg <rttt 

«ö fccpja Hiíö jþér, (faí cg alDr^i- afiicitsJ 

\ 

s J - - 43.- 

f^Vy €m^. n pitú encjinn Ijd^i bxMmh l)am 
íi fiíuiii fcítí fituc oð \)cuniit fig; cnii; 
Him I)onuni; enðinn; cnn cru Scfu pí)lic 
fi)v(ta bpvjaöat; cnn 6r)cD l)\)evc cnDic þat h 
>)vi5i, 09 þö afncitar Pétut jluaj: fínum ^úft^ 
öta fi)ríi[: c»llum. $tuD\)irDilcð ambátt Ittuc a& 
tií l)ané, ftavir aD ciné U banu/ fpi)r ^an^' 
QD ciné: cvt ^ít einn af Scfú lœvifucinum? 
^arfti^ mcD "^cfú af riasavctþ? og |lra): ec 
. h^ian Pétuu fallinn, jít'a): jíúinn unDan mcrf* 
ium Sðíciftata^é S^fu/ iltap, cíDvofi ovDinn, ci^ií 
öngié DiD,6[)'ptt tillit aumtav ambáttav/ flrap 
ð^fuv [)ann ()chnifv>ar: E'ona! ccFi mi cg ^öaD 
fcgiv; ccfi ct.ccj 3cfu loírífocinn; ccfi ^ctfi 
?S Scfuni! f)ann c\enc(Ut át I fovDptnat 03 

l)cptit í)anann ðí^í^^; b^övt munDi ci ]^ctta 
^anaí^gal mcga fá pétui; t>aFíD af ftmií fá* 
ftnnu^ af anDVíaraícpfinu? n\unDi í>aD cí f4 
l)anu tninnt á finn ðícrp 09 d 3cfú orD? 
l)ann til aD l)afa fig í buvtu ór }>cjTnm ^œttUí? 
fama ()6pj/ foo ()ann ci optat affúceti ftnii 
^íciflata? 6nci! enn jþccfit pátuu ci fítt af* 
bvot nóa; cnn vsonat í)ann aD ^uvfa ei aDta 
^Dut nt))a játntngu aD gjota iim S^r^^^í ^t>i^^ 
aD ]Þcf[u umtali fí lo6iD; oonac mAjfé aö 
toevDa l)UðDjcivfati , cf tilf jcemi, aD mcDf énnci 
fann(ci!ann; enn ofitei)(lit l)ann íjá(fum fév; 
^nn ()afDí baninn cnu'ínaið einnfinní gaíaD^ 
Pð cnn Dat í^totting ^cfií fannfœtanDi tiOit 
?cfi líéD, tir aD ^rci)nðjafl inní ()anó Inmck r inn aptur/ tw mbhnln m\\btm\)m\ hw^Í 
l}am v>iU fovöa \H fve!ari fputníngnm ogl 
ðcnciuv ót; cn, l^i^ lUur onnuv ambátt 6 ^anti 

retb! níi ct l)ann (femmu fíDac fpniDuu: evtá 
^cfn lœrííbeinn? og ^ann fortcEuú og foct: 
tnaOuc! ei ec cg/ ccEi þccEícg þanit mamv! 
tm 'þd líDut »avt eiu (lunD; cnn cc pmit- 
fpuvDut á \)iDltfann ()átt, og cnn fcgit l)ann: 
iiiaOur! fí veíc cg Ijuaö þú fcgíc! já, t)anií 

fi>cé ná og formcclit fjálfum ffv, lil aD gjetrt 
finnA)itníébuvD ítáanícgann: táipzái eg|>anii 
Scfám, um \íví>tn þ&u töliö. 

@\3o ocif 09 vanmcgim 09 éííoDug ec 
mannjBépnfln alloptaíl, jÞcgat cinf)oet tcpnfl* 
cDut atmccDa og f)á(Fi bct f)cnni aD f>onDunv 
©9 l)án l)U9fat aD flanDají of Cðinn tamlcitM 
«1 ^ootfu fannfoítanDi og gtátfcgt Dcemi bW 
nv éi jþctca p^cuve fall ofé uppá votn cginti 
l>tci(f lcif a ! f)\)0vfu t^cfjanDi fi)tit ofð, míici |>aö 
^ana*0al ná octa \>ÍD f)oett P^cuc í fi)títu 
l!aufí)ci)tDi|l! ofð fuvDat máíféá, aDfoo npp* 
I^flut áftomut 3cfú toat foo et á foforDíurt 
wm tri;gD 09 tti'i, cn foo \)ciftráaDut 09 hulp 
iit (írap \>íD ^já niinn(tu tepn|íu, flta;: oiD 
ftcijtanDi tinit iH*fcenac ambáttat, cn mununt 
a)ét víttiícga fd P^tfí álafaD • ncmci \3ét wnDíc 
áfcllum fjáífa ofé fptít, ccfi cinángiá jafn* 
suiftnn , ()elöuc (ángtum mciti olloDuglcíEaf 
anciti btíijílciea, 09 ©uD gœ^' cg jþícfti ccfí 

jRt f«3j« • iíinfltum fttaíyéöCííiavifuHl?^ cg nuina: 

(áng* 

V IdngiiAtanbi \Wú\(\ og ni6í|5r6a, fcm Ut ^at 
«né engann i XXtwe f^tefun aD finna? cf aö 
totc ftUiðum 'l)cnDinní f r>orn cðinn bavitt i>g 
látum ofé þt cinbvtorntínia leíDa til aD (foDa 
fjáífa ofé, ítn l)ra'fninnac (fí)(u, í)Ofum tjécalla 
Dcfef aD fcclaíl \)ora cciin auDlegu 6niinD; að 
t)rœDa|í wta fi)nD, aD íáta ofá v^efja mel> 
P^a-i 2)cottin0 oct), Játa ofé l)carra til 
«píurf)\)arfé ciD íöcottiné n&Dar'.tiIIif/ aO g6ng« 
6t mcD péti'i og práta fpnD ooca í)cí(f(cgo» 
!^ann fomfl í l)áfía og ceonflu, 09 fécf et 
ílaDifl fcciflanDi tillít um6omu(aufca amþíitta, 
Dg oéc, fcm mcD ptm {)Hum ^efú tcáu fplöi 
»g í)ol(ci pjönujiu, mU, fem ccum iFtrDít; tít 
l)«ng nafnð, og fórum aD afncita ^onum alDrei^ 
.»6c, fi)cic ^iiecjum fwo (fíclega ^cjíc occiD ptéD* 
ífaD um Sefúin ^cili, ciná og \)éc ^eftuui 
I)ocft 6, jpcgac í)ann D6 áfcojfínum,. (Bal 3.^ 
V)éc jlonDumll ^6 ei 6í>(íDt «Dur 09 ginnanöi 
tinií af l^ciminum, af ()cimfiné tixlan'Oi am* 
feáttum, ftto fcm ecu: v>cni)(]t, mctocDaígícnO, 
©funDfí)Éi, fégirni, Drambfcmi, áDuc enn toír, 
<f ecfí berícga mcD ocDunum, {16 mcD loccE* 
unum, aus(j6ðlcga cottum: ccfi þccf jwm t>íc 
SefMin. ^egar oér (átum ooca ffpnfcmi vcvDa 
1^6 fanfanna ambátt, ec prcelfa m& í þmiai 
fjetcum og aD jþcicca boDi; ]þegac loíc (cgcijunt 
Scfú lœcD6ma ofé unDic í>efuD, en toiljum ei 
ínecta ttiD l^ang jÞarpega of i 03 líttu b\)vt>\f 
ci^i afncita vorum cgin loflíngum, ^ciDuc iút^ 

Hih €inönfli0 fflnfflnnð (FammvinnH oa fonöuow i 46 . w- 

l!)(tínðrt í f\)aTIi, 6f)6fí, iiiunaönilíft cg fFdðí^ 
\>(?num I)íg6mlc9uni ífémtunum,^ 69 fetjum i 
<]þcj[u tií alléfi)nf> óDciDa tœ(anDa framfcrDi 'aWá 
tora fatfœlD/ 6n |)CfíJ aD íðrunöa [)ennar fannA 
tomícíFa, 6n í\cfá aD í)uefa nocfuD átí ()\)erfú 
tráDann 013 (^átlalcgann cnDa f^ún f)afa munt/ 
6n fcfé aD íeita betrí oa'AMuanlcgví faifoíIDat 
^ptir Scfu boDí, ovv 6n-|?cfó aD láta ofií fnúí» 
til aptur()oavfó inD ()nné ttcrjanDi íillit, cr 
i)or fnnna játníng ci ]3c(Ti: tdi þccfjuni x>ét 
jfcfúm? íjcðar i)ér féppnmft cptir^irDlni\uni 
t)9 mctorDnm j|>cffa í)cimé, lcflöjum aUt í fo(* 
lurnar íi( aD íjcim/ f\)ofcm foiluícðu i'^arip 
«n(cgu farf(rlDar4)no|Ti/jafnocI mcD þ^í aD brjotA 
ttpgb 09 trM \)iD mni 09 t>anDamcnn, mcD f^?) 
iaD fpilla uorra mcDbra^Dta I)eillum og. f)ciDrv 
iog \)crDa ciDrofar \)iÐ 2»^fú lœtDóniá, cr 
játníng Jþá ccfi ()in fama: ccfí' |)ccíjum vic 
•^Scfúm ? |)C9ar D5r fjíium aDra májíí fuIIv^ctD'* 
iiga brÆDut bíómgafí og A)ívDafi af DpgD o^ 
'OtorFufemi, 09 pc(fií)eirrd I)eiil fcrr ofé foo mif* 
illat l)uafí)fi 09 ofunDar oIlaD, aD \)5r lcðgjuiti 
oll \)é(ra:Di fram og faman til aD fá lagDar fnorí* 
ur fi)rir jpcirra fatiir, foipt þh cicinum o^ fóma/ 
■og ()runDiD jÞcíín itnDir vora f6taí(Fér, fctt ofá 
fjálfa upp aptur í peirra fcfö ;tcCi þcdrjum viVf 
ccfi fi)Igiunu>ér 'Jefúl fcm af'ctifu ti( manníí 
•anna, íagDi niDur tign, fcm f)ann i upp{)afí 
^afDi l)j4fínum 'geDur, toE 6 fig 'jþrœísJ minDr 
'ogttnrD maDOicn ccfi manni: lífut, jþcgar ()ann 

fQrfmciDí alla í^eimí^^ign og inrDtuöar. <£f 
I I ^ 47 

frapca faman/ til aD á\)inna góté og auDœft 

H r(iD\)cnÐnið nii(TitV nieD faflaufca lítiímagna 
og cinfelDnínða . lítermun/- meD forfmáa 'og 
^crPlcðui afnciiun 3cfu boDorDa, 3cfú lœcDpmai 

fafmö yDuc ecfi fját'fjóOuni. d j0tt)a, -^tJac 
inílut' og fann aöjgtanOa/ og þjófai: 
fá epcicgvafiil/ í)cIOuc fafniO yOuc fjaifjóD* 
um d bímm) tHatc^. 6> clUc\a^ i^ér/nœgt 
auDœfum fœmDir, apturlofum jþó v)orunt 
()jertum fi;rit j^urfanDi braDrum, nottum \>éc 
H ci, aD \>it leogjum mcira Bapp á, nD afla 
ÍarDneífra 09 forðcuðilegra fjárfjóDa,- ^clDur cu« 
Iþcirrar arfíeifDar 6 l)imnuni/ fcm ccfi má mn^^ 
ofl, ccfi (fémuiafr og ciíi.rotna? I)cimf»ruiii 

jþd ciuppá ofé 3^f^)Þ^^"ð^^ t'^t^í* yöt*^ 
ttuöug«m/þéc t;afiO yOac þuggim útccfiO? 

titnum Dér þéi ccfi í Dcrfinu, jtrajc iMD ]&a6 

f^rfta í)&ff akða tillit lieffara ^cimfínð ginntn.aoy 

IÞeflara ()eimfíné ambátta: crfí |)ccfjum vit 

Sífám? jþcgar \>ír, til aD jþóiínafl oolDugra 

í^rambfcmi áoinna ofð feirra f)pili oa v^ilDr 

íurfum et.iicma lUiD tíllít ^cirra, til aö fclj* 

fprir afla tiora!ráD\)cnDm/ \>ort fannfoali/Wot'ft 

trpgD, ttort . mein(ei)|i, forfoar cné unDírof aDa^ 

^a-va l)onutíu i3ÍD Iðg »9 £69>9jafava, tónD 

*^D, \)ora ðWDl)rcEDflU/ \)ottum \)ér cíÁ <\D 

^ér í)elDWC fceFjumfl eptir t?egfcmO bjá m^nm 

^m enn rcgfcmO þjá (BuOí, lá.; og 

^ ar tippí '()C(ðíNí'éíjiönm, foma tií Scfú boicDð/ 
03 flcipra eittf;oa& guDc<cftíegt fram, fcm \>tt 
cái (filjumnH)ugfum prtv iltf/ Pitum íitla grciit 
«D giera á tró og f'ri|íínnD6íiií, enn fíDur i^otí* 
mii í x>zd\xmm á\)C):tí Scfú (o^rDómg/ Ijáunt 
Iþonum eprun nicD leiDinDum/ forfmáum allíi 
uppfrceDíngU/ afla ^anDíciDjlu á \)ÍíéDómí55 ogi 
fcP9Da»v>c9/ cn lcifum á alíJ'-oDDi viD fprfífl 
^ájfalcgt tillit \>eralDarinnar gárúnga/ fem ginníi 
ibfé í ftnn anD^aralaufa ^6p/ til aD j^jöna fi)nD 
og gjálífi/ lœra f)cimppu og ()j6trá/ f)áD ogfor^ 
«lt gégn DDgDínni.og Qcfií (œrDómuni/ tcmj<l 
Dfé ftammarlegt ta(, rog og íUar munnrœDur/ 
Ðg átíum ofé ^annínn unDirbónir flrap ttiD 
cnDídtíD aD ínngánga í ^tiú DírD, cn fptít 
x>it> anDartlicrin aD afncita {)ciminum og fcgja: 
Slícoctían! mínnílú mm! œl ^^erfu gráiícj 
«n unDir cinS almcnn má þh ci fó j&tníng/ 
íptir r^crfunum/ ticrDa: tcSi þecfjum x>H Scf* 
lím! já/ fuo cr; þ\>í miDur! máttugt ^cimfíní 
í)á(FaIega og taíanDí tillít tií afncitunar wtý 
3cf«ír»orum l^jertum/ Eti|ínic mcnn! aö flcjp 
ír oerDum oér fíjótarí ííl aD (jíaupa f)eimftti^ 
Ipftínga ^cg og Dragafl í fpnDaíjÞvcelanna fott/ 
cnn aD núnna^ ^c(ú orDa, fcm Pétur 
faD fíDara ^ana^gal, cnn aD gðmga mcD l)on* 
%\m út frá ocralDarinnar fláráDu þ\)j\im 
gráta fpnD ma bcifflcga; en- ffoDum 

0. Q^tt l^efum l&ei)tt ^toevfu pítut: ^dfúac 

«fncitaDi jefú. Q5iD bané fiDuflu afncitun 

íit mö 03 leit til pétuuö/ cn Pétwi: niinnt* 
*(t otOanna Scfú: döuc cnn ^antnn Qalatz 
t^ífpar , muncú afneíta mH ptxfoatf Qtdí 
og gcét bciííícga. <35^ií)efum í)cpitf 
^toetfu miEill aD c\; mannlc9iy;;breijílei£i, b^ícfif 
énogíi; x>tK mim fjálfum ^ofé, i)Dovfu í)á(Fí\íegt ^ 
*)eimfiné giiinaiiDi tiUit a .fpxir \)ora DpgD 09 
*)örn fríjíinnDom, nö (fuíum Dér og af Pítf 
^te Dœmi lœra, f^i^^rfu *b)áIpfamlegt3cfú.n(iDf 
arríf'a tiltií t>crDa md tíl i^íDvéttíngar fínunt 
föllnu 4^tenDum. ^cfúa fícnOur::: bunDinii 

fcammi fprir iíínnimannaíF^efDtngiunv ocrDuc 
finn()cfii lollínn; l)eprir ^rcjía, ^lDónaa 09 
ííHt SláDiD (cita ijígootta gC^in fér/ tiL,aD lomoi 
% í ^cl-; l)ci)rir |c|Tava Jjágv^otta fi:amburD^^ 
*n f ci)t'i^ ccfírí þmm laflmírlum, cÆért ^Þcírtar 
Wvi bv«i)tni mD fig; Oann wDur fpuíDur aS 
^mnri oíDfía ^rcfii; \)v0vt l;ann fé 2\nfinr^ 
©onwi:, (5uö0? fDarar Djarft og (fovuglcciít 
«pp4 ^4 fpurninðU/ oj ^cprir flraí; aQra \ot<^ 
öœmíuðu \}^t ftv í)oella v^iD: ^ann tt öauO^ 
önö fcEut! < fama toetfíinði afnciíac Pétui: 
f)pnum í l^ifíDja fínni; t^aninn gaiat, og 3cfí^ 
^8 fnpi; féi: X)iD og lítui: tíl \)Hute.^ 0} 

clíEa4)9 tráfoft um^Pððja fprir <nð fallnd 

p{íwv9 ,»iÐwfui fpíic ebrínaujcfé fafnaDaCf 
j^oílifí þjáípanDí/ fannfceranDí; íjiDreifanDi tíl.^ 
' lit! Ofcfuð/fíaDDut; I me(la Dauöané ^ífa/ 
ftaDDuc unDir íjoggum og benDum 00 focó(?nr» 
. inc\u af í^.num qv^elucum/ lceruc féc ^6 fcamac 
annt um ftnn elffaDa í)rafaDa Pécuf, ^elDurentt 
fitt egiD fvclfi, ^annglepmic finu egin, q^alafulla 
og Í)^j!aíe9a 6jlanDi, tíl aD cétta ^ann fallmn 

.»)iD. '^aim fnt)i: fíi: x>íO og lítui: tíl pít'/ 

wre. llD tata til l)anð fann ()ann ná l)4(fa* 
leðt/ fann aD ^erta vilDi opinbeca pstur, fem 
fmn focnalacií^ein, optnbera bann, fem mein* 
föeciíímann, má|lé olla ^onum fjotca 09 of* 
\hlm fínna ^eðua ; í)ann loftuc \H f oí ncegjí* 

cO'ltca einó'nöié til þane, en jþetta tiQit ]pcei)ng* 
ic féc Djápt iríní Pécuce bjarra, 09 t)ecDuc jþaC 
f\)o ocltalanbi/ foo fannfa:ranDi, fem notfuc 
cvD tieca funnu, alltcinð og ^jö 3^fÚ0 befDÍ 
beclega til banð talaD: pétuc! nó gbl baninn 
' i annaD finn, og ná bcfíc jþti jÞvifoac afneitaO 
tnéc, ciné 09 C9 fpdDi fpctc. £) ! pétui: ! %s>(st 
tt nó en jpln b"9pi'í)öi? fín fogru og fccfu 
lofocD, beíDuc aD Dcpja mcD méc, cnn aD af* 
ficita m?c? ^vx clfFa og tcáfefli oiD mig, pinrt 
^ðícijlaca, ítinn ^celfara, fcm ná flcnDyír faf* 
laué buuDinn fpiic ]þínar og finna bcccDra 
fptiDafaFir, fcm xá jþoli bogg og Ijágoitni oð 
l)auDaíD6m fpríc Jjig, cnn cc ^6 enn l^\m W 
t\t\ mwx og grclfari? miDt t j^of nó af^ 
focc mig, loít méc mcira annt um fína 
DíDceifn íUtt niitt .ífli& fcenv Ht jþö <nn-tilpííV i 

N thfj riiír m t« j^íti^ rt>in píc cnit ob ífi írit 

«0 I6ta l^ctía feinna ^anaígal' fannfœca j^ig 
am Jjín^ íöíeiflaca b^tiðiV niinna ]þig h b«n<$ 
i>i;D, 6 jþínn bcci(f ídEa, 4 íína I^áflpaiegn fi)nD, 
?)i'ifo<\c aö affcevja 13inn íörottinn? œ! pétui'l 
iáttá ^jþeflfa tnínutnðu oð fannfcBi'tnðU (ciDa fig 
ti( aptm:()ttai:f^> lií áticiui'g fpric |jína f^nD, 
'ti( niín aptur/ feni cnn þíí iit ei til jþtn ceiD* 
iigícgé Dómaca , í)eiDuc tci'ífejlutn innac*au9> 
iim; íáttú fetta tnitt tillit minna f^io, d: ðO 
ifpiíí cg & inínum;qva(aíDígi 5ejt fl(ei)int mín» 
tim íjjánínðum en eÆi fér/cc f!pIOt aD l^iíí 
l)éDanaf aíDceí glcijmic mi\', í)<IDur «ilutn j^eitti 
í)ocmáiiöum, ec jþéc fi;cir micj og tníu« toiDuc* 
íínntuðu mœta tunna; fi)rc' cnn jþó optar af* 
mcittr méc. gát jþína fi)nD, fetta l)anaígaí, 
iÞ«tta mitt ájíc'tFa tinit jafnan minna þhy h 
■ímn oeiHciEa, íi Jttnac (fpíDur viD mig, 6 
'iÁtna alttitiíu Dð náDaccíEu um()i)g3ju fprr 
■fix; íicunDörtlíi |ctta f>im tcó;, tcnDci j^ettci 
^tna cifu ti( mín; orfí^ctta f tnn ()uga ti( aDjáta 
'tnig {)6Danaf óifélfDuc fpric ©iiDi og niDutium ! 
' Dg feífa farfceiu toccfun ^afDi ^efií 
^já(pfarn(cga ri((ic til Pétiit'e. <^ann inínnt* 
^(l OfOanna^cfU, I)ann Itt ftg fannfœra víö 
%n0 tillit oa ()iD fíDara l^anaígal; I)atni ^iccfii 
■finn fcrciiFlcijFa; ángraDill: af flniK. mtflu fi)ttD; 
>^Q!iii Qiá líi'oic lit og nt-ét bcifílega. D I jÞcflt 
ll^appafœlu um(íipti ! ()Uttlauð, bccíifui', 6)íeDu(j» 
nc Qt(S Pítuu inn í ícœ(a»()6pinn 09 lét fi^ 
flf fltnbáHflnna í;íi{fft(c«a tiUiti lciDa til aD af» í -mítá 'fínum jfcfi ^a!inn ðf fln&toarafcoíTmi 

i)iD ítrcfaö l^ana^gal, fannfœrt>uc \)iD jcf^f 
blíDa 09 [)jáípfamlcga tiKit, um égjœfu I)ann 
4)cfic fíc bafaD, 6b<cfu. I)ann bcfít Dt'ogtA 
öngcajl ^onn af íjjarta; f)ticrfur aptuc til fínS 
afneitaDa jícfú/ öcnc^urát úr^^fú fianDniannci 
foíli, og grcetu.r bcifFIcga; ðcnður «t og játac 
f)uapróDur/ fteDuglpnDur^ájíiifur, flprfur finn 
3efúm; gcnðuc át og pvéDifar: glcöjiö yöurl 
ef ^ér mcD ZU'ífto IfDiD/ f\)o j^^r 6 opinbcr> 
íngaríítma ^ané DtrDary mcettuD glcDjaíl 03 
fagna; fcelic cruö pttl ^þcsar fér \)anttírDtitt 
DcrDiD fprír nafniD ^tiiie, .1 Pét. 4./ genðut 
tót oginnriðlar.jcfú toíDuvfínníHðM mcD qtala> 
fuílum DauDa p^ar eptír. 

Sofum ofö itú íoírDóma af jpcffu pltuw 
■faHé og toiDreifnar Doimí/ írijlnir menn! í^ana 
lœrDóm/ aD fccfja fjálfa ofé/ Dorn \)anni6tt 
©g ^orn brci(f(cifa; fann lœrDóm aD trcpftíí - 
^IDrci uppá fjálfa ofé, eDa ttorn íminDaDÆ 
f;ug og Dug og (íÐDugfcifa/ fem tðr af 
íxie og af cgin fífcIDum Dcrmum jþecfja nieci* 
um^vrorru jfammt nœr; |>ann IccrDóim/ aö 
láta ofð/ ciné og Pétuu viD fíDara banafgaí* 
íD og toiD ^cfú f)jíi(pfani(ega tillit/ vjefja til 
iiunnafl 3efú ovDa/ |)ecfjá vor íllv>cvf/ fnáíl j 
frít fcim aptuc mcD fannarlegu ángci 09 
Mt og- til mciíiarané 3efú; til aD gánga ót/ 
fcm Pétuf, og grata j^pnD viora bciijfleflfl; 
ð&nga út frá f)cimfiné íllu at^a?fí/ fpnD og ^ 
ÖUDICðlíífa, ö^naa út fvá ^eimfiné ðj^lífa og I / ^iim tílUti aD tœía cDuc ^rceDa ofé^ fcm P^c* 
til aÐ afneita ^orum jf^fú^ \>H í)Cíf* 
um cnga affeEun fvamac cnn f)ann; x>H ^éf* 
ftm alltcinö mátt lceva aD þKtia ^jieiftaranii 
!3cfúm; ciné foariO l>onum í)oUu|tu 09 í)ann, 
<n Idnðtum optav roftD \)or ^dt 03 afncitaö - 
í)onum; ecfi eínúngiö prifoar/ ()c(Dur étcíjanDi 
finnum; cf cifi meD berum orDum/ |)á þó mcD 
i)rœfni, mcD ótr^gD \>iD l)anð öuD/ mcD auD* 
toaralaufu 09 gla'pafunu Itfcrni; ecfi cinángið 
of bvciiílcifa, fem Pétuc, í)dDuc af (íinð^oarí! 
<^nDi mó£{)róa. ^.uui (f ipaDifl .V)iD ]paD fíDara 
Í)anaí9al og Jcfú í^jálpfamtega tillit. Olf)\)e(rfu 
5»pc [)efiír ci merg cin i)efjanDi raujl I)(jömaD 
fi)rir \)orum ei)rum allt frá [>avna;(!U/ fcðjanDi: 
t>aina upp þú, fem fcfut- og tíe upp af 
fyuCuintun, fuo niun ^^rífluc upplíjfa þig! 
fjíiíö aö vOtiu og trúíö (£1*^^30110! ^yin ci: ^ 
þcgac fctt cil rótai: tcjánna, l)P0rc þaö tc^/ 
fcní ci bcc góöann op0jrt, fíal uppþ0gqv»a(i 
<>g í elö Cailafl/ cn \)tr f)ofum ^6 i3íD l)enm 
ííaufí)ei)r(l? f r>oru cgin brjojíi f)cftr j^rdfaft)* 
iega q\>eDiD unDiv fam^íj6Da rau|l/ í^cerra enu 
*^o(furt ()ana?9a(, og |)\)í óttaíegri/ fem f)6ii 
J>ptar er niDurfjœfD, en r»af*ir cDa mun þ& 
^afna cinf^m'ntíma til aD ft^aga ofS; fanv- 
^ittíunnar fí()(j6manDi 09 naganDi raufí, feni 
^fafa mun og Dœma férf)\)ovn af þ'^\n\, fcni 
ífia bre^tic; Dœma alta nicnn, icifína, ðPö^nða/ 
*«al}6meDana,! IjeiOíngJa 09 4>ll tráarbregD; h £)pt tepf ^efóð í iiMi finni lirit) til tooc, fettt 
Pétui'e, opt l)c6paD til voc: tafiö á yöijc, 
initt oE og fylgt& niéc; fimít) yöwt; tiýiö 

nitnum oi'Duin, pacöoeitiO þcju; elfíiO þv>0Vt 
cnnann; íoniiö tíl mín, piv eL'fiöanöi og^ 
t>únQa ^laDnii'! opí öy^aD; famaiifafiia ofð/ 
en pépþífum eÆi uiIiaO, ^elDuc fóft l)eimfin# 
lþ(i|fa(cga foH, 09 látiD í)ann lciDa ofö tit 
öD afneita 3efú meD mw cinDpavalaufa líf* 
enji. ©náum ofé ^ú, m«D pétfi, frtííniíS 
meun! enn i Dag lítui; 3efúð tiH>or oð í^vóp* 
«»:: fntíötí aptui: til mín, fynöaiíl og mnntt* 
lifa! oe! jli*^ ofö/ í^vottinn! foo, a\3 mU 
ótðánð* m«^um fcá fpnD oa íllu atl)cefii; Ií6 
t-il öot;„ foo aD véc mitinunfl íiiiina oi'Da, og 
alDvci fírtmm* afiieítum ! ce! ^ccfic \)OVt 
Dupt/ \)ovn vanmótt oq oovn bveiff'leifa, weíi;á 
j^pi í toot:um bceiffleiPfl máttuðuv! 2lmcn. o Q 
jáiO manninn! í |effuiti ineDaumFunatí 
orDum brautfl janf\)el f}6lfð ()ciDiní. pí» 
latí V)otfunfcmi fvam, jþcgav l)ami letbDi jef* 
úm ót tíic jjínðbáfitm til-©i)D'm(!a/ toitHaDí l)átt 
fi)vicfetm: aD lynnn encia feP finiiDi meö ^efúr 

leitflDifl \)iD aö I)í(5ca í/eiita acimmu í^jeitö- 

tií 1 f cgai: f)ann \3onaBi aD ^efúm laufann lát* 
iD, mcD í)\>t n6 aö lciöa í)ann l^áDftv^ftann^ 
afminDaDann af í)rdfum pá(ícum 09 rcpr* 
•^^ððum fmna qi^alara, bl6Drifa unDii* fmáu* 
miDi ílínganDi Í)i;rniíf6r6nu/ í)cpDDann meD 
purpuraífápunni fram fori á (foDunarípIdtf* 
iD og ^rópa nó tíl ©pDínga: (]áit> mamu 
iniil. ^ann v>onaDi,,fcði z^, aD^DDtngar, mcö 
^ÞejTari aumFunarDcrDu fjón; ^t^ati fremDu 
l)CEDni í>iD 3cfá^6n9Dóm, fcm nó \>at fmáni» 
oDur mcD bán'mði I puvpuraíf&pu, mcD nip 
<^nDí, Í\)vnií!óv6nu/ mcD reprftaf í l)mt\ í 
\)elDiéífprota ftaD, ^úm reorjlaf, « ^cfð h 
miUi r>arD boDIanna fcpri 6 3^fú blclTaDa í)ef# 
UD , ^varajl f pnnu til aD íiltta 3cfúm n6ðu 
tcffaDann, fi)uir ^mx fannlciEa; fcm fcir ^6 
mertu 6I)a;fu, aD í)anu vitnaDi fig aD i}cva 
^H>Dínða ^ónfliiin ^vi^mn; poí í}r6paDi í)ann: 
fjáíö maiminn! fcm \)iIDi pHatue fagt fyafa: 
TjíiiD ^Jcfúni, til fm&navífoEvDanii PclJari íRíöngé* 
ffi)cfju, íjc([ari qvidianDi og báDuglcðu 66róriu; 
fjáiD f)ané fpottícðu \)clDi:^*fpfru, repvtnn, fctit 
viDiD í)cfír fi>o þitt aD l^ang l)ofbí/ ailt jpctta 
cinúnðié fpvir JiaD/ fcni ]píD 6fjctviD, aD [)anti 
fccjiv fig i)Dar ^onúnð; fjáiD ^ann pínDann, 
f)áDjlcí)ftann 09 ílla átlcifinn, en ^ aD mín* 
iim Domi mcD ellu faflaufann, og látiD i)Duf 
jþetta nírgja; fjáit> monninn! penna fár# 
<l\)alDa; cn faflaufa manu; j^cjfa l)ii(evanDí 
Íj6u ©9 l&uD 3#ift Wufann feirnfng im ftnn ^5ngD6m,. ^egnu í)ann 
til ftnna eginn' 0.9 l)anð eöinn meDtðgu l)ani* 
«i; fiDo fajl Dar ©pDíngum t ^uga,. aDZ^ciflaí 
tíEi toeva (fj)IDt lícralDIeg to.iDíétttng jBvatiff 
xítið f aD ccf écí (f iíDu ipcic um annann ^éngf 
iDom;^ ccféct llcpttu ^eir 3cfú- eginn ^itnié*- 
turDi:. mitc vííi zt ecEi af þeffunr* þeimí/ 
«g famt ey eg. Sóngur;, f\>o acmœDu* 05 
ÍflDalaífullt toaiD v)orum faflaufa 3^r« aD \)CV(^ 
*il ítefé fœDDur og fomínn í í)cinTinn/ a& í;ami 
%^x\ fannleiíanum\>itni, ^énnDiofó ^ann rétta- 
ié5iiD6 öeg| bcetti fpcir brotUðC manfpn, ^tiptí^' 
4íDi fút níiDarnlFi, fína fuiííni mcDat mann^ 
<mna og ausl'plti fiS aD oera I)cnnar 
tónq. aö eilífu! fv>o ^^ángJbœrt/ fcgí eg,, aD of* 
x%t<x ofé ^aD eilifa UfiD ; fem ev^ : ,aO ptáycs^ 
^^öucinn vtm þann cína fanna (Suö 
f^ann, fcm þ^nn ucfcnöi, 3cfúm 7St\^\m\ 
□óí?, 17. 

©jdífur öiiji 3efás fi)vir; einS og aHt 
«nnaD/ f)i^oija ó\)ilD,. offofnic, ^atur, <\m\\c 
»g I)oílífann DauDa fannleifanó meDEénníngf 
»9 iDitniáburDur : aD ^ann mt\ ©uD6 @^nu? 
' og Sviflup -^onóuguu ©o&íngay muuDi bafíi 
1^1, en unDír €inð b^erfu Utinn trúnaD ©pD*^ 
íngar, fem nó frnmfelDu og áfloguDu 
fetja munDu 6 ^pann \)itniéburD; áDur í}afDíi 
^ann fagt: «f þéc ^aloio mt> mína t^^sOnf 
|)d ecul) þíc mínir fannít: Icsfifijcínat:, t?í^ 

m tanulciffiiið fvdfí/ q^áDufl oigir í?rceíac \)Ci:a/ 
fem á ftclfí pírftu aD f)al^a, cptii: þz\xú \mm 
Ingu, et |)cír gjiMÐu féc um frelfi; f)anu I^afDt 

»9 þzit vttlDu ðtljta í;ann fi>víi' j^cniia fannlcifís 
bitníöbutv), jEót}. 8. ^ann ^^iffi, aö cptit ^aD 
í)ann gafpcim fjónina/ ci; bíinDuf \>ax bptiniv 
í)DfDu ©tjDíngat f)ótaD, aD tcfapann lít o\ 
íamfunDum iÞeirra/ cr mcDfénnDi jícfum' aö 
bcra JScíjl, jóþ. gu; já, ©pDíngar 6Dur' fpuct 
jfcfúm í mu|lctínu: f)o0tt í)ann \)œn\Svtil* 
*»L*? cn ^ann foacaDi: at> vt^fiWf fcm þanra 
Sj0t^i i is^öuvfíno nafni, bœvu vitni af j^cj 
«D bann og 5í^Dirinn Xfa}iú citt; ct> ptit 
^ain eigi fínii; fau&ir,því fmti: fauöítrbeyrtfii 
fína ptít fylgöu féi: cptic, þeím gceji 

^ann cilifc líf ; og flrap iJÍIDu ©i^Dingar giípíi^ 
^r'ota bann fprír ícffi fannlcifé orD, ^^V^- 
lo.; cn ná/ ^cgar fominn ^ar ^efú qt>ala* 
ííacimv cg lif f)ané (fi)lDi fv)rit ^cimínn úttegö*. 
jajt, nú, ^^egar opinbccbg au9lj6ö jcitnínð fanní& 
íciffiné crfi gat framar uppf)láupg cDur écprDi 
<*r ollaD, ná i)itnar jícfúe cnn fíi ifecuglcgac 
fpcic f)inum oíDíía ^ccjíi : cg cr ©onHf (5u&0^ 

fprir pílöcó: mitt irífeí ev cí cf )?c|fuii|; 
^eimi, og famt cv cg 2Xongntv tíl þcföfítDö* 
*it og t ^ciminn fomínn, aö eg bcví t>ícní 
fannleífonum, og l?t)0rv ^ann ci: of fannig 
|fíCfinmí> í?eyvíy inína V0ÖÖ, 

, m^: I t lc wmnl fciii anii: látumO; .faniilcífanit 0<X/ 
flllií í)«pía \)ilja jþefé 3efú reöD, fem.cu íícs* 
tíi'ii'n/ faiiiilcifutinn og ItjíD, íátunv feai ecy/ 
J>cifí 3cfú jDíD, 6 ^an0 pínU'-Dcai .wD;PíloC» 

iim, niinnrt ofé í Dag á fii|íinna tDofeííD» 
(fpípu: 

l 5ÍÍ) í)Cfa fartníei0anmn bitm, 03 

^cilaiji ^aDíc ! belcsa þú ofá í ^ínm 
fannkiEa; |){n oi;p uii fannlcifuc,! ÍJlmen, 
H 

itt ríCí ei: cÆí af þeffum í^eími, ogf 
þó cc cg iKóiigm; ; foo I^íjóDaDi 'Jf f»* 

■fannlcifö toitiiiéburDui- fpvic Pílató. SiD fonin* 
ifai' l)aníJ Æ og á jotDunni oij í j^cífum l)«íiiii<' 
'cn; |í6 ccíi af þeffum ^eimí/ ciíéit öcvaíDí 
{Í^iA, ccfi Uet ncinu Í?6nðS*vífi í . l)ciini»* 
tihi/ ccfi aD f)cimé''ííEja l)cittnm; cnðin mcc^ 
orö oð »cva(Dlíg tíðu jufu þciDuc og mátí 
í«íía Jefú tíEií; j)cfö ]^ec\nai' eru alliv bvceP/ 
MV, . flllic citt i 3efú ZU'ijíó. ^cralDlcíjií 
Síónðav auf a ttclDi 09 rSfi fín cinatt incD Citá&^ 
j^cvliDö 03 ifipa, mcD blóDngum fttíDum, nicD 
'WanniIagi 03 .^runa, fein ofunDfí)fí, Dramb 
*ð ógitnD aflopt q\)eiPic 09 tenDtar, 09 me^ 
Ínntofu oa íjvoíIDómi lanDa l'DDa, cn JcÞ 
rifí tv tdi af þc|fum þeimi, þ^i mw míö* 

elin clíf , fjtn svunDíeHuDu 03 lÍtSveiDDu íett*. tt!i iim rtffar -^(fuc ^cimS, cllt ti( cnt)iniatf« 
bcralDorinnar./ fein ^cfú vtorii acfiti tíí arff 
'íifDar/ þs>í t)ané tín j66 09 .6tbvciDDi fann* 
lciffiné boDan ofl \)itniéburDur í bróDurlc^iri 6íl# 
fcniD 09 EjœrUiP^; frtnnlciEfinð VMtni og (li1D6* • 
»»enn t j^cffu jf^fú rífi/ \?6ru fáii; og auD* ' 
tivDiícaíc ^ojlular, oa ivopn |)eirca ^crfarac 
ítfi lítamlcg^ [>clDur flríDDu ]Þeíu cini'ingié nic& 
^cfu (œuOómi, nicD fannlcíffiní iMtniéburDi^ 
uicD orDinU/ fcm cc ^^prju tv>ícgp)uDu fDcrbí 
Í^MK^ca, 03 tnntofu ^annínn fv'O DíD oq jíóc 
bnD og rlfif aD ccEévt v>cralDavcífi fccr jafn» 
flfl toiD j^ctta j[efú rífi, I)\)ac fviDur og fann* 
í^vleg farfcelD jafnan rífic, ^cflaC v>cra(DIcð riÉt 
^ava 09 auFafí: opía|ltia:r mcD ófriDi ocj allí# 
fonav iiecmóngum/ fcni cctíD cru í Í)an0 fop 
fpíðö. . ^cralDIcgra rífja \)e(Di oq tip, 
lí^tur fi9 einfum i Ijófi f bíðómícgrí 6t\>ortiáí 
í>caft 09 jíœrílœti/ cii ^cfú rífí ec eÆi cf 
^cjTww þéimí, ecfi bunDiD \>iD út\>ortiö f)5cióma, 
9CIDUC «r |jaD innra 1)jd ejlum 3cfú í^cgnum; 
VceUlífi pg \>cl*íi)ftmaac eru tálbitac \>ccalDan 
Wfja/ og macflca rífja (finfojíD \>íD fann mun» 
^^Ðinn bunDin, cn jfcfú yííí er tái of þrflTs 
Jím ^eíim, ]pcfö\>cðna ecfi matuc né Drpcfur/r 
i>clDuc ríttlccti, friDur og fegnuDuc í ()cíloguitf 

<lnDa; i \>cra(Dac víf jum brottnar opt rífjauDí 
fcramb/ 6\>ilD^ álfbúD/ grimD, flccrD, cn ^ciw 
*^»ft, fcm cÆt tt <xf þcfiTum bcinit, ec tytf 
Jnafla fanna náDariVífi; jþar i er í)eilfaíj 

wmUfl GiuDé uáD &\)ö.rium oð cimim but oi 

ftaiuí 

4. 4 frambobin, iiieb p\>í cina aubtieíbrt ffí{i)tb5í 

fjátö aO y&uf! og tcúíö ÍCpangclío; tafi9 
é yöuv 3cfú olf og lœcíb af ^onunv fcní 
ci' í)ógt)aa' og cf þjorta (ítifátur; l?anð o^ 
ftc þcegilcgt, \)<x\\q byi&í l^t, inatt^, 
^erg vcuaíDar i1fi, cru áfamt l^dinnar rífif 
I)Dac bán til í»cirra cobtlcgcsínsíar og tfoné l)ef^ 
íc t>aliD fér báttaöi, og átbrciDt fítt v>cIDí/ 
' lucD mifUnu l)cr lafía, fcm unDir feana |?j6na,t 
f\?o fem aDcru: rogur, laflmaíi, baf bit,. efunör 
tmDirfcrli, falö, foif, 6trt)C!D, 09 fioorc f«C 
iiafngrcint allt af ]þot iní)'QDi, fem cr l)cnnac 
feruncpti? tw 3cfú rífi, fcm ccfi cr af l^cjí^ 
iim ^cími, er fannleíffiné rífi, fem frclfamuii 
oUa fcni gjorajl l)ané DcrDugir jþcöuar 05 
játcnDur, fcm trólcsja bera fannlcifanum \)itni/ 
cg fcni fáfit l)ct)ra fannlciffínð reDD, 3óþ. ?♦ 
SÉ! ípetta náDar* pctta faunlciffiné ríEi wx^ 
3cfú foo crfiDt aD jtipta til mannanna frelfií 
l)ér á jorDunni, aD í)ann, cinúnðiá fprir í^ííO 
I)ann bav fannlcifanum toitni, mátti íolaláng* 
DaranDi í)atur, díi^gar, ÐanjÞecf, effófnir, feráfa/ 
fmón ofl fpott/ bouD, páflra 09 ^egg af ^nef* 
iim cð vci)r, ^óDflrofu, |)i)rm5prí)nínða, frofií^ 
fcjlíní^u, iíif fi>í> aúmfunarUga \)crDa átleífímy 
.<\D t)ciDiím pífatuð fuUur vorfunfcmDar/ W 
^Di tií í)ané afffrcem&u minDar, foo fcm cin* 
ljv)Oi'rac mc(l: I)rœranDi reffemDar, ^ann '^^'^ 
t\\ pefé- fcEÓDur og í í)ciminu fominn, aD [)amT 
hm fannlcífanum toitni, \)itnaDi bcrlcga 

finum ©uOi 03 SoDwV/" opínbctaDi memturt* i r íáíuf^jáípartnnary ffnnDi ^eini aí) cílfa ©uD^ 
^Hía náúngonn, cli!a DpgDina, ílfFa fannlciP* 
tmn^ f)\)ern ^ann í^eiDraDí mcD fínu peÆlaiifa 
1% átbvciDDi mcD finum lœvDomi/ r)\}Oijunt 
í)ann aíla œfí bar o^^ifult t^ítni í lífí o(j líD# 

ciné miDt í ofioE'nununt/. fmcxninni/ ()dj!an» 
Um) og ^\)6vn ^ann loEíiné; til mannanna 
fvcífíé, innfiðlaDi mcD fanaufum 03 fcíoiljuðí 
'Um. DanDa. . , 

@oo miFiD foflaDi ]^ann foEíaufa Scfiínt 
<ií) jíaDfejla fannlcifíiná lifi mcDal mannanna^ 

bcra fannídfanum mrni/ aD íjann.til fteiia 
t)atö aD foma í I)ciminn/ aD fœDaft, aD ptn*' 
<^íl, aD Depja/ já, aD Dci)ja á EcolTi, Dci)ja IþcflV 
fmánarícaa, og qoalafulla DauDfDaga/ ití 
ícfé^D lciDa V)illuríifanDi manncjTjuc aptut 6 
íannlciEfin6 ð^tu; manncíPjuv/ fcm cc!i ftam* 
^r ^ccftu fannUifann/ l)clDuv/ aD Sefu cðiij 
*itíii/ 3ióþ. 8./ öcnau cptir girnDum og á i>ca* 
jm fmé fo'Duré/ ^þcfö feDurö fjanDa/ fcm ceíi 
ftóD í fannlcifanum/ og f l;^oujum cnginn fanuf 
í^ifur cr., 9)vun ]þá ci ffplDt, aD f'ci^nit mcnti 
k(39i alla alíiD 09 fDflgaífni fram, cDa ojfrí 
'ioiívu af tocralDícc^um ^ngfŒíDum til aD 6rci)t(i 
íptir ^cfú, 09 bera fannlcifanum vitní? muu 
?í (fplDt, aD í)\)orr og cínn/ fcm íjcita og funD* 
^Uu \5iii \)ei;a 3cfú tr6r j^cgn í f)an5 náDar* 

fanuleifó rífi I)ér 6 jerDunni, ^cgar -^ami 
^ fíDan Eémur , 6 lííjjum f)iminö/ tií aD cnD^. 

%jalD«^.f^íj)t9fjum, eptic finuin vcrfum/ aö Ittetr og emn, fcgi fem ctíPI öicnijl 

l)tœfnufum, ^alDl fét fteDuc\lefla viiD fannlciff* 
iné ocð, aD merg Í)an6 jlig MtDa matiw 
]þi)fniíCir6tu 09 cttoiD umfctDat, f«m jícjl fotic 
Sefú? jþó aD í)atut, fpott og ótáfit t»onDr« 
luanna, oilji cinð tMma ofé og 3efú, á þ0 
um cina fatfœlDarinnat tocgi? þó aD áhjgat o9 
(máuanit gécm tiotti (loDugu Di)aD 09 fanii* 
leiEé clííu í)Ctti)jaDi, fig ofó 6 móti? pó oei" 
i>g mctotD óanuDu ofé? fíátáDut bcimuc 
tncD ellum ftnuni giunanDi munaDi ftciiíaD* 
*ot til aD vífja át af fannlCiBfinö oegi, ()(ttt<» 
«D bera fanmcifanum toitni? ^á, fv)o mott« 
fannlcifann mifilð, metg j^i'tfnnD píjlatíoottð/ 
Ccm ccf i létu gtimmudu piniínðar, ccfi ()ánð* 
«t eDa foerD, ccfi frofefcjltngar, ccfi jlei0íng«J 
6 glóauDi játnn-ijlum og Io<\anDa.bíi(i, crfíí* 
píilarfoífi ^cœDa ftg n^ brcfja af'ípcim fann^ 
leifé V)e$H, I)ootn jþeic < Sefú (cerDómum bofPj 
lœvt aD ^ccfja, \)\íí> jum^cit ^ccftu fig fa'DD'* 
til aO bera v>itni, ciné 011 jÞeitta íSíciftðv 
Öefúe; mcnn, fcm líftogmérce, (itu 6 (aiii»* 
in, og fjoru í)cicut mcD ©uDé fóiei íllt 
íola, cnn aD l)afa flunDíciU cptitlœti fi)nDaC' 
innat, mcD ^k>\ nD faila ftá fannlcifanum/ 
l)élDu oanvitcu vcgna mciti tíCDóm, e''|; 
jafnocí al(a fjátijocu í) imjtné, íEbc. íi-' 
wenn, fem 6(itu iþaÐ mifla vcgfemD og 
<tD tttcga (íDa nocfuD itieD iStrijlð, fytit l^<»": 

. fð fannleifané wDuifínníngðic 1«^*«/ f^'^^JJ 1 63 

felupu fíoDugícða til cnDa fttt afmcelDa (fci&r 
mifiu ci fjónat 6 tróarinnac jíiptata 03 
. fullfDnumra SefH, ,f<m ! (íaDiun fi)tii' ab njóta 

^onum tilbóinnai' ðicDí ciécf 6ffélfDuc unDit 
foifui6nina og ^olDí fvoféfcftíuðu. íþcir rainnt» 
U(l á ^anu/ fem í>'oíítí niótmo:Ii polDi 9^0« fíú 
«f fpnDutnniim, Uibc. la., 09 jþrcpttÍift Jþtol 
tcfi aD bcrð fannlctfanum titní, jafucteí mci> 
íoffaungum miDt í qöolunum, oa imiftðluDu 
fannlciéaun nuD ffnum DauDa. 0\ toéc f)ef» 
wm, ©uDi féu eilífac ^þadPir ! n6 ccf i framau 
Hllífa rcDnfíu toorrar fannlciEáíctflu, ^vtlíC 
kvmqoœli fi)cic fannícifftná v»itui6buvD aD 6tt» 
flft, f«m ^cíc. QJ^c bofum einóuðiö aD 6ttaft 
fpott 09 fpH)cimfiiié ðáváuða, fcm fanníeifami 
bata, m^\U xóo> oq baftal, m6(f& ()atur, máff€ 
í)nii9ufl.af anDtoaralaufum, máíf^ 6^^rt tiíiit 
Mi,[)\)0vra laflafuUca, cinbttovca l)cimfiné ánauD* 
Hn þ\)\a, cinð 09 pécui: ambáttanna; 04 
*íc ffplDum fpric !paD fívajc pficðífa fannleiE* 
fiug v)Cð! flrap [)«tta aD bcca fannícifanuitt 
^itui! ftca)f i'^Dofl miDan Scfií uáDav* og fann# 
'«iföíctfi, cn Uððja ofö unDic It)ðinnac i)fircíiDl 
Ota); Ipccptafí unDic ^t^ú Utta 09 ^jcEðiícðd 
^fi, en tootta ofð fappfauia, ^luía, 6frei)tann* 
|«9« uúDic í)cimfin« þún^a 6nauDac»ofl, <c 
Pjótt fann í«6 aD Dcaða öfé niDuc í jþaD (afl^ 
't^nna afgcunn, ^oaDan \>it tocDClDlcða eg<i 
^iuuDum aptucðv^cemt ! til í)oðcð cvum |6( 

J*DDit 08 ffittmicí Ijciminn? «! eefi femSer* ús úi hixá famildfanum ttittní; ecfí íutU 

Ítm txúit iþcgnac i l)anð fannlciEð tíEi; 09 
ccfraD í)ci)i'um ^ciu fannlcí6é reDb; cit 
*ort iít\ ci' af jÞcífum ^cimi/ og oot af« 
írif DciDa í)á aD fi;rivfacajl: mcD I)ciminunT/ 
^cgar \>ér loíum f orum augum \>iD ^oí ©uDá 
crDa Ijóft, fcm uppr.cnnur ofö, fitjanDi i mprf^ 
wm Daí og DauDané iíugcía, til aD (ciDa ofí 
6 fannlciffiné \)egrfénna ofó aD pccfja og cl(f« 
fannlcifonn; í^cgar oéc borgjum ooc cpru fijr^ 
tr férljoérri fannlcifané rau|íu, fcmJ)r6pavíií 
v>or niifii^íœguflu lœrDðma/ fi^rir vora ttmauí 
lcðu oð cílífu faifœlD; fcm lœtur ©uDé cðirt 
fcíifamlcgu öjef, (fpnfcmina, ©uDé cðtn jfop^ 
iiDu OB fí)ni(cðu DáfcmDar \>crf h ()ímni. 03 
jorDu, fannfara ofö um fannícif'ftng f)ci(l oí 
DCðfcinD, oðum()citiðn |)cfá fannlciffiné ©uDér 
^\)erð r.íPiö þ^Qwa oér jatum ofó; fcm óaf^ 
(átanlcða l)r6par: fnáíD aptur Jvá .(í)ðinni, 
örottnart i;Dar ()cimifu oð I)játráy i)Dar þdnH^ 
lei;fi/ i)Dar ordDocnDni, cn (öetiD aD ^ecfj^ 
(annlcifann, aD bcta fannícifanum pitnt, aO 
í)(í)Da fanníciEftnö rauftu, fcm ðJera ifa( pDuC 
t^erDuðar manneflrjur, (fpnfamar manncífjur/ 
DcrDuða |jcðna í Scfií fannlcifé^vífi, farfitl* 
'fcðna boeDí í tUm oð ciltfD;/^eðar oér bprð^ 
jum, feðí cg, auðu oð cpru fprir ellu þtpf 
ti( ^oeró crum \3ér fa^DDir; Oð fomnir • 
.f)ciminn? ccfi fem Scfúa ti( aD bera toitni fan<^' 

»<ifanuiU/^«[OMc til ííD .fotftcQöa, &ftnn, ti( 

ati<» %a Iþíirifaírtufí frani incö flrpnlðafu bíjtununt 
eptit muiim og maga, tií aD fífa oii Dcpja i 
^cimfFunni/ ííjginni, fpuDinní, oguppfféra it fíD* 
<xn þútta éttalcflu laun. íþcgar oér fpHum f ami 
tuáDöanDva fíocf/ fcm fítuu & fuifráDum oiD fann* . 
teiE'finé tiáfoflu jíitcnDui', fem tðgi og 
íafi líprgott mannorD oc^ (Prn fafíaufca brœDra, 
fpíjr Ipga 03 efunDar citri i)jír allra j^cirra bcflit 
áfí)afnir/ ð^fuv fannlcif ann falaim V)iD pjalDí 
^9 fegrum loforDum, tíl aD fí)Ibarpa from* 
Ipnöum fannlciffinö cíiíuvum/ ciné og 3uOaö 
finn ^ÖÍcitlara 3crúni/ tií l)\)0rá crum \>tt 
fœDDir 09 fomnir í I)címinn? ccft tií aD 6er« 
íanutcifatmm mwi, fcm Scfus; CGfitil aD for* 
f^ara wxa brœDur i f)ciminum/ cíné 09 f)ann/ 
f^maffafaDi jafnDCÍ fína boDía oa baD: 5ööii'! 
ÍFvcírgéf 'þeiiu, þeic DÍca ct h^ab þeíc gi0ca; 
ecfí tit aD cí(Fa broíDuvnar, ciné og í)ann, fcin: 
lagDi fítt líf út fprir. ^h, ^eíDuí til aD Ma, aí> ■ 
feata/ aD *Oci)Da vora brœDur/ þ\>í Soþanncff 
fcgir : ^t>0cc fínn bcóöuc l)atat, pawntv manii^ 
ííccípací ; jd/ \)ér faíDum(t jpíi tit aD bcra ÍH^ 
ioni Ditni/ aD famaSóþanníö Dómi : cfdnl)t»pcu 
(«gic: cífta (SuO, og l)otac ftnn bcóöuc/ 
fá ec lygaci/, i 3% 5«; ^crra©uD! muii 
uocFuD purfa Sóljannið \>iínié[nivDar diD, til ai> 
ftmnfœrajl um, aD mannc^íjur ^anninn bcra ciuí^ - 
^tt lí)ciinni \3itni/ < (laDinn fi)rír aDvitna mcl) 
fannlciPanum? cru ci Dcemin Dacjícci oci otclianDi^ 
<ID fáir tocrDa til aD affafa nívánc^ann, ^iegar 6^ 

l»JutD(mDíc uppljólla máífé lofluuílu fa^flvsíftunt í 

^omim d mStt ? etu ^ít zi fleflra iðníuft cíilð ocr 

OotcaDar, |)coiai' [)inn faflaufa fovfv>aca bœri niét 

t[)r6Dri (cci^^pjóffirié/ ellcgar taía niáli ^ínð unD* 

itDfaOa, ðégn pfícgánsi legrœníngjané? jþeðac 

Möa bcr DogD 09 mannfojlum f ()ciDri, |jcgaf 

fannleifanum (íal Mni bcra og unna brceDva 

tueinlcpjí fannmoííié, mót áaufki af cítruDum 

tártgum? ol aD Iþetta fjœríeífélaufa tóngunnac 

^apt lofnaDi þb ci foo opt til enö ocrra/ tíl aD 

^noirDa ©uD og fannlciEann, til aO (faDa og 

inciDa náúngann^ til aD dtf)ella íllprDum/ fmán* 

imum/ beloi og óbccnum oDcum tíl ^njóDé/ tíí 

aO bcra l^ginni VMtni, cn ecfi fannlcifanum! 

IðccDum út bctur aD ^ecfja -fanníeiffiné áðœti/ 

bctur aD mcta bané fonnu tign og (>eill/ betut 

flöD elíía ogmDi^eita fannlcifann ; þíi nœDi ^cfó 

fannlcifé cífi betur aD gvunD\)aUa(t í jþclTum 

^cimí/ í þi^w \)ocu lanDi/ í)V)ar fannícifucinw 

wcDift alIoíDa DcDinn í lágum m?ium og' fcnn 

lanDpétta/ og ]þá munDi fannleifurinn fá 'of* 

frelMD/ 3oí^, 8. 22 ! (fulum \)éc oDlafl j^elía 

^iU/ friflnir menn! er ^oc (FptDa/ ecfi ein* 

tóngiö aD beca fannlcifanum Ditni, í)CIDur 09 aD 

jþepra fannleiEfiné roDDu; ^aD er og á jÞeífa fo> 

6«tDanDi (fpíDU/ fciu cg \ú oilDi minnd pDuf 

incD cinu ocDi. 

<ovévv þann tt cf fannleíPanum/ íjcycíí 

fnína v0bö/ fagDi Sefue. SiD Sefú r^OD ^ 

fannleiffin^ reDD/ f arf eg ei mcÐ oDcum refuiií 

aD fanna/ enn jþclfum ^cfu ocDum/ fcm g^^' 

tílfpnnc^, í^Ð^ fft. fcm fannUifíína íljfi þ0 jötií^ 

^anti t 

lciPanum famquoem^ fpuft fanníciffiné clf!cnD» 
iif f)Ií)öa ^cnni ; í)an§ reDD cc j^^í fanníciEfín* 
roDD; banð cIifcnDnv ccu þs^i fannfciffmð cíf!^^ 
cnDur, ^ar ^t^úe cc ^jcgucimv fanníeifucínn 03 

íifíö/ 3<^í>' t4-/ Í^/ fcic cvu l^cðnac í^cfw náD# 
QCtf 09 fannícifátfCíFi, fcm ccf i cc af jþcjTum I)cimt. 
Ð ! Iþá \)cv^fcmD 09 f)cill aD ^cva íjcgn f 3cf»!í 
fannícifó víft og fac^l^Da ^aná veDDu. GÖec* 
«IDIcgir .^6ngac víf ja 09 ^cíta ít jíunDum fínuni 
jþcgnum f)cill 09 ^cgfcmD; cn fá ocgfcmö cc opt* 
0(1 innifatin i tomum 09 f)é96m(c9um tiífum, í 
fání)tú glifi, pvjáli; (Farti, fcm ftœvilát mofD unt 
Utínp tíma flp^líc mcD \)cfccfD6m fííium, cn DauD> 
inn f6pac aD bcagDi pclTnm í)C>96ma buct, 05 
Sjevic aDltfamt cné tignaDa PilDac?manné/ ocDss 
inn aD maD!aí\)cítu, ^cfíc crféct áfjáfcgt, já, 
^crfijl cÆi fvá bctíavang/ cc íítaf Dó í wíxti 
fovic f)inð Di)rum; fó f)citl, fcm jacDacinnac 
©vottnacocíta mcga, cc, .jpcijac ^án crft IcnDii: 
\>íD foguc fDfocD og cinbcc náDac*f)cit, máfFS 
í^vúgu tocn ,af ^cim jþÉttalcic, cc foo luácgaiin tcelt 
^cfííc íif aD váDaft unDan 3cfu fannfcifóíOcfDi, 
hiíiffémafvœDi ocit^Djuíci^ft^cv foomovgum (lcDpt 
l)cfíc í faflanna Djtáp, macgauii IciDt IjÞann i)6(ta, 
aD mcga ftDacmcic 6ttafl: fann j^ánða .Dóm^ fi)C* ^ 
ic öanbváfun fálac og fifama, fpdc ''aptuclíif ai) 
itvDlauft og pmmt punD: caCíö í}inii Donöa ó> 
tií)ca pián, og vavpiö þoimm í ^in ytflu 
mycíucl niatt^. 25. @oo fánl^togtítiléocvö 

tc »ev«líacinnaí ©vottnaca nciD 03 víiöilD; í)áii I 

1 i>adt um 'aupaWif / cc foípMf opt fnöitif 
í)amr; ábur enn orDinu cr jlcppt/ cnDar opt toiD 
|iau niergu íÐrotrnaí(Fipti, cn ncer aíDrci Icngra 
«nn aD banaífœnginni. ^^ovjir/ fem ]Þavám6t 
gjerafí i^ctDuðir Tpcgnar íQcfú fannlcífð rífi, fcni 
ícfi cr af JþcOutn l)ctmi, 03 l^epra [)an6fannlcifð 
reDD/jpcir í)afa Scfií forirí)eit um fcelufullt ciltt 
nf / jþcír il'ulu alDrcí fprirfarajl:/ 09 cnðinn (faí 
^tta þéi af ^cfú l^cnDi/ ^6þ. 10.; jþeirra fœlíi 
bprjar aD foním ^éc 1 nfi, mcD tnnuortié rofcmí 
D9 glaDricerD 09 ánoígju \)fit þ'oif a& Jtccf ja fann* 
Icifann 09 ^tfú fínö tráfafta íjírDtró raufl/ I)ún 
bprjar mcD Ijcjjari facfcclD/ l)\)orrar mavflur í 
^eimg ncratir, já, íi (FínanDa tclDié'-flóI fcttut# 
tná áingraDur faEna 09 forgéfinð 6jfa fír, eii 
^cirra DCðfemD og f^eill nœr ^6 fprjl réttri fuB* 
Eomnun í^inumeginn gvafarínnar/ f cgar eU 
alDlcg tign þ.cimftné ánauDugu ^cgna/ fcm ccfí 
tilja ^epra fannlciffinð rCfDD/ cr f)orfín/ Ipeirvci 
prj&l orDiD aD Dupti, ^cirra minníng tí)nD í ó> 
niinní/ 09 pcirra Domur j?al af (annlciffmá munni 
uppfccijaíl:: clörcí ptátí cg yOuc^ faciö ftá 
miv aUic íUgjéröaíincnn! tTIatc^. 7. 

' gjér I)öfum l)eprt f)\)erfu mifiD jpaD foflaDi 
3efúm aD ftipía fannleiÉfiné tíFi á jevDunni, aö 
lciDa ofé frá mprfrunum til IjofTiné/ aD ofrcfd 
ofð ciUfa fíilul)jíilp og.opinbera ofá ©uDé t)iljíi 
til \)orrar fdíubjálpar; ()ané fannleifí reDD ^ljom^ 
oDi I)att fptir mennum mcDan f)ann umgécfft í 
^olDum, fó fama fannícifé reDD ^efíc œ fHDaff 

j>ijómaD í ellum ^eiméííilfum 09 u4ö til t)oc f 

m 

fannlcifftn^ ovDa, mun f á ecfi i!i)lDt aD x>ti 1)6* 
inu í)cnní Dor ei)r«, og \)oítuni ^au mcD, nD vít 
fcuni mDuoiir l^cgnat í Scfú rífi?'alDvct ^cfíi: 
f^ f ccft fannlcifftnö ^cill oct \)CðfcmD/ alDrci lát* 
iD finn^ug ^Davfia frampfir j^ctta iFammmnna 
KfóíjícíD flíiD aD cnDalofunumr alDrci íí)ug* 
<iD f)\)orfu 6mctanlc9 aD cr fá ]^í)nflD cilífraic 
blrDar^ fcm ellum fannlciFrmé trófoflu ^áícnDuin 
<r l)eitin, né l)^orfu (féífauDt laun aD bíDa muní 
ollra fannlciffiné p\)crbrotnu foraftara, alDrci, 
fc!.ii cc}, í)cftc fá atf)UC5aD þma, fcm anDuaraí 
laufl tcmur fér ab fovfmá og Dauff)ct)ra(l niö 
fannlcif finé roDDu ; alDrci íarunDaD 3cfú orD/ 
30^. 12,: l;u0i:f ^önn forfmcíii; mig og incö# 
tcEuu cigi nnn or&,bann þcfivnúþegat: þann^ 
fcm Ijann öamíc, þaö orOtö, fcm cg ralaöí 
mun Díema þann á tf\ta öcgi; l)Vörja roDD 
imuíDi f\)í foo f)cinan1?t aD bci)va, fem ^c{ú 
fannlcíFö roDD? i>iD f)\)orri roDDufoo ^aflFalcðt 
óö Daufí)coratí, fcm í)ané? movð roDD og marg* 
toíölcs í)Cimfiné I)rópar til vtor: í)rt)DiD minni 
toDDu, uttn voDD cr fanntciffiné roDD, I)oevi: 
^ í)ana f)ci)rir niun lifa, ^clli)íl 09 munaDuc 

t)v6pa: fjáiD þa\m fjolmcnna 09 ðli^í^^^^'<i 
^ara \>ma játcuDa, \>ovra cí(fcnDa, i^ovra l^cðna,- 
fjáiD I)Oorfu farfœjl fá jfari cr, l)ci)riD f)ané ^œaií 
lcgu roDD, f)annð fannlciB roDD og aDboIÍift 
I)ana! fiar cvuraDDir, fcm hxbpa: oér tnljiim 
ecfí Jeftí roDD í)cpra, Í)an6 of cr of^ ébajrifea 

fcpvDí/ ^címftní vöDD cr fannlcifttné veDD, f)an« 

e 3 «í(^ i •70 . 

jPfplDUífjetrum, fem f nfliunDómui; lcgcjur ofá 
téc ttiljum ðlaDir 09 ánðuilaufiiv meDau 
gítum, eiíí ara ofö mcD gvubli luu ©uDé tií* 
mxu, cðinlcötcit'a, Dilja/ «m líf eptiu jþeíta Uft 
iim flrajf 05 umbuu {►ar, né um fáíarinuat 
éDauDlcðlcifa, m\>U viljum lifa í fríu ]þánfd* 
Ui>n, aDbafafl allt/ fem l>cimurinu aD cin^ 
JíDur orcifaD, fi)l^ja rrvauninum, fplgja moDí^ 
num 08 pauninn n)6ta farfœlDar; ()aD cr f6 
olmcuna röDD, fannlciffinð roDD, í)ana Vííljuui 
Xítt l^cpra. 

£)! l)\3orfu ófloöuðir, f^^evfu cfablanDnic 
t)erpum iDér ccfi, friflnír mcnu! ^cgar í^cjTac 
inargöfélcgu raDDir l)lj6ma f!>víc i)Drum cpr* 
um! i5or anDi cr aD fonnu reiDubána(tur tíl 
cD í)t\)xa ^cfú faunlcifé reDD, cn Þ^gar \)elli)fl/ 
tnunaDur 09 l)cimfiné almenni follur bjoDa ofr/ 
luiDir fannlciEfiné ocj farfœlDar fFini, auDfcncjn^ 
ari 03 »or ííilnfngarí^^it toíIanDi glaD^crrDiri" 
fínnum vér ílra); í)olDiD m\2t 09 cfablanDi* 
um,, 5öer fannleiffiné raufl: mia rauni,' ofit 
í)\)ar {>ana it aD finna; "oH cfumtt Jpá um/ 
I>r»evt f)eíDur r>clja ffuli jlunDIcganu luunaD, 
cUcðar cilíft cptirloíti^ Sai-abböm cDa ^^fútu, 
03 \)ér fpi>rjum l)UðfjáBir mcD pílato: þx>aí> 
fanulctEuriun ? cn látum, fcm ^cfúe' f aflí 
«im tlUor, einö 03 til ©DDíugaífólfö forOi^ 
«m: bvflífnarai'! pvi prófiö píi ti þcuu* 
cnntíma? því abgrcinií) þéi: ti fjcíljíi: ^í?aj 

Jvirii* þcím aö finna t>cginn til ciHfö ítfð/ pc&c 
beva Pitni af méc^ cn þói?iljiö þéu;cí íoma 
íil mtn og. 0í)laíl IfftO, ^ó^. T. ^rófuin 
farfcelD, l)\)OiTi í)ciniunnn l)ciuv: -aD fv>all!fi 
burt It^ oc^ ()cilfu í 6l)6fi -09 Ipjlínguni, og 

alDcí/ clkgac níit fpviu tímann/ fcm cinatt cc 
cnDírínn á oeUDílíngum/ mun ]^aD nocfurc* 
fanurar ánocgju 09 favfcelDar abla ofé í 
vfcÍTn Itfi/ og- ^\?erju beita ofð eptír öauDann? 
.Oí!, laununi/ fcm mjog cru 6ltf fannlciEfing. 
SlD lifacinð þdniaf 09 jpccílngarílauíl 6 ©uDí 
oð fannlcifammi einé 09 Dí)rin/ fcm enga tTi)n* 
fcmí fcnan til aD ^ecfja boevutocggju/ þtH^ 
bccjna cnga iÍ!)!bH aD oarDvicita; er þab ccfí 
«D |lci)pa fír ofan fi;rir alla mannlcða lígn og 
tocrDu9lci0a i Dí)ranna fiocE? 09 í)oar cc 
bráf un vorvar , iípnfcmi/ fcm ofé oar gífin til 
.<\D lœra og |)ccfja og clffa fannlcifann/ clfía 
Di)9Dina.og féppajl cptir aD Ufja(l fannlciEfinS 
©uDi? í)oqr cru lauiiin/ fcni ()eimfiné auD* 
toaralci)fi fícr fuUoiflaD tmi í fomauDa Iffii? 
<^!, í)cœDi(e9 03 ólit fannleiffíná (aunum, fciti 
aD 3cfú oitni \)cvDa ffulu fi)rir <xM, er tri'j* 
leaa ()l.9ba ()anö fannlciEé roDDU/ ciltf fceía 
03 cilíftlif; alDrei ffuíu Ipeic fi)rirfara|l/ eng* 
m (fal iltta ór 3cfu í)cnDi/ 3óþ. la 
^Mljum oH' fann(cifanu pcÆja 09 í)onD(a ci* 
Itft Itf/ J)íi Fínnir jí^tjönnee ofé: ndö cg fct]W - ftf þccfjttm y^Hf' vH ecum af fönnlcíf* 

fem tt: a& x>H* tvúum á nofn þana fona^ 
^cfu Sci(l0 og clítum í^v^tv annann, t 
.301?. 3.; oð 3cfú0: aD fpo cllíaOi 

;<5u& þeimnnv aO þofm gaf í OauOann ftnif 
«>ngétinn Bon^ cíl |?efö aö alUr, i 
• ^ann tvúa; fytitfatiíl cÆi , í^tVout þafi cí<* 
lífc líf , og cíl \>t(e ai> ^ciinutinn ftclfití 
fytit þann; þév ciuö míniv Dinir, cf þéu 
5Í0riö þaö cg bt)b yOuiv cn þaö. cc míti: 
boöovö ai) þéc clfííO annonn, 3^t>. 

3. D9 15. ^H\ycií>i V0Í)D, fem eÆi fan]l)lj6D* 
<n; l^eíiad 3e|u uoDDu, cc jpeféoegna ccf i faiuíí> 
lciEfiné toDD; boorja roDD, fcm. ec gaðufla^D 
^efú toDDiv oiljum véc cái. l)t\)m, pt)í í}ún 
<u l)cimftné enn ei fanníciírfing roDD; cn til 
cD ^ccfia véttilcga fannl«íffinö voDD,. ilDur ofí 
miEillcða h xHt aD ^ccEja ©uD oij fjáífa ofé-; 
Iþuor oð cín veDD , fcm fallac ofá til oö fj^ 
líoDa ©uDö máttaví, toléDóméí og c\œD(!u^ 
tjnDuc í níiuúiunni, (^uDé cl|Tu í fenDínðit 
fínö eíngétna ©onar til maunanna fcelfiá; 
3cfú íift; fem gaf fitt ftf út fi)vir ofó, 
3efú/ fem \)ar unDir ciné ré^ttlátur moDuc 
.<SuDé @onur; l)oer raufl, f^^m ^cEur cfð (^i 
A^nDuaraícpftnU/ Pínnic ofð iHvDuglcga aD bváfa 
i^ora (fpnfcmi oð ^ora tíD til aD ícÆja ©uD 
Dð l^anð Dilj^a, jþeeFia fannlcifann, fccfja v^oviv 
iianmáíí, t)ovn bvei(fíet!a/ jþetfja \50rar ffplDUt 

»9 VDva 4q\)orDun; fem mittnic of§ 6 l^vecn* 

inií 5htt toSc fi)Ba cgtim ^c(TiU' (Fi>ít)ur/ lifd i>erE)* 
. uglcga IÞejfari áqvecDun og !iianne(f junnac 
tign, Péppafi cptir aD oDlafl ]þá ómetanlegn 
farfϒD, til I)\)orrar \>H erum flPapaDir, cii 
l)\>orvi K>U f\)o auD\>dDleöa géium f\)ípt fjálfít 
Dfé/ mcD þ\>i ab Daufíyei^rafl oiD fanníeiffiní 
roDDu; f)\)or og ein ]^efófonar toDD, fcgí éð/r 
l)án er fannlciPfínð reDD/ [)ana flfulum \>H fóf* 
ir í)ei)ra, í)enni tráiega wtni bera f lífi oð í 
öauDa. 

Síoarpa loií cg þ\>í í)Dur, Briftnir mennl 

ViDlíEc og ^oflulinn Pcíll finn clfFulcga Zímói 
tl>cum (t tCím. 6.): cg bí)ö yöuc fyiiu cug* 
lití (0UO0; fem olla þluti lífgar, og fytic 
öugliti ^efú »tí|í9, fcm fyni: Poncfió píí 
lató játaDí fannleifaun, cO þ^u Xíac&t>citít) 
jþetta boöocS ^vcímc^ og óficaffanlegitv öUc 
til öícölcgcöc opinbccunac voce Í)cotti!i0 
3efú ^ti{tef faö^ boDorD: bcciö íctiö fann» 
IciÉanum vitní , bcyríö cecíö fannlciEftn& 
t0öö! \>iljiD þit nefnafl og rci)nafl DcrDuoiiu 
^cgnar í jcfú faiiuIciSe cífí, minnifl, ,aD 
í^r crub til í>efð fceDDic og fonmir í l)ciniinn, 
<tt) f ér bera fFuliD fannlcíEanum v>itni, fcm í)a\m, 
H í)er)riD ]p\)t fáfit fannleiEfíné roDD. gátiD 
íaD jþr^fla i;Dur til aD elffa fannlcifann, aö 
3cfÚ0, pDar r^cgna, gaf fvtt Hf í DauDanu, 
jþolDi q\)alir 09 fmctn, til í)c|u aD lciDa i)Dur 
fannleiFfinó \)cg, og ténna pDur aD jpecfja 
fannlciFann ; beriD þ\>í œtíD cinö otrauDir jpcfá 

;<<f pDac Jcfu opinþcraDa fannlcifa vitni, 1)\)öu 

S j frcíft* 

' I ■ frctftíng, lym ðv)iít) etuc fpott^ eneðat F)áfft 
fcm pDiiv fl>viu þaiin niceta fpuni, ciné 09 jef* 
W0 ötvauDuc víitnaDi í)ann fgriú Pílaró, c9 
í^nfiD: til f»cfá cvum fccDDir og fomnit 1 
Á)úimm, (iD cpnrfi)k)ja (?ulum ijorö 
^otfponim/ I)ci)vav»oi^ jícju roDD/lí^p oír jafn\?e( 
^irttum, fprir .rajiulcifftnö fafir aDvltíjaft ()anö 
)jn)ððiíe9U minD/ ^^i^gcir í)ann \)ac ár ^þínvil^óf* 
iiiQií íil: |íoDuíiar..:átlciDDur,. . 3'd/-. í^^^iö ct 
fannlcifauum vntni, h'í|lnir menn ! ccf i cináncí^ 
íé .j^ciiar J)ér augííjfa (í'uíiD i>Darr mí 09 j^ccf^ 
ingu íi föuDi, l)e[Dur 09 ]þc<)ar \)crnba oð for* 
í-fv)ara bcr œru 01} gott mannorD/ Jíf ,05 ciðtw: 
4)Dar unDirohiDu faflaufu brœDra, unna Dpgfl*' 
nrifit fannmœlié, ftgra rðgé og ófúnDar áráfir; 

afleggiö lyt^av og taliC> fannlcíCcmV 
:|'vfc0vv víS fínn ncíunga, t^pl?, 4. Sn pD^ 
ðr cilífi .'^onáiiður ^^fuö/ t>^0va ríEi ci; 
^cf ^stfum^ciini, 09 f:m til fínnar f'dflni taf^ 
ab bcfir: brœOfl cí þú litla þj^rC)! þat? 
I^ídnttft yöav í>I)uu aö géfa yöuv.vifíO/ 
llúc fs., I)ann i)irDífl fuo aD-,uppJí)fa pDoC 
l)jortii mcD fínuiu fannlciPé anDá,; f\)o aD cbia 
V VDuC í fannUiEanum, aD (jér í ellu pDar Tif* 
'<etíD minnnl aD bcra fannlciPanum toitni, oítío ■ 
a-D^íll faiuilcíffmð rciDD, 09 loffinð,^ fi>i'(í 
íaiínUifrmð niDurfénníngu, mcrttuD \)evDuciíí 
dltraft aD ciðnafí paD DtrDIccia rí6ií fcm pDiM'' 
es.fi;virb6iD fvít uppf)afi vcvalDar! 2limn; ■ . 71 

^ í m t a •) 

1 «)}?tí>t)ifuí)að^ SeCtu^^i'cbifmt ; aDi pílatm cmi í)A,til ©Dtiíngannci^ 
ícgar f)ann [offinfr fetii|l: h íDóníftclinn til ao 
tcema [)inn faflaufcv ^cfuin/ og enn lciDDí l)ami 

fram fpm nl.jtoDunar, oc\ tU nicDaumf* 
Wnar i)|ív l)anö l)Ouniulccia útliti. Olífícáí 
inátti paD ^^i)fja, aD í^ejTí fKÍDni maDutí, 
fcm foo' iitla jÞccfingu l)afDi ít f>eim fannii 
"©uDi/ f)dnð \)ilja 09 boDorDum/ munDi bcrá 
íncivi \)buCunfcmi mcD cnum faflaufa ^efu/ 
Jiieii; f)vccraíl: ppc ^anö 6\)CuDf!ulDuDu q\)el on 
Jíjdmnðum^ nuiti alóD auDf^na i \^s>if aD f"^ 
í)ann laufann látiD, íciDt [)ané mcinlcpfi Uj6ð 
H Dœmt IÞ^nna cFunna nmnn ftfnfafa/ já, 
yétifcitann/ ^clDur cnn ^ícfú «c\iD fbíf &\)píns? 
otnir, tií ^\)orra ©uD ()afDi foo (cnði og fjo^f 
tega tataD ftjrir fitt orD, fína (Spámcnn, @})eP* 
^i^íja og (SfríftlcEvDa, fcm foo í)ofDu ðvaní!oD'# 
AD 9liinín0Uii(t/ aD jÞcir' jafnv>cl ()efDu t.aliö 
<if!a í)cnnat bófflafi; þaxí foo bcrlcga niátt 
' íjá ^cfuni fpvivniínDaDann, fcm fcirvci Jncj]* 
hm cDpr; fi)rivf)eiína Saufuara, 09 fcm jþeirra 
^on6ng, fv>o lcngí ()ci)rt {)ann, nieD f énnín^* 
>tm 09frapta\>cvfum 6 m'cDal fcírra, OaDfí|ívt 
«flt í)\)aD fi)VivfpáD v>ar um tllcniíöni ogfannii 
.íetta aD ()(í)Da fullfomfccia iippá fioj eínani)* 

í^lífleat, f«si C3/ j6> uiiDuí níattii þat^ hm, I a& ícttci fama fólf, fcm fi)ri fSm begum 5röP^ 

<iDi: <S>óffanna fynt ÍDat>ít>a! íofö^uí^ 
^ fd fomant>i Sónguu í nafní Ðrotcin^! 
fnDur á þimní og Oívö í uppbœöum! JÍuc. 
S9./ jþcðar 3cfu0 vcíD inu til ■J^rúfalcm; öO 
J^ctta fama f6lE iiá jfylDi anDfuara pHací I;r6pi 
tit jpefé: fjáiö! þab cu yöac Zsöngur! mcl^ 
Jþví guDUiifa, ]3\)í 6mannc|f)ulc(ia !)eiptar f)rópí - 
fcurt/ buit mcö l)ann,í ftofefcflú^ann ! cii 
>-foo ójlííDu^, foo blinD, f\)o tiífinníngarfauí 
cg f\)0 fovf)crDt má Í6 manuefFjan uxM, þ0 
nr í>án liDur f)eipt og ()atti aD feíla rœtur < 
|){artanu; aD feggja ffpnfcmina í fanfalcð 
]^v£fíD6mé«fjÖtur/ aD átrt)ma íérl)öðrvi 'maun*. 
íDliéí og ÍíDlDUí og véttoífiéí^ og DpgDaítiU 
'finningu; l)ún frcmur f^á mcD íaungun og(p(í 
fév^\)or}a gcimD/ fcm cínúnðié œtti aD fxnnafl 
j)já ^inuDíjrun^, og r^ún oerDur ^cim í œDimí 
foo lif/ a& ^iln ccfért \>í)lar fi)nr fér aD ót^ 
^cUa í)á|ra[egu(íu ^f).eipíar#[)i'6pum óa 6(fmn 
fprír ftg cg fina, aD Dr'pgja l)\)orja 6[)ccfuncí 
á fcrtur annarí. 

Q3ír f)ofnm forir oj^, frifínir nicntií^ 
í uppfcriumi fimta paiti jcfú Píjlatíf09^' 
cnn píi tv^e gagnlíccD Dœmi oiífr.a manna;í\)ö' 
fitignjlafD þrop i)iD ^cfú forDccmíngii, ncfntlcgíi.- 
cné í)ciDna SanDéfíjornara pííatí t)r6p tii 
@t)Dniga: faEIauo tv eg af bfoöi þcfe vttt^ 
íáta, fjaiö ptv til! og alié (SpDingaílí^Dfín^í 
í'íífa 3^fú egin uppuœga fólEð anDfoarani^' 
^);6p: íaneUóö fonn ypi; ofs og ypy bí^^^V l • = 77, 

"^01! (átumofiS hm PefTi ^róp fam^iv og Diö 
íiöcfui' unÐaufarin Pílatí og ©i;Dínðanna/ 03 
ifö til íœrDómé 09 l)U9\>ef*ju i)fico'cga: 

pími meitiM aö láta ^efíim íauf- 
«nn, uní5ir cin« 09 ©i)t)ín(íannna í)líní)it 

€n — vtfa^áofér ÍÖroctinn! i^ma ucgUf 
vi>o aD \>éc flauncium i þinum fannlcíEa; 
h(\\\:tú t>ovum l)iottum ,v>iD ]þaD cina; aD vcc 
fettumjl ^itt nafn ! (pfálm, 86.) Zmtn. I 

C^cngi í)ðfDu (5?i)Dín(5arnir/ cínFum 'púxxa *f)ofö»- 
y iwQÍaXf (cítafl viD aD fá 3efú fpvivfonaö 
6Duc cnn jþcíu loffinö ()anDt6fu l)ann; í)civ \jiíbu 
«inatt .gilpa I)ann; grt^ta l)ann 09 ráDa ^ana 
«f Degum, cn |)cic öttuDufl fólEiD, fím l)né aö 
í)onum 09 ^lí)DDi ()ang ocDum; ()élDt l)annveca 
fBpámann, tráDi á í)ann ; ^cic c^iíDu ]^oí tociDd 
^ann í ocDum, 09 IcituDu cpiíc áti)Uu cinboorn, 
Jr fcic bcáfa fi;nnu, fcm áEjacu ðrunöooll 
mmm á nióti, cn funDu cnga, @\3o í)rcinii 
'^9 fíccfíaué 09 ^cilaguc vav foc fluDDdmícgi 
juann\)inuc ^cfúö, aD fjáljíc í)anó öfunDací 09 
|)atucé'mcnn/ ()anö offó^nacímcnn UituDu^cpt* 
áfjcecufcfní gtgn í)onum/ cn funDu crfért/ 
^3 ]þ6 gaf ^oirca ofunD 09 ()atuc jþcim cnga 
fó/ fpcc enn þút fcngju ()ann af Dogum cáD* 
^ö; ]^cic fáu í)anö miflu D^femDaríoecB og tcif» 
*a í^lfpullr aD ant fóífiD munDi ícik á í)ann, 

tafd ■ 

f cim fldD viiö 7^6inm-ja; fcm í)á miinDU 
uní>ic fig lanD ^cirra 09 lí)D/ ð^? 
7\<tipl)a0 þmi rciDiD, oD, til ^cfð aD af\)enDa 
l^öíiífri 6f)aniínðju folffing, v>ceri bctra oD cinrt 
vixatux, cnn |)ótt réttldtur og faflaué, fcm 3^^^ 
ÚBf Dcri fi)rir fölfíD; í)c(Duc cnn aD adurlí)?'^ 

ur tapaDijl:; 3*^^- ^*-/ í)^nn bcnDti þúm tií/ 
<iD bctra r)(rri þúm aD DcpDa ^efuin faflauf^ 
<inn, f^)o ()ann ^\)orfi ijrDi tcíinn til ^éng^ 
j^araf orfafaDifl flcíD ^^iD '^ómvtvjaf ^9 
©i)Dín(ía?(anD 03 Ií)Dur ICflDifí foo unDir |)á» 
fnD lUiD ffilDi l}ann í ^cfu, fcm f)iné fanna 
ItlcÍV^ anDícga ^ónðD6mi, f\>o fafiann trán* 
ÓD fctti í)anu d ucralDícgu íl)6rn, cn rff 
^Vií l)ann l)élDt ()ann ci fprir Jínn fanna mef? 
tam, óttaDift l)ann, aD jþcdi ^cfue, cf tcfinn 
i)rDí ti( ^óngS afIí)Dnum^ niunDí ci orfa ciP 
vcrja (anD og IW m6t 'i)fírflánði ^onit»cdí'/ 
enu fíDnr aD \)iDtítta jförucle \)craIDIcða rífí/ 
fcm ©i^Díngar i^crntu ob tncffíae gjora (11)10*^ 
{því matti íj6Ifnr Zíiaípþað ^faD 6()cefu, ý 
ýzfúe, mX) ranfóPn af þúm anDÍCða rétti ' 
jcfufalcui, jdtaDi fig aD ocra Si:i(tuin íguD^ 
6on; ^ann rcif fín f(œDi í funDur af DanD^ 
loítmgu, í^ann DcemDi ^cffa j^tnínðU guDlafí^ 
©9 qoaD cnðin Ditni framar jþutfa, þ^í aílt 
tÁDiD f)cfDí lcffa ðuD(o|l:un í>ei)rt; i)ann fpuvDi- 
^vap t>ívDífi yöuL'? og flj6tit urDu afl** 
til aD forDœma 3cfuni, aD flí)Ia Iþamv D^ii^{ 

ec Bcir 6fFuÐu jBcflac uppfaaDann/ oöaDÍ>ví*P^' ■ ^ 

Jann cc • 'ÖöatiaiiB feBuf! ^ánaaö tií Befoii 
feii' íciííiD, íjmíí^lcgrfl (iðgiMtim fléan Jefú, c» 
funDu j^au €j,-Oð |36 no'cfuc Ijágtoitni ccnciiu 
fconi, bap pcim ccfi faman; nú fóFtufl 
jnflra toitna fvamac jÞuffa, ni'i bcfDi ^ejua pD* 
'«fía&, nii oœti l)ami DauDa fcFui'; ^eir l)éiDii 
Jó n'tjja r6D|ícfnu, f)wrniim ]^cic gœtu f^onuiu 
« í)el fomiD, fcnp [)ané fomu játiiínau á ní), 
cg aD í)cnni I)ci)iDri bunDu þm Jeiúm ftcap 
9ð ffamfclDu bann íicim vomtocrfFa lanD>5fíjóriv 
flta Pílðtó til D6mó og fírap; cn — fá* 
Mm toéc,. n6g tilcfni aD unDrafl innileaa ttiD* 
mm l>ciDna manné aD fá lcfúni Iaiif» 
flnii latiD ; l)ann fppr : f)ttai; um ©DDInðac á* 
mú f>ann? o.díjcivua foauttciDmv miunft« 
lonnunac cDur ritinDa: vœri þanii ecEt ilU 
Jœöið'.maöuc, ^efOuni »a- ci fclt ^onit t 
pmac ^cnout:. pftotue Prefur, aD |jcic f}á(f« 

Da;mi pcnna, cc ^cir ncfni ídroíDiéimann, 
Jtt-- m'í vottaDifl aujljógícga fcirra (aunauti 

aform aD fíi jícfúm itfíátinn, cn ccfért 
nimna jtvajt ft)rir f)ann áqoavDaO; n6 fann* 
«|t Þeic toiD, aD j^cim fé ccfi (ct;ft nocfucn aö 
"nata, cn l)U þiwf lífI6tí5 ttiD, í)éc megi ecf» 
frt ncraa fífI6t ncfna ; @j;Dfnaac tóvu pá Pomti* 
f un&ir vómwcc(?t ^pevcaDœmi 09 f)efDu unDs 
J .etng mifl malft til aD (tpiáta aDva, en fu'foi 
Jeíí ccfi mi(t ítcflia maft, ^efDi ZUiftuc ci Jjol* 
jo_ Jþá- fmánarlegu fvoféfcftíiigu, fem <cfi Dau 
^ODinsalcst, í)ClDuc ^ciDiD oa vomoedít DaiiD^* 

]Þá f;cfDi Ci ^íIDuv paD ^eftí ovö ^ h 

I 

itppfpníí, fcm í)a\\S Píllatvraefa' ^it ttftíffaf/ 
jncD í)'í>úx}ii hmn laungu áDur tcifnaD þafDí 
[iiin DauDíDaga, ncfnilega EuofSfcjlingunn, 
j^inDi: pegat' cg recö upp^ajtnn ft'á j^r&n^ 
imm eg Ocaota alla tílmín, jfoí). 3^f^ 
«0 m\m ft;íiu pílatá um ftnn ^óngDóm, 
^onuni ípurDnr/ q^nDfl fa^DDut' tií aD bcra fann* 
lcifanum t»itni; feðic alla fannleifané cljícnDUí 
^cpra ftna tDDD, og fttci): 5rœci|l Pílatue foD 
toiD |)etta 3»^^^ l)vcinifí(na anDf^ar / ^þcflci fann* 
(dffinö roDD, aD í)ann Qtimt út aptur ííí 
©i)Dínga 09 j6tar: cnga f0E fiim eg uH^ 
þeffum manni, ©pDíngar parám6t áflagí^ 
3cfum í)oí [}avDar, ^ví áfaflcðar, cn pílatnö 
bcnDir l)onum til aD forf\>ara ftg mot |)eirríi 
f<iEarðtfíum, fcajanDi: þcvvít þú ccfí ? (vavaC 
}>ú cngu? fjö! þtxíffu þeit áfla^a þjg! 09 
unDrafl: mifíllcga 3^(ú jþogn iJÍD ©i)Dínöann«' 
jœrum, l)ann \)ii:Dir pcíTa f öðu, ciné 09 bac/ 
fi:m toott 3efií fafíepftö 09 soDu famvitffu, ^9 
l)(iDrar féc mcD e(lu mött í)ia aD áfcHa I)aníV 
fcnDir f)ann tíl ^ctóDíð, 09 gíaDDilt af aD 
Í)á, aD ^tvé^^e. cnya fef mcD ^cfú fanu/ 1^^ 
ij^etta cnDutnt)ja forna/ cn um tíma unDir lov 
liDna, vMuáttu í^cirra ði milli, ber ]Þetta 
cóbíe famí)(jöDa ádt fcam fi)rir ©DDínaa, \W 
ir: ab l)oorugur ^círi'a fimu ^cfuui t^alDaiíí' 
flf þz\m fofuni/ I)\)m'ra tocgna ()ann áfjöcrDuc 
(é/ fegiíl finí viíj« refía I)onum 03 (6ta ^ð"'' 
Iflufann, i' fí)nífl ]Þai) bítHíí d tti6ti tm* 
ff)ni Pílatí, aD ^ann q\>aDfl \)ilja rcrfa ^efií, 
ög jþó fínna í)ann fafíaufann^ cn.\)oifénna kc 
^ciDnum nianni^ pð. :ccfí tvcpfti [^ann fír tíl aD 
wcta fvvo véttiícða, fcni batr ©pDínganna fafar* 
fliftir/ föo mifincga fnertanDi Ijcirra tráarbrogDf 
á ()Oor .pí!acu0 cÆért (ÍDnbragD bar. .^anii 
l)ejir rtflcða mcitt l)Uðfa: íjctta, fcm|)cir fvaiuíí 
bcca, ao ^cfue fcvvr fig o^ra ©i)Dínpnnci 
^ong .og 2Rníl, má v»cra^ptír j^círi'a tvá 09 
ÍOðum cittí)i^aD mjog fafncrmt/ ]^ar f eir franií^ 
bcra aD •fotfiD fé jparoiD uppœjl, 09 faD mí 
uppoœgt, fvamfclur mít í)ann ti( fliaffí, 05 
frcfur I)ané DauDa; f 6 c(^,^cíDiun maDuv, \)itt 
íi l)oovfu fafnœmt ^Þíttaocva fann, fjc csí^ó^ 
aD 4)aD í)c|ír öcyrDar ollaD, cg oi( ]Þ\>í gjoroi 
nocfra affoeuijy rcffa 3c(ú foo öróinn (liaitt, 09 
'íar mcD ícita ^í^nn (aufann. O9 ()ann, fciu 
€cf ért fiGf tí ti( pcifónu og íœrDðma ^efú, ()amt 
fönijl: otjl affaEanícður fi)vír í>cnna brciiílcifaf 
^cffa uanj^ccEíngu, l^effa ovéttpífi, cf notfuc 
brci(f mannelíja annató, |)\)í affafantcðvi í\>Q>t^ 
Utn auvium, f vi(lnir mcnn ! icm ijálfur fá faf* 
laufí Jefuö, ccíEnav í)c)fa \)an|)ccf tiUiU ().ané ()o.n# 
«m tií má(bóta, fcajanDí: þú þeföÍLv ccCí valD 
ipfit mé\:, vœrí þaö ccEi gejío þéc þh: aO 
ofan, þv>í cc þefe fynö niciti tv fdöi inig 
þíc; mc:vi \)Cðna bccvi fccfcngav, cr Scftí 
^inir 09 SúOae ^ané foi6avi f)ofDu um l.erí 
bbma oöDáfcmDar \)cv6 3efá;]þoí affaEanlCívi/ 

f«ai C9, cr i mmi mmw f<i PU«tí áv\:Df íng/ fem (íf it; cn mif íu fluajféttcv&avi tvcíÍír/tiéðnA 

Wt friflitma 'bmi upplí)fíngau og f ccftngat á 
©uDi oð^anS V)i(ja/ já/ lcííic cm a(c)cngiv mcDal 
Doc, l)toac efunDaD/ i^ataD 09 offóft fa£íci;fí 
eínatt má anDoatpa unDan. 6\)crDífu(DuDU!it 
rcfftnguni/ JÞcðai; mátiugír offœfja (ítiímagnann 
og 6gna l)ané DomcnDum/ cllcgau cituaDur bííuDá 
olmcnníngé togur gjerii; famteS. tií aD fcúa jfet* 
uglegann farinlcifé og DijgDa frœDara og^crnD^ 
ata, og uinfl'pja I)ané t)anD(a:tíngar / i\H 09 
©pDíngar gjorDu ^iD ^cfúm. 

^\)or cr ná ptlfltí ^iD(citni ftamav aO 
fá Scrum laufann íátíD? f^ann \)í1Ti aD ^ofuD* 
ptcjlar ©i^Dtnganna f)ofou af ofUnD framfcíí 
Scfum/ I)ann áípftar þ\>í mcD fjáífum fér: 
foo tángtátít niunu ]þð áf^agcuDur 3cfú, f)t>otö 
fof cg cnga fínn/ alDrci locrDa/ aD iþcir taíí 
fram pftr f)ann argann 6bótaímann/ tccníngjn/ 
uppl)(aup65mann/ mannDrdpara? cg v»crD/ a9 
toana/ g^fa jþeim cintt banDtngja íaufann d 
^áiTum/ mí iFaí cg bj6Da ^cim^ aD velja j^atirt 
faf'Iaufa Scfám/ fcmfagDuc cr ^óngiir j^cirta/ 
cllcgar ítloitfjann Sairabbam ; og nó í)töpai* 
, PUatue til folffíné : vil\\i> ptv at> eg gc|i 
ybnt nú (Byöínga Sónginn laufann? þt>0trf 
^íljíö ptv laufann Savabbam cöa ^tfúW} 
fcm toUajl: Stijluv? og allur ©pDínganna 
í)6putv (ciDDur af ríiDum jþcirra ceDjíu ^tcfl^ 
og ^IDánga, f)t6pat í^aríiméti (6! í)á Dcema^ 
laufu ftcEju ogmannuonDffu!): taC buvt þcnn^ 

anii 03 géf offt ^aíabbam löufann! ^o^* Pvíitiiifi/ fcín ccTi i^ccöí UnMt c(ná 

ftvDtauS og frá fév numínn af ánatfl 09 líélf* 
íngu, j^cgac^ann I)ci)rír um j^cffa famoitlfu* 
lauiu ©pDínganna (írimD? f)CÍDinn máDuv pu 
^ latm lcitar alica nicDaía tií aD lofa 3^f""* 
UnDan offófnum, 09 b'^Duc ©pDntðuin ab rcf» 
Ía um laufn ]þcÍTa ()Ciíaða cllcðat (Mlfínn Sas? 
tabbae, cn j^ctta ©uDö cgíD f6í6 ©i)Dhiaain* 
ÍV/ IÞcflíc 2íbrál)dni0 niDjaiv VíClja mí jfálfin^f 
ín ft:anifc(ja f)ci(aðann ^cfuin 1 qoéfí H DauDí 
Sc|Ú0 f)cfív mcDal jÞcicra fícnðíD utn 61^%, ajð\t 
gott 09 gvcB'Dt alla, loíEnaD fjúfa, fálfí^D'DauDá 
til líffins, féimt 09 pvíDíFa^ ©uDé iiáD/V>Cvma 
fjálfé ftné/ átbrciDi famta ©uDé ^^cfíngu in DV 
fll mannanna/ oa ($íDt 6 DpðDanna (ucfu* 
íœla i>C!í; cn ^atrtíbbae j^.trámpti ð^cf uifi 
f víng og gjovDí íllt/ f^^iDi oti fí)f tí marg t, fall# 
ciDi lifcnDuc tíl DauDané, í)\)ecra bíötM í)'nri 
fttí)cllti, fénnDi anDbavalau|l: 09 (\(aípafullt líf? 
€vní, oa lcíDDi fína á()ánacnDltc 6 (afl^inna af* 
tcvut/ 09 Í)i2i)-um \)ív þma ©'idí fðíf, ]þeð? 
«c oclja á um ö<ti'abbam • ocj 3cfum/ 
^röpa: caf buvc þcnnann, m gíf ofð 2öa> 
tabbam laufann! Scfue fínuDi att|labár nicö 
lœvDómi fmum 09 (unaDi, l)6a\)œrb/ éinDcoígm^ 
&ftfémi>, l)ióDuv(egann fjœiícih 09 ()lí)Dni oii> 
DfiibODavana; Sarabbae féi'UDt 09 fvamDÍ 
ftl)li)Dni, MPPl)'í^uP/ innbpvDió ()atuc 09 movD^ 
oa]^ö l)vópaDi alluv ©i)DtngaírpDur: taE bnic 
l>enna, m géf ofö ^arabbatn Uufann ! ^cfít 

lifDi fvo í)Cil03U Itfcvni l)tt á jícDu. \0 1 I 

^antt fjdíftit frcfja íjorDi 6toíni fína ííí feitniéi' 
burDac um fitt réttlœti, fcðjanbí: ^wíircy&ac 
gétui: fannfcEirc míg um noÆca fyuö? eit 
«f f^S^ y^"^ fannlcifönn^ þr»í trúiD þéi? 
mzt }pá cigi? 8.; ^anu \)ai' l^eílagui: 05 
fíciflaué/ og cngin fiœvD funDin í ^ané niunní^ 
Í^ann gaf fitt lif áí fi)tir btœDucnar/ 09 Mnii 
,oIDrct ti( minnfíu rcffíngar; cn 75a\:QS:>bM lífDÍ 
ÍUmvfjanna lífi/ l)aiin oar fprir ráu og upp* 
j)laup 09 mannílag nafnfénnDur/ fem flcflunt 
tbótamiennum bájífaíegri/ fprir margéfjáttat 
6DáDir i)erDu0ur DauDan?^ í)ané pDja var ab 
/uipta fína mcDbrcrDur fé og friDi og fjorí, 
' '^6 l)r6par ©ogíncjanna uppDœgí lt)bur/ pegat 
.tocíja (Fal um áJarabbam ellcgar Scrúm: tat 
þwKt þennann og géf ofe Öacabbam laup 
<tnn! uní 3efúm ()Cpr SanDíjljóunannn aptuv* 
D9 aptur DitnaD fi)rir oílu folfi: eg fi^n aU^ 
cnga Sp^ meO |)ef]unt manní/ oa aD bann f^ 
r^ttlátur maDur/ ^^6 I)eitir f6(fTtné ítrcEaDa 

I)r6p mot 3cfú laufn: eígi þcnnann bdöuc 
^arabbam' \ík, paD bœtir cnn fam\)it(Fuíauf* 
ava f)r6pi viD í)in. ^icgar Pílacue fppr: boaö 
jþá ffulí g|0ra v>iö "^t^míf fcm fag&ur ff 
<0VC>ínga iRóngur, Ifcgar 23arabbaö vtcvDÍ 
fcí? ,fctn VíilDí pílatue fcgja: VCvDi 23arabba^/ 

tanínflinu/ ób6ta*maDurinn/ mannDrápavinu 
Sarabbae- fví; f ann ccfi f úng l^írttnð aD U0 
íafl: 4 ^z^hn, j^oab v>iíjiD gjora oiö 

í)ann? uppá ]þc()a fpurnínðU/ fcgi eð/ anD* I froföfeflííl í)a!tn! Ptrof6fe(lií ^anit!' ^fjetta 
(§5uD! mun fólin nocfurinfma fFiniD ^ftfa pftc 
jafiit ránglœti og fjaDáng? mun noefuit ci)C<i 
í)ct)rt l)afa f\)o ^íélfanDi, fi>o bleÍfvanDi ðuimD* 
cr>I)v6p? rcrnínöinn, uppf)(aupömaDurinn,mann# 
bráparinn f)rópa|l ocj í)címta(l lauégífínn tií 
AD 0éta framiD níjjar óD^Dir/ cri l)cnDur og 
foitm ^iné f)ei(aga 3# í)vópafl 09 ^ctmtajl 
gégnumboraDar og ucglDar mcD (lóvum járn* 
gofDDum/ og allur {)ané íífami átííaninn 6 
frijjlfiné fmcxnarlcga og qoalafulla gálga. ^or* 
Qtfini I)v6pav cnn f<t í)ciDni ganDöítjóvnarí/ og 
juceíir Uf-narnnál/ fcgjanDi: þuaö Ulc 

þcítv {)cí ()c|fi gj0vt:? enga f^^ (ínn cg meö íyon^ 
unt/ þot Dil cg ^cgna þoitum og láca ^otm 
laufami, í;\>t óDara q\>cDa vmD ní) og bcccf* 

UD I)v6p U)Dfmö tt( 3cfá fovDcemíngar; ]^au 
blanDafí UrcfuD og t^miéleg famau/ ár fér!^ 
l)Dorvifvá, fév()\)0vju l)Ovui 6 \)í):f: cigí |)cnn* 
onn IjclöuL* 23avab£>am! og/ t flaD aíSva vef^ ' 
ícmDa gégn 3cfá/ ()v6pa|í: ffofefcjliíí ^ann! 
fvofefcftíi l;ann! ()oovr Oropar i^fir annarni 
mcD miflum og f)œcfnDum ()Ij6Dum/ og ^cflí' 
l)lj6D og fjcilfva »t)*>Íiíí^*P^'*2fl*^^in)a, Jpc(fara aí^ 
míiganö frœDava og lciDtoga IjljóD/ tóPn i;ftr. 
Scfáö f)afDi ()r6paD: Comiö cíl mín alliv/ fcnt 
nioíDöiv crub uuDic ybav bycOaríþúnga; cg 
ííal enöutncera yöuc! lcecíö af mHv fent ec 
tíogtjcet' og lítilácui:, og þít ftiiluö jtnna 
^œgö yöarfdhim/triattl?.! I,; cn til cnDurgjalDí 

íar fijvir ..umívínsir mi íjeffi (;aturö|ulli ífarí > 8« = 

64T:jóvuUívi gvimD cpfur ipaD þonum qv>el 09 
íaiacíáiigijtrjd/ frcfur l)ané DauOa/ lUCD opt^ 
(innig UieEuDu fL'ofefcftíngat'í^rópi. 

.g)v^aD rcpnir ná Pilatuö fiamucðié? fúnn* 

^ ftfrDur um oö cno^ar reffemDir/ cngar afbat* 
<»nir DugLU tií ^cVú (aufnac, cr fólf.'O nnD* 
fuavaDi öUum pilací tilraunum 09 t>íttuéburD# 
x\m um faflcpfí jcfú,/ cinóngiö mcD 6l)lj6D* 
um 09 giimniu Cfofefcílmgaríþrópí, toonaDt 
cnn aD fá 3cfúm laufann látiD, cptic 
trocfi:a Ijcöníngu; \)a\m vœDur af— o!í>att 
fovðtcðu (í^l^leðu óvrœDi!— aD ^úDfírí)fjíi 
jejúiii/ cii fnío.émcunirnir fpoííuDu l)ann meO 
vnr l>ann laciDri purpuraífápu, 09 rci)Vífíaf 
l^tnum X 3^fú bœgvi beuD, fcevDu f)ané l)ef* 
u.D meD niílauDi ]^i)rniff6rónu, fpjoDu I)ana 

' tucD fnéfalli / mcD tíH?ciD(lu oci mcD íjcffavi 
l>ícDanDi qvHíju: l)ciU féftú! Só^iúuguv <5ví>* 
ínga! cn gafu í)onum íjcfó 6 milli pófíra 
l)iiefiu tíl b^nu/ c9 bevDu l)anö f)ofuD mcD 
^i)rnum, ^ííáleiDir pílatue jcfúm foo aumí* 
imarlc^)a mcDfarínn út/ mmx cnn um l)an* 
fafcHcpfí/ leitall cnn m aD l)raí,va íjann blnD* 
iÍDa l^D til mcDaunífunav/ nicD aD fl)na 
l^ané l)cvfí(cciu pí(TaríminD, \>iD hoorrar fj6ií 
jafnocl mann''6frc|Tjur m6t:u tíl (tÉnav ()rara|t^ 
D.9 nó l>L6par l)ann: fjáto uianninn! ()\)OiC 
luun ci ^ÞcjTí jefú uunD I>afa ()tCBrt ©í)D* 

ínsanna I)joviu? jó! tíl enDmnrpjaDrat. QvimÐ* 09 cnn í>6 bropar pílacua íjarámöíí: caEi& 
þéc ^ann þcí oc^ Ccofefcfliö, fcm í>ann v»cl 
^i)|í ©pDíngum cvf i ícopJegt/ þx>í eg ftnn cnga 

. (^tuap l)itta ©i)Mnga\; uppá ní)ja áfiœm 
gígn jfcfú, nt)}a DauDa^fof. 4^^"^* ^ ^pn^ 
tiot'uni 10gum aö öcyja, f)copa Iþcir, pvi 
J^ann gjíiOí (tg fjálfann aö (i5uöu Qyní. 
écfért ÍBilDi pHa'tue í ^Þcjíu ©pDínganna l)r6pi, 
lúiD ÍJccfti l)ann til enð fanna ^uDé/ minna 
ti( l}anö cinfiétin^ ^@onav, cc ná miö* 
IþirmDur frammi fi)ric l)anð Domtloli. »f)amt 
ðjorDi fér Þv>í í grun aD \)H flceDi cittl)\)0Ct 
©oDanna afciocemi, |)cirra fání)tu ©oDa, fcnt 
,if)ciDin9jar Di)r6uDu í flaD fcfé rétta ©UD5. 
»f)ann ^élfDifl, l)ann ð^^cnflajl nú cnn betuc 
cptir/ f)oaDan jcfÚ0 fé, í)ann f)ci)ric3cfú (jáf* 
IpnDiö Dom: þá ^eföíc tái v»alö yftL- mítv 
ncma vceií þéc géftö þaö cö ofan, þuf 
ec þcf^ fynö niciií cr fcíöi mig pH; og 
í)ctta (cetur ()ann cnn framac I)\>ctja fivi aD 
^crja allri v>iD(citni til jfcfú (aufnar. ícnði 
bcfir [)ann fírtDt Dið ©í)Diniia j^av unt; lcuði 
anDf\>araD Iþcirra grunDoaÍlaríaufa íroféfcft* 
íngav f)rppi mcD t»itniéburDi um jcfú fat'íci)íí/ 

um ftna íaungun tií aD géfa ()ann (aufann, cn 
íul mœtir allri ()ané affePun oa fi)rirb6n ní)tt 
í)áfaícðt f)r6p ©i)Dinga , I)á(f*a(cs5 vci)nfla 
f?)rir Pilací fíoDU(}(i)nDi/ réttf^ni 09 Di>ðD, l)íi\H^ 

^cst l)r6p fpriv IJcÍu frclfi: látji: þú pmnann 

/ «c! og reffcniDivnau tií }jcOa cuu: 3^fúo feði^^ 
ftg al) V)Cra ^onáng^ l)\)0in' fcm gjonu fig aO' 
ái'onángív 6. mcíti á?.ci|^C4num, foo fcm fá/f 
(téi'Da till moft l)c\né cílcgai: pfiiráD, ogl 
látir þú í)c\nn Umfawn^ cr j^ctta ðjotir, mié* 
hújtm DÍD ^cifauaniií máttá Dœuta i^eifí^ 
avanð dblíDU; já, afKtnínðar frá i^elDum og 
lan.Dílj6rn; 09 jþctta Í)t6p \)arD lífa rcíDar(lag 
I pílatí e^vum. ©tyaj;, fem l>ann l^c^vic 
]pctta orD, ]^.ctta Í)r6p, (cíDiu I)ann ,3efúm 
»9 íetd^ D&mftblinn. <Soo fvciftanbi ^au jþcffi 
©i^Dínganna 6^nun Pílatí Di)9Dar, foo fjcec 
l)onum jlunDlC9 mctovD 0.9 l)plli og \)clmcgan,. 
iiD nú. f4 íiann ccfí fcnguu fcert aD fFjota ^ 
frcfí comi Í)ín6 fafhiufa; þö rcpnir l)ann cnti 
t\{ aD lofa bann unDan ðoinanna áfjariuu/ 
(jáiD! I)r6par l)ann f cgar í)anh IdDir Jffuní 
ói/ þaö ec yöav Zxóugur, cn jþcír aptuv 
luót: bwci:, bmr incD (jönn, erof^fcitu ly^innl 
cnn fallar pílatue til íícirva: fíal eg írof^*, 
ffjla ypav Zxonúng? og ^cír optuv á m6í^* 
^0rum engoiin Soniíng ncma Bcifar^nn* 
gougéfínö þafDi nó pílatue f\)o opt og 
lcngi ajeri iimilega tilrtum, aD lofa ^efúm unD> 
an ©i^Dínganna ^eiptugu áfjœiuni; forgéfíní 
rci).nt aD mœla l)onum lífnauiímáí/ forgéiíii^ 
jöitnaD um fatici)fi l)ané, fors^fiué fí^ut l)aii^ 
iiflfrœmDU/ ðuátlc^u minDv fovgéjíné minnt^p^* 
6, aD l)H jíceDt |)ciura ^onúngur ránglcga á* 

im^Wf fovfiéfinð repnt aö (líUa éióann/ — ' .89 

fd })mn Io!(iné> ^^qcíx ciigu i>rtuö tií íeiöafi 
fomí'D, aö uppl)(aupiD pvDi eiHi mcira, léti 
l>ann ^cfúm laufann, dq ]^cf6 cnDaíof, aD 
-Sí^cifarané ooiíD iniinDi foipfa fú3 ^e^lDum og 
VíiuDíngu, iMtnar f)ann cnn jþá í fíDafla 
finni um faFIciifí 'Jefú', ðcs ^oorfu nauDugutí 
Í)ann láti áfelliðíDóm i^fir bann gánga, ept^ 
k þm^ fcm l)ané (itla í^ecfíng á ©uDi og jíplD* 
unum (\jörDi ()onum t lunD, i^ill opinbcilcga 
fp^rifram odta allri iTulDiuni afféiv fcn) ncpDD^ 
iim 09 fóðuDum Dómava, fcm cngu gatleng* 
Uv til kiDat fomiD, á ©pDtnganna upp^jœga 
rt)D, mcD j^oí ná fcinafl' aD |)oí> ftnac ()cnDmí 
í toatni fijviv fólfinii/ til aD v>orta fítt faf(ci>fi 
<if ^civvi ól)œfu |>aD ógnac l>ouum 03 ^Hfit 
^ann ti( aD fvcmja, og mcD aD f)i6pa: 
íaílaue tv af blóDí þefð Jlécclata, fjaíD 

til! 09 Pílatuö l)ClDut fig ftfnfaE'a, fcð« 
cv I)ann í)ci)rit allð Ii)Dfm6 auDfuavauDi Í)v6p,. 
fcm (cíDiv a((a fcfc 09 ftvaff i)fit fjcilfann ftg^ 
en allé ccfi p>fít Dómavaiiu, fuolátanDi: ^auö 
hl6t> fomí yfiv 0(0 og yfíc b^in voc! og 
fi)rfl Dcemit I)ann Jcfúm, aD \>i{D jþcivta, 
tit fvoféfeflíngat. 

^oí(íeann cnDir ^ofDu ©i)Dti>cia*lt)Dfí 
ing niifFunarlaufu offófnavtf og efunDar4)vó^j 

'Jcfú/ 09 penna euDiv oll pílatí \)c(mcinta 
lilvaun; ipann euDív, fcm aD fonnu r^ivDafl má 
(Eílfilcgur fpvir 3efú fjauDmcnn , cr fífcíDt l)vóp* 
iiDu l)anö fvoféfcfimgu, en \)arD p6 i)címin* 
Mm lucfufgfll; ínDit/ fcm «Ilu fvauiar Í>r6p<i ttiáttí l^cfnöoð flcaff i)^c 3t(ú niovMnnirt/ en^ 

21bel0 bloD, cr OrópaDi nf jorDutini ^cfnD 
íc Z\ait\ fotDiim/ og^þcicra merou apífuDu ©p^* 
inanua bl6D,^ cr öD 3efu fpáDomi foma ííplDÍ 
Dpr oð ,Ercfia(l af ©DDínga fijnílpD;. cn |)e|H 
cnDirgjorDí^O/aD ^^fý bloD ellu í^clDur ()i'6p^ 
<\Di öœsD oð Itfn fi;ric mannfpiD/ faniboDi* 
3ífu manncl(FufulIa Í)r6pi ci frojyinum; S^^^ 

ir! iycíigéf þeim/ Þeiu vita ci^v»aö |>eíe 

fijíva! ce'! í)c|fi cnDir cr ccfi cinóngið fi}ríc 
f>Íi fullur gícDi, í)cíDuv og lœi^Domórífur; d^í 
fá^m ci no^ilecsa furDaD ©pDfncjanna ðcimDarf 
l;r6p, míijíé oð aD \)erDuc\lcifum álafaD þWH 
fn^p fuuDiD pílatí l^rciít'iei^a, en -rt -oíc sUpmf 
lim í>á fjíilfum ofé/ fllcomum aD jafna oíá 
famauríiD þ^\]a mcnn, ðlei^mum aD ^ér Dceim 
wm opt fjálfci ofé/ í ]Þ\)í \)ír Dœmum ipá/íjac 
vír í fv^o morgu fljocumíl .Þo jþeicia UFar. 

©t)Dínoar offóetu jfcfuuv af ' l)^"^ 
ecfi' fmjaDraDi jpcirca ()éc56ma*girnD, ccfi fcgp 
<iDi ^cirra Ví?uO|íu, cÆí wDti í>cirra l)rœfnií 
tí>rfun, fcm buuDin r>ar díd fáni)ta fiDi, cí^ 
IþafDi ci öuDf^rcDfíunnar fonnu fénnimccfí/ l)afDv 
ciíi í l)jartanu fíáD; f)clDur át'ítaDi l)ann 03 
flcftffaDí jþeirra páet|Tap, íagDi jþcnna IjoóUða 
fi)rlr aucju Ov3 lí)jlí W)\ 09 v»cfce(D i)fir jþcivr^ ^ 
lifnaOi/ prií \}ac ^eim annt um aD rpDja þzw' 
íim fannlciEfinö préDiBara af tócqum fínum/ oð 
^olOu ci aD fannlciEftné Ijoö Itjjti upp og op* 
ínbcraDí í^cirra fonnu miuD, <j\)í l)v6puDu fciry 91 

fénnenDui: 09 frœDauai; leitafl v>iD aD b'ei)tc» 
j ípcii: fínum ^ÖÍciflara jf^f^/ v^^fja ofö af anD* 
j ))avalei)ftnu, láta fanníciffiné Ijóé birta upp fpr* 
ir ofó ticginn, fi)na ofó aD !)V)Ovfu óitakviu afí 
Sninní i>ér onuni fcani/ Dvai?a (ítjlmm frá poru 
Irœfniéfulla lífciíni, fetn oD einé ber ^fírffiti 
9uDl)rccD|Ui cín^oövrar, en frcflegvT ofneitac 
bcnnar t'rapti, |)i)cfjum uér jþá ccfi foo íjetta, 
^v oír metum fnciDir uppá .virDínvju oora^ , 
t^lmun í anDoaralei)finu, íjnecfir aDDráttaí^*" 
foílní oð auDjíi).^ðileðann taum v>iO taumlanfau 
SirnDirog líferni, aD ttér nicD [)jarta/ tiiunní 0$ 
ftamfcrDí, í)i6pum UFc og^pDíncjar : buct, l>iirö 

U)cö þcniia ficeöccal þatift fmániit og feU* 

\\l í)ann\ ^Cáav (§iuD fenDic ofá fliórnfamann 
pfxrboDara, fem ccEi UDur ránfllœti 09 allðPonau 
ót'ni)ttum aD (jánga flrafflauil: fram fjefílunutn 
l)œrra, fem minnijj oD l)ann, fem ]^énari©uDé, 
l>cr ei réttlcetifiiió foerD forgefin^, 09 (œtur ]paD 
riDga i fííirunum til aD ala upp ftráfa 
(fap öráDoanDro/ í^clDur minnifl, oD 09 foí> 
í)onum cc áqoarDaDur reifnínðö^Davjur fprie > 
ftjórnar ráDömenniíu fína f)^r á jerDu, ogaí^ 
[),onum cry leg- i l)cnDur fcnciin og fctt, \)ii> 
wör l)ann toernDa á unDírofaDann lítilmacma 
)uót ómilDca i)6rð.^n9i, 09 uicD laganna flvaffí 
^nnprenta í>ciiu 09 férl)v»orjum, fcin ei eDruoífi 
'Áta fér fecijafl, Jefu D^rmat.i boDorD: þoaö 
m viljíö aD inennirnii: gjífi yöur, Í)a0t 1 D^gDa og réttlcetifíná Dcg; f)t6pa ccfí otaí 
taDDit: butt, butt me^ l?ann, vógbnifl 03 
CoUt>arpí(1: l;onrt! cn géf ofo þan'n, ct* líö** 
«1: ofb aö þafafl öUc ab, fcm ofö ly\t\tf 
lífa fijornai'í ov) laga* og aDfínDniéílnují/ lifa 
wllufiDa 09 (íórboiÆanna Ufí, lifa v>ovum anD^^ 
Daralaufa alDar^-moD; já, géf ofé ^^ann, cr j 
tillíti til i>or, lifir fcm ()\>orfi fjái í)ann n^ 
I)cpvi! já, í^cðar 3cfu lcerDómur dmálgafl 09 
ímiprcntafí oié, og oét cptir í)onnm egum aD 
íiuDft^na lífanDi og Eroptuga trá, freptuga ^ 
S^Dum i^crfum og Di^gDUtUi íífcrni, freptuga í 
ftjórn og í^evraDoími i){ic vyovum l9(iínðuni;í 
l)cínifmö og |f ilntngar\)itanna frc.jíínaum, I)r6pf 
ar ^íi ctfí, ]^\)í míí>ur! \>ort framfcrDí mot ^ejr 
xun 3cfú larDomi: bwt, bxm incö l?ann! 
gíf ofe þcímfútö gjcíltfie lœröóm, fi)fn IjoIO^ 
fínö og DL'ambfamc Hferni? ^iíji nocfut^í 
frœDa, upplí)|a, bctra ofó, lciDa eftS tií þ^d'^ 
íngarinuar íi ©uDi c^a íi^ilfum ofá, h (fi}!Du og 
ÐpgD, til rœEtunar Dorrar (Fi^nfcmíé og I)cíííUa 
eg til wrDugrar umíjenfíngar tímang og cí* 
íífDatínnar, pjott f>ei)rafí noaar raDDir ai> 
í)rópa: burc, buvc mcö þcnna! géf ofe þamV 
eu loffí)nguf og m^iamat þánraí og an^f' 
pava.ílcyfí, og liftr ciné og í)ann alli cnga ci^ 
^ífö cgi fi)iir [)6nDum. 

pílacu0 ottaDijt ^cífarané 6\}i(D, cf Oanii 
léti 'Jcfúm laufann, óttaDifl \)aíDa'- og 

íní5a''n]í|i'iV/ 93 lét ficttfl uct;Da ftg tí( tti^fí<^>!^^ 

fcl)í« I n 

>pann v>a\; [)CíDinn maDuiv fcni rttíD \)i|Tí uni 
©uD og ciltfDannnac gieÍD fDiii: íllai; at^afniif 
i)h í U(i; m véi, fcm frijliD nafn í>ccuni, og 
niiFíu bctd jþeÆíngu, cnn bann, eDlajl {)ofuin 
Uni ^oomocððja, hrœDumjí tiéi: alDi'ci fcamac 
incnnina enn @uDí fcm ab einé .fá litiö 
éí)í)ut V)íD ofé, aD ciné aniaD ofð eDa ó\>ivDtr 
iná(fé í ciní)OÐt;ju ftunDícp, wú^t x Delmcs* 
itn 09 fjávíabla líaDaD ofð, fcamat: tnn fann^ 
fem oarpaD Qítw fálu 09 lífi í eiUfa fpríuDœm* 
íngu? jií)ríc ei .mctoiDaí^givnD, ái^innínðð m\ oj 
^f4nt)tut: lofét<)r af itionmtm, opt af ováDi^enD* 
um og áfcelnum monnum, cinatt moi'ðum v»or^ 
tim at()ofnuni til ená mxa, 09 ílí)(ar faf* 
íaufum Dóm|)eim til dfellíé, i ilaD ^cfó f)anií 
*>ct:a ceíti unDirofaDra \)ecnD? cn glci^ntum 
þ4 ecfi, í)wríu UtiD ]paD ðagitar aD á\>inna^ 
khml aUma í)cim í»enna, w UDa tjön 6 fálu 
ftnni? 09 í)oerfu einfiéoerö aD cr cptirfóft 'o^^^ 
fcmD bjá monnum, m6t \>c9fcmD I)jd ©uDi? 
hwQi finnum v>ér eittI)oort i;firoavp ríttiuDa^ 
til aD tesra meD tánglcetí oovt, lil aií |)oo meí> 
Dovar ^cnDur fovir fölfinu einð 09 pílatu^f 
tíl aD Dclta (fulDinni af pfá h aDva, ogf^ropa^ 
feml)ann: faílau^ eg af blóöitíitie Kétt* 
lácfl, i}áit> þtt fiálfit fynt:! eti ittunum oét; 

f^ lÞcfóaugu blinDaD, fem augaD (FapaDi, foipc 
Pann t)ct)vn, fcm et)raD plantaDi, 09 fem (of^ 
ftö ^efir aD ^cpra qt)ein|iafi finna unbirofuDii lœtí ð^gn faflei;f{ 09 Di)ðD, leiDuni' t>^c ()61fí» 
ofé i tíma 09 cílífD, og i)jtr \>ora níDja, ^elD.* 
ur fotfmnjl jafnveí etfi \)iD, oO falla l)fiv ot^ 
í)cfnD 09 tílf\3ar Vtorra Drí)oDu r6ng!ceiínciít/ 
^r6pnm ^ér ci l^^ft 09 ©ijbínðar, cr fegDw: 

^ana bloO Eómi yfic ofé oc; Vlpir bðrnt>oi'? 
<e! \3ér iFuínm Framvcgíö lára ofó |)círra oíJ 
pUatt v^íti aD DarnaDi tocrDa, fnflnir mcnn! 
cl(?a DpgD og tféttlÆti, f)afna ft)nO 09 rán(3f 
lœtí/ iDcrnDa faflcpfíD m6t 6m;lD'riV t)jírð6naf/ 
éttafl ©uD franiar cnn mcnn. Q}ír ffníntti 
eífFa porn fioíéfctía ^cfúm oa í)a)ié lÆrD6nt/ 
D9 jþcflar í)cimfínð öárángar b ópo: burr, biU'í 
tiízb bann! ffulum r^ér 6trauDir ^ropa: tíí 
vor, tíl uor mcD bann! ciliflfc^a til vovmcO 
fcann! ^á, ^icrra 3'cfú* f\>o Icrgi, fcm r)éC 
lifum (fuíum i^ír [)!cpa, ccfi mcD í»ínum frcfu 
fmánuvutn 09 Q3i)Dtnv^uinnn, fcm- Í)r6pa p\tt 
bléty yfír (ict og bc*cn (ín, ^^ílS^ur tncD (gjfáíPf 
Inu: þitc blcö floÆlauft, fem fló^i' á Efof'^; 
frcljí pao b0rníii tfot og ofö! 2lmcn* 
anii. <^»o »ítn«v ©u&fpjallnm«cin;iDi? 
I í^9., ^ctta mcvfilcc^afía auD(dt mcDal DauD^ 
lcsua mamva/ j^ctta l^Uðgunaisrífrtlta anölát 
i fi)rit allt mannfpn. j'cf"^ af ^of ^anii - 
I toiiDí f\)o fjálfut til mannanna frclfié; I)anii 
, fannaDi unDiitíná ^ar mcD fín cðín orp, 3oI?i 
lo. : eg legg tnítc líf ut fyiíi: faubina,— 
ciigHin tehii: pai>afmiv^ nev fiíoíl)ug(eg<t 
*^gg ^3 Þöö ut, cg í)cjt ^)alötil aö leggla 
þaö af inét*, og val^ til 0Ö taPa þaöapt* 
líc, ]^oí jlcuDur nó um í)ann í upplcfínni Pífl* 
ötífígu: þann l>ncigöí ^íífuöiö cg gafupp 
ttnöann. gá, cn merfilcé ccu f effí orD; mcrfi^ , 
Icg tii oD fanna ítDurflrcinD 3efu otD: ftú 
feiljuglega legg eg líjiö bf mét, f cgar \>H 
öDgœtum; aD Erofgtcíl^^r mannciFjur ^afa opt 
lifaD marga Daga á froflfunum/ en cptir ]ÞaD 
IJcfúe í)cfír aD cinð um fvcfar 6 jtunöit 
tvoffinum l)ánðiD/ [)citir ]þaD ná: l)annþneigöí 
90fuöiö og gaf upp anöann; 09, aD jfefúa 
9afi fannavlcga c\é|íb upp finn auDa, (taD», 
f^fíir nojjfamlcða, ccfí cinóngié alíra ©uDfpjatla^ 
mannanna ttitniéburDur, l)ClDur og jþaD mif 
^cfú PiflaiTífígu/ fcm ðrcinir oféVaD flcíDð» 
hicnnirnir, fcm brjóta áttu ^Þcirra frofófcflabeiii 
l^tir ©pDingabón, foo Ufomarmt: ci s^mw h • 
i M^offunum um ©abbat^ðfDaguii], pjðrDu jpetta 
^iö báDa rceníngjana, fcm cnn tiöru lifanDif 
jn fáu Jefúni lótinn, jpcgar tií Í)an6 fomf 
'^t'utu þx>i ccfért l)anð bcin, í)£(Dur tíl aD fullip 

'^^íía fMí' um í)m$ öauDð/ lagöi einn j^cirta I r^ans fftm fgéðii nicö fpfótí, 03 tíra); rann iííí 

^aDan Mtn og bí6D, óua:f mcvfí um jí^f'' 
fanimrícga DauD^. íþetta jfcfú fíDUífár, ^cttíí 
átvunna \>atn oa blóD, bcv cnðanu^cðinn aD 
^cimfœra tíl jftfú pí|la> enflann\>cainn í)ar af 
<iD ímíDa fh^ gvunD\)allar*laufa ()játvá, elleaí*'^ 
aD át]3'i)i:a jþctta, fem tcifn og fpvirmmDUrt, 
ttiarfocrDuííu Ijluta, cDa, fnm friDfcegjanDi pavt 
j[efú ptnu / f)uar aD þb mavgir I)afa til fánpl* 
íé margt ti(tí)nt/ þcíDur bcr cínángié aD ádtíi 
bceDi fíDU'-fáviö, 09 íiaD fcm át af rann/ 
fr)rir ]paD cíua, fcm i?aD á aD wm 09 fanii/ 
^aD ucfnKcga: aD 3cfw9 v»ar faunarlccja ^ 
f vojyinum DauDuv. ^^anð anDoana lífami fanrt 
^U. ciíévt fcamar til nocfurra fáva, ci)m|í^ 
iDur líánsu, ()c(Dur cnn þb f)oorr annar náí 
eDur líf'ami DauDra (Tipna fé lac\Dur tgégní 
fcann l)afDi nocfvu áíuv l?0fuöiö^ncjgc 
géftö upp cnDanu, í)ané ()avmqua(i ^ll 
l^í unDirciné umliDin, 09 Éunnu cifí aD i^cf* 
jaO: framar á ní), ]p6 í)ané fíDa \)œri I09D 
ðégn; ^aD oatn 09 blóD, fcm af fárínu óf* 
sann, \)ottaDi ctnáuöió aD I)ann v>ar fullfoni^ 
Icga DauDur, í)oí eprir náttóvícgu cDíi, tcnnuí 
öiDlíEt át af fH'[)v»ovjum ní)íDánum (ífama, feji^ 
lagDur ocvDur ígéon, ciné 09 3cfú; jáy blóO 
©9 V)atn rcnnur nmv^opt fjálffrafa ilt af anO^ 
.Vana Ufemuiu, fcm ofó cr alEunnugt. ^tú^^^ 

jmcnnimir \)óru ná ccfi. bdjDur ótfcnDir til 
lcngja, ()elDur jlDtta ^cfú, qoaliv, ()cfDi f)anrt 

<cft, látínu, öííip.. íþrtD ^oEti n^Dj (jD P''?^íJ Rieö 6cíníf»rott öðuDðícícra ftoféfcflif/ foittðnttí 
<XU Eannjfé f)cfDu lcnðí íifaD 09 vínfl; þz\]ci 
0{fauti v)ÆgD/ ÍJcnna ognaifníla cpmDaífliHtiry 
itieD áaufa j^cuílu qí>ala \5ÍD bcinbcotin, jþiirftu 
©9 fcngu roíníngjatníi;, fem cnn lifDu, í)á ftclDéí 
fítcnnívnit framgcnðu ti( aD bvjóta ]3cirva 6vofó# 
fcjlu bcin; cn '^tíúe cinn Eomff íþcjTavi q^eí/ 
l^ann cínn jpurfti I^cnnar ct oiD/ I)ann cínn í)afoí 
. fríÐiljuðScða lagc' líjtö af j^r, j^á n'plcga 
i|)neigt ftcc l?0fuC) og gcftö upp atiDann; |jcir 
fdu \)a\m látinn, cnn jþott foo ó\)cnju(Cða fljott^ 
«D Pílatue jafntící um qv^oíDiD fcint, unDraDifí 
H tróDi jþoí ccfi, fprr cnn ^unDraDét^öfDíng* 
inn, er MuDÍ)a(DiD ^t^foi r^ÍD 3cfú fvofö/ wtn> 
ADi.aD 3^f"ö oœvi fj}rír (autiðu DauDur/ og þat 
^ ofan l)afoi f)ann ti( jtaDfcjíínðar um f^anð 
fannííríCðaDauDa/UcriD mcD fpjótigéflnumíaðDur. 

3cfÚ0 þncig&í í)<5fuDi& og gaf upp aní):^ 
pnii/ cii f>uort? faD i)otta ©uDfpjaUamcnnirn^ 
^^; fcðjí^nDi: þann Ijvópaöi l}cícri v0í»öu í 
«nnaö |mn/ og fagOi: ^aöíc! í |?ínac þcnöp 
fcl eg inínn anöa! x fi;rra finn I)r6p«Dí 
í)anu níjlcða q\)cinanDi: tíJuö inínn! í5'uí> 
^iinn: pví þcjíu jþú vfícgcjíö míg? nú f^vopac 
^ann litlu fíDar til finö fama ©uDð oð SoDuvö : 
Saöíc! t þinar ^cnöut' fcl cg minn anöa! 
Vácum \ú \)ora p^nEa/ Erijlnir mcnn! nalœð* 
íí^jt 'Jcfú Erofé, oð Iflfrum í^ar, ofé til upp* 
^afníngar/ til l)Uflðunar/ ti( <ptirbr<i;tni6 af 
^mm Dct)janDa 3ffu: 5« -j^\)0i'fTt t)\ím einn fát meí) Beftw 
ti'íínapar'trauftt C0 tjíröitðaftrt itnt' 

f)t;íigi« fí)t*it^ ft«"^ f<^í"A tritetgt fíDaft 

í)í>fitDií^ og ðéftí! ttpp aitíJaitit. 

toét í)liótum aD Da)ja , foo toéu fovfjálic vevDnm ' 
IciD ofó eptií þ\m ttíóDóiiió* og mi(funft¥*i;^piJ 

■ f 

^\>ev9i fátini toéc |)^í({ft öccmí tií ^ugöuh^í'^. 

til upperfanat/ til cptirbrei)tnis 1 tvónatr^' 
orm^mtflinu á norumíSuDi og^^eDur/ foo ferrt • 
í'Jcfú Pífíacífíígu. ^ ©caðtiarDinum bat>' 
í)ann/ cn. unDirfafl'aDi fíg í ©llu geDurfinð'; 
tilja; [)anti fulltrcnjti f^onum til aD fenDa fét; 
umrgar fnlfíngar Sngía, ef í)ann aö cinö v»ilÐÍ' 
biDja um þm, jdf x ]^\>í ^cfue í>ncgíf l;0fuDi£> \ 
og gcfur- tipp attt>arui 6 frofTínum/ f)r6|>aC' !, 
I)ann: 5a^ir! í þí'nau þcnöur fcl cg inítTtt 
cnöa! £)! í)\)íltft tránaDar^traují ! ^íaDinnall^ 
í)CimfíníS fi)nDa jþdngafunDurPalrííínDi af fáruni/ 
íðé{\nunv ()cnDur ocj fœtur fiónfiínn nuD jctrn^ 
göPDum/ árí?anínn á frofftné fmánarlccía 
fpottarur og fmímaDur affínum qr»olurum/ <^y 
fram^j^^farcnDum, já/ affjálfum ranínajutunu , 

fér til bcðgja* l)iiDa/ Dfíríjéfínn af olluiU/ ocj/ 
Í))>aD í)i)n9Íl r^ar/ pfiracfinn af fínum ©n15í/ 
fulífomnar ^Vfúa |íað wcrf / ^aDirtnn f<^^.. 
í)onum aD gjora/ fu!lf'omnai&- í^-oltnmóDfcga aÐ' 

Uí)fl fro-jfíné fáruqtoel/ cu \ú finnur I>ann íu* 

finí 'tcð^ija ItfiD af féc^ og inungla cnt)ui1aufnar* 
terClO incEy fínum bauDa/ oc? nú Í)r6pac í)aun : 

5ööíu! í þínac Ijcnöuu fcl cg iinnit QUöa! 
eptic alla fcivu qi^el/ cr í)ann faflaué ]Þo(Di 
öD oiljafiué ©uDS, fem bafci (^annáéioflV 
ínum yfívgéfiD, f)citir f)aun cnn |3(i [)ané' 5aöíc; 
t fjíi(fum anDav(lítiunum ci [)ann f)anð 5aí>ir^ 
I)ané [)jautfiœr{ 09 flóDi SöDíV/ í í)\)Drö í^onDí^ 
iit ðcfuö íœtuv fér annt um aD feía finn auDa; 
l)ei)janDi jíuuur þann I)já fínum ®uDí og SoD* 
ur f^lu finui bejí borfliD; tit íyMM einá fctuc 
^ann nó, fcm fpvri, aílt fití tvúuaDararaují^ á 
ícflu marfocrDaíta auguabdfi/ ^)iD aDfomu l)íng 
f a(Da DauDa, í)eifa náttóv^cga öoínar líffiné, 03 
DiD umjíipti tínianð oa ciIífDariuuar. ^mfii 
^^úuga l)ivttnau, fctu @uD í)cifDi (agt 6 þm\<x 
fínn faflaufa @oU/ ^oerfu i)jíraffinu/ fctn 3^r» 
ú^i qoöíinni jþáugiD ti( t>ar, fulltrG^flir l)onti 
ftiVOuDí, fem 6(tvifum'^oDur, fcm clfFt fíg^ 
of l^ri.t í)ann þét. \)ar aD ðéfa fitt Itf át fi)rir ftuD* 
ina, 09 |íar meD fuHfotnna SoDuvfiné t)i(ja, 03 
' fein ]pcfé rtcflua mcDtafa tuuut fínu anDa/ I)iJocti 
^ann ná ^ncigic bí*fnöíö cil a& gífa upp. 

©ruuDvsollurinu ttf f^effa S^fú obtfanlcgci 
tránaDarí^trau|lé, v»ar ^C^r cinFutu meDoitni f)att3 
famiMtlfU/ ecfi cimlnðiö um fafícofi 09 fíccflaufl 
Kfcrui/ f)c[Dur 09 utn tvtítt cvfíDí f)ané Í)H 6 
jerDu í þ\>í folli, til l)rteré l)aun v>ar af ^oDurn* 
um f^jnDur í í)citninn 09 í uppfi>(línðu geDurftní 

<)ilja til mannanna frelfið; um foo ív6tt- erftDv 

^2 ai> raí)3cfu0 gcnðuvút ípínunanict) |5v'»í aí) v>(tn(í 
fj^lfuv um í)etta tróli^nöi fitt, í f;anð minníé^ 
jlœDu ba;n til Seöutfinö, fegjant)!: cg ^cjí aupí^ 
lí)jí þicí c: j0vöu, og fulífomnöö þaö mv^^ 
tt þú fécEfl mH' aö gj0ca, auglíje mig iiu 
cinnimv mimi^aöiy! me&þeiiti Oíuö ei' cg; 
^afoí t)}á n^^Ifum ptt, ciDuu cn ^etmutimi 
t>au til/ 3óþ. 17. f og I)4nðanDi á • f voífínunx 
toítnöír ^ann aptur unDír fttc anM6t: Jþaö tv 
fuUEomnaö* Scféri l)afDi í)ané fam\)it(fa 
til áö áfafa 5ann fDrív, cnaat, fcm gícDja 03 
l)Uð()rci)(la mátti utiDiv bicru)íu í))áníuðum* 
Sdért Dar nú ogjort af fcm ^aDirinn bauD^ 
I)elDur alltfuUíomnaö; zcHuþ'oi til, feiu ognci 
cDur áiiðramœttíSifiíin bei)janDi framar; DauD* 
itin .^ar llpjiuifi ná ecfért (íélfíícður, ^pcer bitrufiu 
pí(Tír v6ru l)jáliDnar, ^aDiríim forlífaDur, cí* 
lífDin glcDifuU cð ceífilcð, fcm umbuna átti ()anð 
tráa crfiDi [)^r á jerDu, mcD óútmálan^cgri Dírö 
og fcelu, Jþcirri fa?(u 09 DírD, fciu Scfiís ()afDÍ 
í upp()afí ()já fuuim ^oDuv. O! ()oerfu farfœU 
er ccfi fá, fcm ciné og Scfiía, má ðruuDoalía 
allt fítt trúnaDarítraufl d ftuum ©uDi og §oD^ 
ur# i}cc\na lUcDvMtnié famoítiTunnar, aD [)aiui 
í)flfi trúlega erfiDaD í ftnu falli cijorDumii, cgí 
©llu (lunbaD aD gjöra ©uDé ^ilja, cptir fínð 
gaufnara Dœiuí ! I)ann, fetu lucD Scfú ^orír aö 
fegja: þaö zt fuUEomnaö! þaö mtt tt 
ftá^ méc aO gj0ra, mimi ^^öíc! I?c(t eg; 

ÍuUíomnaö! ()amv fem jafnau áfluuDar ai? 
,afa é(fév&ta famt)it(!u, b«Di fpvic ©uöi oí 

m&nní t 1 

I 

> ■ ioi 

iimnituitt; \)m\f fcm tiíbfrojflí r)cfic*(S)al)é 
ícmbit/ aug(í)íl og fullfomnaD, cptir mœttí^ 
!)aná ttilja %H d jduDu, f)ami má glaöm og 
ínlaríorugciuu mœta fécí^wrjii, cr aD rjenDum 
bcr, fé ]paD ()atur cDa ctrdftr \)ouDra manna, fjár^ 
cDa \)íiDín.aa*mi)jir, fpott cDa fmán, rogur cDa 
íafímœlt, fott cDa fjiSéDomar, jíortur cDa nci)D/ 
forg cDut í)armq\)œli, ]þ\)í í)ami \)cit aD ©uD cc 
OítiD í)ané íífnfamur ^aDir,, og cr mcD ^ojlul* 
anum Páli í)ar um fuílmfé: ot) líiótlœnng 
Jjeflfara tíma ci:, fcm táiKt aö Kt\lKK<x idoc 
í^etfci &ÍCÖ / fcin cí þonuiu muii opinbct:u& 
vci'öa, pcfgocgna crí)ann mcD góöu tvaufít í 
VanmiDínguni, í nauOum, í þvcyngíngum ; 
bilji nocfuvr f)ann dfaFa, íi ()ann j^ann ©itD og 
'.goDur ab^ fcm rfítía^tir, jpann bróDur Scfiínj 
^oD, fcnt Ddinn cr, góDa fam\)itiTu aD,. fcm fifr* 
%x í)onum fírf)\>ort mótlœti, ^ernDar í)ann in6i: 
ðmííDra íiráfum ojlítgar cnn nocfurr fopar*már, 
viD \)wxxi ^cir gomíu jÞó Y\H f)afa í)cnnar foiv 
friari; ^ann 6ttafí ccfi DauDann, l)cfDur mcttit: 
l)ann fcm ctDinníng pg fagnac f)onum, fetnoini; 
l)ann óttajl ccfí cilífDina, |ív>Í [)án l)cfiír [)onuni 
ccfért óttalcgr, cn mífiD gícDi^ og fœ(Uíful{t fi)r# 
irbi^iD ; f)ann (íCMfift ci ©uD, fcm í)cgnara \3onDra 
Dcrfaí ófomniilíjí, j^tiígóD famoít(fa (^cjírrótf 
fcfl og gruuDoallaD fínn friD , fina tnn\)ortiö 6# 
ncegju og f^ugar^-rófemí, fttt f)imnartgí x f)anð 
f)jarta, fitt bcjla trúnaDarnraujl: ©uDi/ í)\)orn 
l)ann, jafni^el miDt % ]þoí l)aun ft^nafl: mcetti af 
^uDi pfiVfléfTinn % jÞrcpngíngunum, voðar, fcni lO^ , ______ 

aD biDja miDt í (>at:niq\)ce(uni DauDané; jiii&t i 
onDavííitvunum: S<5.öítM íþínac l;en&ia' fcl^5 
inínii anöa, iá,.mcDfama tciínaDauítrauíli íit 
®uDé 09 l)iuié Síci(lavi S^íóö, \\ú [)ann t)iD aD* 
fcfv DauDané oonglaDur þrtf igja (ítt t)0fnl) cg 
gcfa upp an&*inn. (iStíéct fœr einé grunö* 
VfallaD, ccfévt gífiD ofö foo óbifanleðt tcúnaDavi* 
ívauíl ttl \)ovö ©uDé og ^eDuvö/ f\)o fcm qoD 
famv^ítjfa, jpaD núnaDacítvaufl, fcm aiDrci lœt* 
iic uora ánöpoju raifafl í nocfuvvi nci)D/ í^clDuí 
öéfur ofó jafnucí DnDœlaflann fovfmccf j^cirtaé^ 
Dii'jafnanlcau gœDa, fcm bíDa r^or í fonmnDa oð 
bctva lífí, |)cgar DauDinn boDar; gjííi: m'i 

icifníngfíap þinnai: rcíöemennfíu ! ná cr mitt 
ttmaíglaó átvunniD, ná jfaltá þncígja þítt l;0f* 
og géfa upp an&finn! mcD faflnanDi þjavta 
fccv íTá ()r)Ovr cinn, fcm cnna Díjrmceta féfj^D/ 
tcfiD l)ané qt>eDju o.^i fagt: 5^*Öji-*! { þimv þcnO* 
wv fcí cg minn an&a, J^loúvfu rofamt, i>œví 
09 glclíivíft cv anDlát ííoílífá fvífl;nnð manné! 
Ijooifu (íft 3cfá áiiœaDa inöjíílnaDi! í ^llu fínu 
lifíí bcfir banii foflaD fappé um aD ftnnafl: txAt 
í ftnu falii:o**i fíauDi jerDunní, tváv ía'rifocinn 
ScfiV bané.boDovDum núx, tviVr i)fír í)oí punDi; fent 
I)ané ©uD og gaDir fécf bonum í ()cnDur; ^anu 
Ijcfxt* DavDoeitt tiúna ocj QÓDa fam\)it|Tu;, ]^cfé* 
t!cc\na cctíD m6tt trcpfla ©uDi, fcm áfltífmn 
goDur í glcDi 03 fovfl/ í mcDlccti og métiaítt/ 
\5ÍtanDi: öt> ^6vhU6nm ^éc mcö nmn* 

'tim x>5t; ÍJrtt: mpö |?o^um öírMcgi? vtvt)a, 

■ 

\ fem uppDrfa (íVil ()ané bixoD Dci ioftgccfni/ œfa 
l)ann í JþolinmccÐi 09 evugðu tvaufti á ©uDi, 
fannfœra um aD tiné í-forg nci;D, fé ©uD 
•f)anó milDuv 0.9 c\6Duv §.aDiu, 09 f)éc^iflar# 
tínjinn Ijonum. ciní-anlega géfinn til tgín 09 
'önnava fullfomnunar/ og unDirbáníngé unDir 
þ'a cnDalaufu eiltfD, bv^ar bonum u cjcpmO 
íóróna rSctlœtífinö, unð [)laupiD cr fulíj3rei)tt 
í)ér á iorDu. ^úð (Eilur J)ann ])\>í \>íD l)cim* 
|tnó fání>ta f)éö6nia 09 f)íi(faíeð\i 9laD\3œrDír, 
íil aD meDtafa cilífDarinnar umbun; f)ann^cit 
aD DauDinn ecfi fíjótAr fcer aprurbDrgt l)aná 
QiuyA og fivipi í;íann fjonum a \)craIDarinnar 
:falÍ\)olltu fjátfjóDunt/ gtifí 09 unmaDi, ^l)clDm: 
•iwn [)rcinni, ceDd 09 óátm^lanlcgar glaDoœrDic 
cné fomauDa bctra ttfó opnali [)onum, og f^ 
fjövftóDuc af()enDi|l, fcm cdH nuS (íémmafl né 
totim. íþó jíuítur aDlííínaDuv fvá ^mum 09 
:A)anDaímennnm, ^ó [^avmqoa^li nocfur brciDí 
ÍH'igD pfír 09 uinhlng [)ané bana-^fvrng, fníl* 
tvcvfíír í)ami fíiuim ©uDí og ^^^oDuv til aD lata 
í^e^a léttuccgu (^rigD fmkfl \ fögnuD/ látaftg í al# 
'feígnuDi flpturfTnnaf<na (ifl\)ini,])cimfe9nuDi,fcnt ' 
cnginn (Ba( af |)eim tafa, |)cím fegíuiDi, fcm fluD* 
()r(cDDum fi>ctrbá(nn cr, cu cnaínn DauDícgtu' fécf 
tfév íminDaD. -^^ug^raufluv fcuDir l)ann Jþ^>í fitt 
fiDafla anDv^arp upp til í)inumnna ®uDð meD 
3erú, fcgjauDi: 5<iöít'! í þínac Ijcnöuv fcl 
;eg minn öubo, ýa, mcD fama tvaujli og ^'^fnö/ 
.^negíB í)am\ lol'fine.fíct l}0fnD og géfnv ui>p 
><inDaim. <S 4 ®^í> f\)0 roleguc niíi oð ()^0tt: 09 cinn bcojct, fcn^ 
gvunDoallaD l)cfiu fitt tvónaDaríttaufl tH 

09 l)ann, á ðoDvi faiu\)itííu; 09 lasni; ðf 
.cnum DcpjauDa 'Jcfií aD Nra vcröugafta um* 
í^yggiu fyvir finni fálu.. . '^t^úe \><xt bvcinii 
0v3 itccflaué/ giovDi cnga fi)nD/ 09 fÍccvD fannjí 
cnðtn í l)anö nuumí; l)aué Itf allt ttitnaDi ein* 
aSn^ió um l)(í)Dní viD ©uD 09 cl(!u tií niann* 
anna^ ^anö i)Dia oav aD upplí)fa og bctva 
inanncflpjur/ gjova ollum ðott/ cn cngum íHía 
l)anö famtiitfFa ^arD þ\>í aD ma I)in allra^ 
bcfta/. í)án niíitti í?oí bcfr fá l)ané traufi: ítt 
©uDé gvunDoallaD/ 09 l)ann fuUÍ>ccfti fér fi)i?^ 
iibúna fíElu cptir DauDann l)já fíuum ©uDi ocj. 
^^oDur/ jþo lét ^ann fér annt um 6^ froífmui^ 
mcD {)ávri roDDu aD fcla finn anOa í 500« 
mituö Ijcnöuv; fi)vr ^ilDi ()ann ccfí Ijnccíjít 
(ítc ^0fuO og géfa upp aut>a\m, cnn|)c|farí 
wuif)i)ðgjii \)av afío^iD/ ccfi fpvr enn í)ann fímit 
l)cfDí. niennunum nicD fínu Dcenii, í)oovfu fBpIDi^ 
tjgt íicim f^ aD bcra umí^Oíigju fprir fMmn 
<illt fvam í DauDann, fénnt |>cim, í)\)orninii 
Jcír ocvDugajl: fái þz\]a uml)i)9aju boríD, fénnt 
l)e|l:a rciDftofun á fálunni/ irénnt ocvDugaflí* 
cmiiíitö bccn, U\mí þúm 6 ni) nuD finu ,ftD^ 
íifta oiDí á fnMT^iuun, jþann áDur fv>o opt pvé^ 
í)ieaDa famUcifa, aDlif fé til cptir jpctta Uf, 09 
aD @uD fé I)aná ^aDiv^ ^cnna fannícífí* 
játaDi [)ann ovuggur, 6ceDi i íífi 09 DauDa; 

íaiin fauulciffl \)\í>m knn 4 Iroffinum/ itieb ]pcfltt fíbutíu oríjumfjam] tofat>i unbicfinii 

fcauDo, fcðjauDi: 5^&iv! t pmav þenöuc fci 
cg minn anöa: mcD fienna fauuUifa t muuu* 
iuum tuufiglai' f)an'u cuDurlaufnarí=\)eTfíD, mcö 

^\>í (Itaí; aD ^ncgja fítt þíJfuö og gífa upp 
anöann. Um (tEaiuauö meDfcvD í qi^Dliuui og 
cpttc fiun DauDa, ct [>onum ccféi't anut/ ^ííuii 
toifí'i, aD :^Cðai' l)anu tceEi fitt líf aptur^ l^riD* 
ia Dcgi, munDí lífaminu fovfíátaDur, l)ciU og 
iiuímiuDaDui' ór grofinui upprífa ; Ijanu j^cÆtí 
I)anu cinn DauDlcgaun/ og, ]^mltfanu,. fcm ^ami 
toar mcDau jíefúe í (>olDinu unigícfíl/ cináng* 
lö CEtlaDauu tit aD unibera|l Ifamma (íunD, en 
fíilina til aD lifa ciUflcða/ fptir [)cuui 09 í)cuu« 
ar oarDöcuíIu í ^oDurfíué ^onDMm bar f)ami. 
pöí cinfum umf)i)39ju. 

*f)^)ovfu er |)cffi3cfú umf)V)ððja fvrir finm 
fdlu 61íf fÍÐlÐané uml)))ðC(ju? miDur! f)aun, 
fcm ccfért otíart í)urftt cptii: DauDanu, ^anu/ 
fcm átti fíc ^i(fa öumraDilcga DírD og falu> 
í>9 f)cfl f)afoí ðvuuDoallaD fitt tránaDar^ívaufí 
til (SuDé 6 f)vcinuflu famoitffu/ I)ann imntfit 
ccfi ác mimu líDa; áDur cnu l)ann í DauDau^ 
inn þncígíu fttt l;0fuö/ fcla (tna anöís 
í 50öuifín0 þcnöuc, en cr ál)i)9ðjulaué um 
fum Ufama liDinu; mágur manna |)avám6tí 
tcr litla eDur cnga uml)i)ggju 1 líjínu fpric fíif* 
Muni, en alla fprír rtfamaiiuni, r^tc einö o0 ^ 
í)ann \í ^DauDfegur, en falaiinnar líií fé mcií 
fcauDanum lofiD; xttt cimS og l)5r fé oortrétta 

íoDurlanO/ íav D\)eljum 5)'« aD cinð iiti« 

/ 

I 

1 ttVíirítcuf ei' á()imniim, iðíargirDcria aHri ftntrt 
tíÐ, allvi iim|)i)ðgju 09 efnum 09 atburöumtíí 
lífamlegö munaDar, til flollté, 6í)öfð og l\)p 
Inga, til pvjálö og i)prlœtié, t\i aD fcgra mcD 
|)cffa fóaMuolD, tctta \)ifnanDi gvaéíflríi Ttí^ 
iimaun á mannanuótum, ti( aD gjora l)anö ifet)í 
fer ()cfDar(cga , erfíéíDri)cfjuna rífmannlcga/ 
íciDiD ádtlcgt, fv^o aD ()iD i)tra fé aílt prí)Dilcðí 
þb innra \t alU \)iDucfl;i)ðD; cn l)v»örfu millí* 
öláD mcnn ícggi á.aD prí)Da fálina mcD ni)t^ 
ifamleyri jþccEingu, mcD (Kcflngunni 6 ©.uDi 09 
J^ané-^ilja; á náttárunni, á fiálfum fér 09 mann* 
<inna mitlu |h)(Dum, mcD lciDvettíngu og ftpn'^ 
tigri fíjóvn viljané og <ti(nín9ar*\)itanna, nicD 
í)i)9Danna vœfc og cefíngu, (jaD WD cg í)^ovn. 
cinu aD vanfaPa, fcm cinI)vovndma vmU gaum*' 
gœfa fvamfcvDí fttt og i)Dju, fcm aDgceta: vmIí 
j^aD anDv>aralci)fí og fá ofí()cimólcgu, já, I^cim^u* 
Icgu um()í)gciju, fcm ná Diottnar ()já menminí. 
S)iivfillinn og ()inn ágjavni gierir uœtuv aD Do^r^ 
; inu, og fofnar OalDan ^œranu bluuD fi)vir 
l)»)9öj« biWorg, ti( ttD géta ba?tc nodrunj 
ftlnavíijirDum \)ip finu marcira áva .fj'óO, aj 
l)\>Dv.jum ()anu fjálfur tímir ctf i aD ujóta góDð, 
og Unm mcD miEilli umí^pggju uíDjum ftnurt* 
(omu l)Uv\fi)Ei og atburDi, cn (>arámót vjeít oð 
l-'énnir naumlega |)aD um ®uDö \)crU/ mt^ 
v»i(ia, fcm fái aD ciuéátoegaD ()onum og |tcíí^ 
fvijíiD uafn meDa( mannanna, uuDir if\>oté W 

. irí)i;(mtn8U íeir (tfaD fáí vcvr cim l^ciDíngl'íA^ ir pctta iíaniiniMnna Itf^ l6ta meun \tt allt 
niinna ^UðaDí ci)Da fáuni jiunDuni tit uml)i)9ci}ii. 
fpriv l>cnni, þáxxa vœDuv oa atl)afnir cru 'l>cim> 
inum ojfcaDaV/ fi)vii: l)imninum í)alDa ^civ 6# 
Barfa fi)m aD l)aðfa/ cn þnegja fíal fHDafl 
OðfuOiö og géfa uppanDann; Qitt anDttavpt 
! í pinav þcnDui: fcl eg minn aiiöa, 
fpEiv í)á nó3, cr fprft mál aD bugfa fi)vic 
íiUfDinni, þiK}i\i líEaniinn cv lacsjluc til fuU$ 
í-banaífcengina; oyi ct af fév l)OviD fijrit 
V?C:vEjum oð qv)ol/ iþcgav vciD^^DcítD ocj jTilnína 
í)ví)iuc/ 09 Péuftulumur, cngu(!^íín ec gj^rj^ 

ciUfDin nuD oUum finum ógnunum er ^cðat 
uppvunnin i)fiv \>orum í)ofDum ; og í)oaE> nefnfc 

banaífcpngma, cífi aUív lcðgjtafl í ()ana ^Df 
uv din ilja ViD, 09 fctvfruui vcvDuv ()án í)cntft 
Msuv uuDivbánínðé^ílaDuv unDiv cilífDina, ec 
l^aD ná ^cim, fcm cnga nmt>p9ðju bíivu fpvii; 
UKntun- 09 bcívun fálavinnav um aUann unD^. 
ftufavinn alDuv, aíDrci Í09DU alóD á DV9D, ©uD* 
fetta 09 góDa fanuMtpPu, bclDut Dva^a meD féc 
uD pcifu l)avmaíb6(i mifinn ()cv cefDva váng* 
icstiuöa áíamt nac^anDi fam\>itífu, fcm núégnft 
Av j^cim, aD \>onum, afmáíar jþcim ciíífDavinn# 
av. plfilcðu gjeio fi)viv uuDanfaviD íUt atí)ccfi 

uml>i)99julcí)fi fi)viv fálunni, bannav |tcim 
PD \)cvata fév l)U9iiunav fvamav af ©uDi, fcin 
Í>nvva goDuv, 09 aD Dcpja mcD ^vunDi^oUuDu 
UóiiaDav*tvau(ti á. l)ann/ en bí)Duv aD (félfafl 

km\f fcm véttlátann oa vciDann Démava; œ.í 

m ^cfli naganbí fambitjfa totfaí f á tií fauna 03 
f)(ntDd(Dat mcb ^úm foDuc j^circa, í>oov^ 
flivnDum 09 \>i(ja þút í lífinu jþjonaö f^ajíV 
l)cnnar naganbt ormui: Dc^r cif i , 09 í)ún cc 
fannfadaD i)c(oíti á jorDu. ^un bana#fccng'* 
in, fcðicg/ fpvflMcDa |)v»ííífum f)cniugur p(i? 
inun í)c!f6ítin; cr gcifar í (ífamanum oð ði*^^^ 
tr f&{ina fraptaí og DáDílaufa unDic einö/ ucgníi 
ifcfé náq^oíma fámbanDé/ fem er á mi(ii fálac 
09 líEama/ mun rœnu(ei)fíD bctur menta ^ovoi, 
fá(U/ 09 bœta um fprir a(!t íllt urtiIiDiD/ cni? 
iiHur unDanfacinn a(Dur/ fcm ^ér offcuDun| 
í)címinuni/ en cÆi @uDi? 09 mavvjiv l)níga 
fcagícga unDiv cíné í bana'fœnðtna 09 grofinai. 
21 cinu augnablifi ftnna margíu í fj6 09 i \)í>tn> ' 
um, áti á ^íDav^ángi ^jowfícga 09 bráoqv^aDD^ 
ÍV/ )á/ miDt í fi)nDunum foniu bana^fœng og 
srof; ícim qéfflopt ccfi tom til aD anD^arpa: 
^'aöii;! aufí)clDur mciv, fi)rri cnn ÍJCiv ()!j6tci 
íiD þnegja þ<?fuOiC> og géfa tipp onöanií* 
^afí í)iun [^cilagi 09 flccfíaurt ^cfue funD^ 
iö fér foo v»erDuaa um[)iMC)juna fc'rir fínni rétt* 
íatu fálu; I)afi f)ann 6 faFlci)fi í oHu finu im 
09 í)reinni famoítffu grunDoalíaD þaí) trúnaDí^ 
arítraujl: ti( ©uDé, mcD [)\)orju f)ann Dcp^ 
lanDi fól iinn anba í Spbnvfíns þínöiiiv murt 
í)á ccfi núí fprir ofé cin()v^orntiina aD bcva ^ 
iiocEva umíioðgju fprir t^orvi fáíu/ fi)vri cii^ 
bér í^anoi af^cnDa e9um\)iD aDfomuDauDaní? 
cDa munumtoé'r, mcD gruuDaDri m\ ogtcán* 

f aDarnvaujii/ ^oía aí^^wajÞam)/ fcmgoö^ 

llv 

I ■ Jjecfja ofö fDnc fín bern/ T^wn k>H alla (efi 
í>ofum lagt fDo litla alóD á aD Jpccfia, f)^ecð 
boD og v>il)a í)ofum f\)0 Htilð DivDt/ vií> 
I)ooré fóDurícgvl follun oéc f)ofunt foo íáng^ 
famícða Daufí)cpvíl/ f^ríc í)Oorö Domíloíi 
tticD fuo jfélfDri 03 nagnnDí famojtifu mcctd 
jncðum? mun líEIcgt aD I)ann v>ilií [)ci)va citt^ 
niáp rœnu* 09 jpánfa*íau|l ^oDurííi^arp í ]þ\)f 
béu fíDaíl ^ncgium þ^fuoíb og géfiiin upp 
cnOanii, Í)\)0v6 dH' alDrci fprri f alwru lcit* 
uDum, ^tioré roDDu \>tt alDrci j^cingaD ttl ^cijra 
^ilDum/ ^clDur [)cimfíné t^lauDi roDD? muu 
líElcgt/ aö í}ann |)á pa): \)ilii inakíDa ofá^ 
)5Cðna ttorð matEliila munttífíapuré, í fitt viEir 
fcm fagt í)cfiv: þetu munu et allir, fem tíf 
im'n fcgía: ^ciTa! ^nval inngánga í íBuöa 
tí% ^clOut þeiiv fem g)0va S^öuvfinB vilja? 
'Jofé, fcm allann V)orn alDuv í)ofum fDnDtnní 
íjonaD oð ^cimfiné viíia/ of^i)nðt \)ovvi fam- 
X>itiíu mcD íUum otl)ofnum/ 09 ^cfö u^m cr? 
iim cí ucvDuðir aD ncfnafl Þoni/ wt til aDttoga 
flD ncfna ©uD v>orn ^oDuv/ 09 mnta aD ^amt 
í fínav f)cnDuv nicDta!a Dilji oorn anDa/ þcQ^ 
«v jþcjfí crfi lcnguv orfav aD ^^jöwa v6ngía*t^ 
inu 09 i)fivgéfuv lífamann? mun ííflcgt aD 
^onum tocl ðé^iijl íctta ómannlcga ojfuv Dovra 
fiovbrota, ^cgac oll unDanfavin cefí cv I)Cimí»' 
inumoffruD? mun foo 6lífícgt, aD Ijannfpprjd 
Jilii þéif fcm ft)x{t i anDavflitcunum lcita f^aní,^ 

mimt 

t í)))mt mni b^xa pDac famoitjíuc? inun ci 
ijflfuíramt aD 6ttafl f)anð jþánga Dóm: P^^ 
et'UÖ cff0öuriium fjanöa— albreí þccCcí í3 
yöuc, faiíö frá mév alUi: íUgj^vOaímcnn? 

«1 cf \)iljum mcD ðvuiiD\3eliuDu tvíinaDar^ 
iröufti ð^ta áoavpaD ©uD/ fcm \>m\ goDur » 
anDlatinU, la;rum af Jciu, frijlnir mcnn! 
meO fófri I)lí)Dni t)iO vilja f)imnc|Ta §öD^ 
uré, meD trárri fuUfomnuu ]3efð úcrfé, crl)anrt 
bauD ofé aD framqr>a?ma ()ír á jovDu, mej? 
E)i;9D oð rítD\>cnDrti og vcrDugri uml)i)ögju fi)t** 
fef- úorri fáíu alla cefí, í cinu orDic mcD 6fíccf* 
aDrí famoítiTu aD giera ofó \jevDuga ^ané uáD* 
foo aD I)ann ^cif ja VMlji ofé fprir ftn b0rn> 
l)Ci)ra v^ovt ^oDur^áoarp, ocj foEfuiö meDtaftí 
toorar fcilir í fínar niilíunar l)cnDuuv jþcgar oét* 
fpulum ícpfaíl Í)H frd, þticgja fíDajl xjoi' þ^f^ 
iiö cg géfa upp »ovn an&á. ^á/ lccrUtH 
6f ^efu aD l^cra \)CtDuaat}a uml^pggju fi)vií 
toorri fálu. *&ann íét fJr jafuan l)Ui)faft fii^^^ 
©uDé 09, ^oDuré 01 D og í)ðnö oiíja; ^anrt 
^ar pDuðícga og nóttum faman' 6 bœnuttt tíí 
fíné binuiclfa ^oDuré ; ^anu baD inmlcc\a áDut 
cnn f)ann ð^ií ^t ttl ftnuar ptnu; baD íiUÍ^ 
lcða í ©raéðarDihum; baD ljáfIi)nDur, fínutii 
éiMnum loœgDar h fcojj'nutu; já-, baD öUí^ 
fiDafl og l)rópaDí l)árrí roDDu: ^'aöic! t þína^ 
þcnöui; fcl cg mintt anOa. Sátum ofó 
©ifra \)ort líf/ ciné og t)ann, ccfi l)címfiné ípi* 

»g oiija, ^clDuc vo.vum IjimnciTfl ^oí)ur; ^^^^ viD V)ota fíilU/ aö wtia UtiUi cDuv cngvi um» 
l)v)gQju til l)cnnav \)clfci1a, cn allvi pavániói tíl 
Ufamlcðö nuinaoav; vjcvíum ci ^orri bcflu tíí> 
ög fteptum ogi^fnum til f)cíDlng(cðrar 09fí)nD* 
ugrac l^ugf^íi f»;riv íjcíTum molDar»fccf, fctn 
uni llamnit jíal aptur til jaiDarinnar í^nígo, 
af í)V)erri l)aun uppvunuinn cv, wt cetíum aD 
6ÍHó ftDufíu fjðvbvot tooré Ufö til uml)i)9gju 
IÞcivvav fálar, fcm ccfi tcpv, ^^6 rtfaniinn rotni^ 
ixcí fcm ciííf ðjolD {!a( upppra í 6fomnu Hff 
of ]þoí, fcm \}ér mcD oovum at()ofnui^ fáDunt 
niDur cn lœvum favámöt aD Icita ©uDs5 
vifiá og l)ané víJttlœtifv aD tafa framfovum t 
bi)öD oð @uD6 dt'ta, aD t>ctra{l og upplí)faflt 
© mciv og framar, ogáftunDa jafnan aDÍ)af<t 
éfévDta 09 l)vcina famoitifu fi)viv ©uDi oc^ 
monnum. ^afí ©uD fojltaD fuo miflu til XíOté 
frclfié 09 upprt)fínoiav , aD í)ann gaf í DatiD*^ 
mm finu cingétinn @on fpviv ofö, jþá cvjípio^ 
úö; v>éc ^clðum ()Oimm til |}iötm|tu, ccfi cin* 
óngiö í)vuma 09 DáDlaufa clli, ccfi ciniingtð W 
fíDu(lu..aiiD.uð.vp/ I)C(Duv alla \)ora ccfí, O-S fcc)* 
jum mcD ©fálDinu: allc mitt líf fíal þjóna 
V^v, þac ríl, biö cg, þjdlpa þú mSc! 

; mcgutu \)év l)uci()VQujliv, fcm \)ov 3^ft^9^t^« 
öfi^ l).aué auplíitó bœu í munu og. auDwpíit 
Sabá'I í þtnav ^enDui: fei minn aiiöa, 
íá, ftgvi I)VöfanDi, fcm f)ann, cptíu favfaíncgd 
*tenDaö fívíD, ^ncgja fiOai^ Doit þ^faö ogf <0u&a ^en&i, og tngin }>ínö fiteitíf þœt'f 
fegic í)inn 0310, epee. b. 3.; pángaD toílDi og 
íoc &e«)janí)í ^efúe fcía fína fálii, fai* 09 . 
1)001-91 annarlíaDac fantrí)ann l)cnni cel bovðiO' 
Ofá ifal l)clDuc alDcei ác minni liDa, ab fpciif 
(éc()\)tnjum af ofí5 ligguc aD v^Dflafa vocti 
fálu, áDuc cnn um ^ann wccDuc fagt: ^anti 
Íncigöi ^(ýfuDiD og göf upp önDann, 
^fulum, ]Þv>í íoiía fappé um aD l)ccinfa oocd 
famttiiifu af DauDuni VKcfum, 09 á mcDaii 
j)éc lifum Dci)ja fynDunum cn lifa céttía;tinu^ 
foo 'cH (offuié mcðum mcD ©ítneóni x fciDi 
faca, Oeyja vétclatta nianna Oau'öo, 09 Wt 
cnDic »etOa einö og l)inna goDu, cinð og; 
3e(U. 2S! ípvic ^ané céttlœtió fafic oivDfliV 
^imncifi gaDic! aD I)Ci)ra woc fíDnjíu anDöocp/ 
tncD ^wecjum \)éc, fem bann, fc(um vocat fáíic 
Í j^tnac geCuV'^enDuc! j6, oivDftá aD fcnDa 
pm fciD í tooc DcDjanDi l)joctu, f\)o aD vjéc 
»on9(aDic 09 í)nð()cau(tir, fcm ^criís, (oFfúið 
^megja tnœttum oou þofuD og til þín géfa 
lipp »oi:n anDa! !^incn. 000 (5 i c uní) a íjfuíega ^cjit: þejft téttlötuc maöní 

vmf> cg <0«v)ð Qww'y foo I;(j6paDi 
\>H af upplcfuuiii fjíiuiöa paui jfcfú píflacií 
f0gu , ()Ci)vDum aí) jl6D Q^wt Jcfú ftojfv jþccj* 
:av í)ðnn þci)rDí ]^eífa fíDaíía anOoarp: ^í^Oiv! 
< þínac Ijcnöuc fcl cg mínii anöa, oa fðt 
$au mif'fu unDuu, cc pDu \>íD íjané auDldt* 
^unDváDé*I)öfDín9Ínn, |>cífi ^^ulUváí SanDói^ 
llíóruavíinó Pílati, fciit íncD unDíví)afanDi jívtDð* 
mennum Vícita áttí fullnuílu jþcini ðcngna blóDí^ 
t)6mi i)tii' 3efú, og í)Oöré ^itniéburD pílatud 
litlu ftDar frafDi um full\)iffu 3cfú DauDar 
^Þcjfl, fcgi eg, fannfoevijí ná aHt í ctim uttt fafí^ 
lei>ft oð perfBnU Jcfú; í)ann tcfut inl til ai> 
íf)uga [)anö umliDna Uf, I)ané jpelinmóDu líD^ 
imt ^ané IjúflpnDi öiD ftna 6oini einé ci fjdlf> 
lim f voffinum , f)anö uuDivbántnð unDir DauD* 
ann, í)ané Dáfaiuíccia DauDa mcD minniéíítceDí& 
\ijtu unDrum, og niS IjúBajt foOfinö í)anö auflit 
ttpp, nít Dcemir ^ann jtva?:, aD fá ^afi tácff 
lcítut: maOuc x>m^, fcm foo ðð.Dur 09 lajt^ 
t>ar fifDi, 09 foo DívDlcðUr Do, já, fé ®uC»£6' 
©onuc, cnn þbit ®i)Díhgar ðjera DiIDu f)an5 
<ðin játníílðu um Iþctta aD guDlajtt, aD bbbta^ 
máli, aD DauDaífof. @em f)ciDímj maDur l^cfic 
t)ann májfé ]pcnEt, aD f)ann tiœti af ©oDun* 
wmfomínn, eiítf)oott ©oDa'/afqoo?miD, einé 09 
l^eiDnír mcnn ðjorDu fér x lunD aD tií o«rur 
ín ()oerninn fcm |)V)í er ^avíD, ev paD auaíjójt 
«D l)eiDlnðj^r \)itTu ccfi af ceDraOuDi aD jccijar 
<nn jþcim er ^cir Dí)rFuDu, Oð aD íjciv jpcfS 

^c^na un&ir i)mié(cc)um tmíuDunum íit)vEuDtt I 

] 114 

^cnin ccbfta ojj fanna ©uD, 6n jpcfð ab f'ciíji 
* I)ann, Ijcgac $civ tílcinfuDii afóuöum fínuni 
cginlcglcifa/ fcm ctnánsið fínnafll)já pcimciná 
eg fanna ©uDi, af f^iíerjum j^cic ccfétt tjilfu; 
l^aD er 09 augíjófl, aD ^unDcaDéíí)efDí^ * 
fngínn/ mcD aD játa Jerúin títtlátann 
inann og ©uD6 @on, erfért áfljœtara/ tdtxt 
^cilagra, ccfért œDra gat um f)ann t>itnaD> cpf* 
ic finní ^itunD 09 ojRru f ccftngu. ^ann f)cfit 
jafn\)cl nó, jþ^ cÆi Dcrri fprri, mátt IciDaÁ: til 
^ccfíngar 09 fannfœríngar um 3efú IœrD6m5 
t)í)rmœti, urti líf cptir fctta líf, um fjciU og 
éfartt annarö f)cimö; ftoí munDi, mátti f)ann 
mi í)U9fa, þi^\ ð6Di og faflaufi, pcffi upplíjfti 
réttldti maDur, fem mcD Dáfenmm frapta\)erfum 
l)ctíít í Ufinu fannaD finn fœrDóm 09 guDDóm^ 
Icga uppruna, og mcD unDrum í auDlátinu, 
fv)í munDi f)ann á fcoffmum biDja finum 6^ 
tinum rxegDar, tafa ttl níiDar DcpjanDí gloípa^ 
niann, fcla fína fdlu í ^eDutfmá ^cnDur, vjcecí 
cí f cíjí 6ané ^abir óDauDIeguc ©uD, ú \ 
Hf cptir f ctta líf, toceri ci ncinna launa aD tocenta/ ' 
nt gjelD aD 6ttaíl cptit Dc^uDann, \m\) ícífi I 
réttláti, upp!í)ftt og af @uDi upprunni uiaDuí 
allt ^cpc fullpecft? i Itfí og 1 Dauoa t)cfxr Oami 
játaD fig aD ma ©uDö ©on, nó jíaDfeflic 
t)imin 09 jorD jpcnnu fannlcifa \)ib f)anð anDf ■ 
(át; mcD 6f)C9rDum 09 6Dur Dcemaíaufum unDr^ I 
lun \)iD fát nocEuré DauDícðö. íþejfí unDUÍ: 
frabfcfla 09 fannfcifann Djápt í ^unDraDé? 
fcoít).íntf;anö fálu, pau fplla I)ann t)eiladri unDrV 

■ íun i>§ fahnfœvínðu um fa!(ci>ií 09 pícl^nu 
S)ci)^anöa 3^(ú; já, í>ann innileðum fefO,\U 
uDi ijfíc jþcjTavi fannfcednflu; l)eilDg lotnínð 
gagntcFui; foo ()anð bjatta/ aD f)ann famfíunDiU 
pilfat; ©uD 09 ^)itnac i)htt til f cfé Dána IJcftí 
l)^iDucé: PifTwícga ^cjíc þcfli rértlácm: maOf 
iiu v»ccí& og (SuDe @0!iuc; allt folfiD unD* 
tutcFuu (ítap fania \)itníábuvD, mcD femu full* 
toiffu, þaO bcr flf á brjojí og Í)cÍDuií; furD# 
tt!iDí, iíétfaD, fannf(evE {)cím. 

^íavEociOuv cv Jpíffí ^unDvabéí^'öfbí% 
jané DitniéburDur, tciflniv mcnn! já, f^)o maví* 
vcvDuv, aD eg mí \>il láta f)ann i>cva mitt um* 
talé^cfni á $cffum fíDajta 5PÍ^w^5l7iOx>ieaf 
X>tQi; ]þcíó ^cgna minna pDuv á 09 Uvcfanocf* 
m þm atuiDi í jf^fú Píflaivf^gu, fcm fann* 
ffleva m6ttu jafn^cl í)CiDinn mann úm, aD Jéfú^ 
^ojt V'éttlácuf maöwc t?cvií) óg (BuOö ©ón? 
uv; aívíDi, fcm unDív ciné fíu(u (ciDa vDut 
fi;viv fjóniv tíl cptivDaMUié í)ucsðunav: 

i/. ^^í'^iííí táfanifcvjann bet>janí)í. 

ÍÖvottinn! fénn mév aD funngjoro- ^ítt 
Í)játpíceDi mcDal þx\\$ fólfö, 03 fcnD ofó ^ími 
^oDaSlnDa/ fcm íciDi ofé í allan faííícifa! ^mcii. V\eðav C9 fcv aö \\\m^i i)Dui\ ftijtniv mcnn! 

a necf uv atvibi í ^cfú pífíí^víf^gw^ fcni 
fciDa ffuíit pDuv fi)tiv fj6niv 3cfúin ljújíynO? 

,«nn K^nöi) atviíi/ fím fannf«m máUuí)tmDrí ii6 ■ .' - 

iiiaöuu mi\), fatf ecEi l)H aD céttíœta t)anð 
oiDa'/tiltœfi um inanninn jí^fwnv pDwv ec 
fullEuntiugt, aD jíefúö cinángié íciD/ fem maDur^ 
jíi, aD aUci bcgouu funDiun maDuiv ccfi feni 
^uD, þ\>í I)oaD mci ama aD f cim allcina fícl^ 
Oi} ocnDanlcga? {>\)aD rajía fullfœíu cné 6um* 
btcptanlcga? l)ttov f^olDlcg pífl ^jh anDanna 
geDuc? I)oaD (cggja [)inn al\)aIDa/ öDauDlcðci 
09 ciUfa unDir wha 09 fpnDuc\ra mann(fí^pn(i 
fjeiráD/ cllcðar í DauDané Dupt? foo v^ífl/ fcni 
f aD í\)í CC/ aD 3«f^ ð^'^uaDur, fccDíng, Uf 
f énníngar/ ^í^fú ðuDDómlcðu almœttiiSí 09 f capta^ 
toci'E jafnocl vmD bpvjun {)anö pínu og jcfá 
DauDi/ toottuDu aucsljófl fptiu íJllum aD l)ami 
®uD6 @onur v»ar/ í\>o v>í(l ci; 09 |)aD/ aD 
í)aun cinúnflig lciD/ fcm maDur, aUa (\na qV)OÍ 
09 Ero(fíné DauDa/ já/ aD ^unDraDéíþofDínð^ 
jané 09 Dor allra \)itni/ fcm faflaué09 vttt^ 
íátut maDur, ?ÍJíannfinð jícfú Dcemi i banð 
fáru qtiel, jíal ^oí v^cua t^ccDugají Dccmi til ept* 
^ úbccptnié ofg manncfpjum/ fcm allmargir tlunD> 
'um bercija mcgum á nocfrum forga og í)ormí* 
Yinga faieif í í>ovu Itft, má(f é fola efunD/ batur^ 
6li)9ar 09 aDf ofí afr^onDum monnum, cinð og 
I)anu/ májíé l)ciptuaa mcDfcvD af 6milDum fi)r* 
iv gott, í lán,^)tum minni mcelit cnn 3^^"^^ 
í)00vó mcrfi 'ok foaviD I)ofum aD fi)lði^' 
til aD i)ccfja aD ^cfúe I^afí céttlátui: 
niaDur r»criD, furfum \)ét cinóngié aD U)Uð« 

I)an« IjúflynOí líOanOú SUnnum dovuííi 

í)U3f 

■ 

f J&ug« ti( ]^e(fa í f)anð pínu í)fíc ^ofub og íinF# 

önlcga \)iD viní þane og or»ini. 

tf)oovíu I)ann i ©taggavDinuni toiD bprjun 
pínunnar t>ortaDi fitt !jáfiynt>í í -bœninní til 
finé [)imnci!a ^oDnré, 09 i oHu íaoDí fið fáðí^ 
kga unDiu l)ané iMlja/ mcD p\)í ljáf(i)nDi, þúxti 
í3oiínmceDi ocj ]^v>í ftoDuðlpnDi/ fcm 06D fam» 
»it|Ta cDuu mcDvitunD ftné faElci)fií5 09 fulltrauft 
íi fínnm ©uDi 09 ^eDuu cinángíé \\ú géfa, paD 
I)CDvDum s>H unDanfarinn fyii'ta 5^1^» "'iö* 
33ieuOag, 09 d nœrftliDnuni mi&\?iPuöegi/t)i)Oufu 
I)ann cnDaDi pínuna mcD Iþii fama IjúfÍDnDi 
09 tvánaDarítfaufli it j^cim ©uDi 09 §oDuiv 
í)\)orjum [)ann DcpjanDi fó( funi anDa d í)cnD* 
iir; I)ö0rfu |)0linm6D(e9a ^ann alltaf umbat 
alUi fmáu-09 \>anoivDu, {)ráfa/ píijlra/ í)09g/ 
I^íi^flroEu/ ^t)rni'-frí)nín9U 09 fjálfa ftofófcií* 
ínguna/ Dottav ofð cinninn oll píflauífagön; 
ccfért ni09Í, cnga 6]þoltuma?Di, ccfht V'antraufl 
6 ©uDi ftnum goDur lét í)ann noifru finni í 
Ijofi, cufla tilraun aD fouDa cDnr iTjcta féruuD* 
m aD fápa iþann qv»a(anna Balcit* í botn, cc 
I)ann , pciíti aD fác véttann af ^oDucnum, í (íuctu 
niáli: & I)onum ratti|l níiq\)ccmlc9a fpí^D6nnn:^ 
ífcfajos 53., þcgac bonu vav jíröffaOut' og 
pinOuc/ lauB ^anu ú finum munnt upp, liCa 
fem lamb pab til btápe leiOt, tme og 
föuöuf/ CL- þcgív fyiív þcim, \)ann Clipp# 
<r, og I^tuv ci upp fíuum munni. 

*2íiijum \>h fannfcecajt uni 3cfú Ijóflvnöí 

I pfnunni i^iO (lua vini 09 panninn um ]^aD/ 

3 a& I I 

um(t ipá fi)ifl b<^nð. aDocrunav til finna lcerU 
f\)eína v>íö upp^af pínunnat/ cinfanUðð ti' 

I)anð IjáftpnDu óníinnínga/ |>cgat ^ann aptttC 
»ð (jptui; fann jþíi fofanDi, j^cgav j^cii; l)cll]|í áttu 
<\D oafa; í>ané uui()i)0gju fijuíu lœrifDcinanna 
fi'clfi/ I)anð fannfœranDi ttllitð til cné fallna pét*> 
UV0, I)tiar um nocfuD cr aö fovnu talaD, j6;; 
I)anö IjájiDnDu aDoovunar til fíné cginn fcííf 
<\ra jí.ábafav/, í N^n fovrœDur 'Jcfum : oín* 
lív! fcgír ^ann/ til ^uííí-ö cttkV^ominn?3uDa0 !' 
fmEui: þú niannfíuö fon mc6 Coffi? cnn í)ci 

vjac 3úC»ae {)anð Víinur, cnn ð^fuv j^f^^ í)*^"* 
iim í í)cjfu íi^avpi nianncljíufi)U(lU/ jþá mc|t 
4jv'ífíi;nDu aDr>Ðrun/ aD cg mciua/ |)C|Ta cfnié: 
\iXf fcm crt rniun \>inur/ [)^ovn cg cllía, og fcn^ 
,^tt aD cljía mig, til í)öoré íllrc?Dió cvtá l^íng* 
«D xltðéuainn ? gáDu Í)ín,3áöa9! cvtá, |)á minu 
fiðinn lœvifvcinn 09 Dinut fá, fem ijicö toéíum 
i>3 pináttu mcrfi/ mcD fojTi f\)ífuc iníg m'v- 
inig, fcm tió ccfi framar V)ií bvíiFa ncinn guD* 
tómð frapt/ til aD gjora t>ín foiFráD 09 |)inní?, 
fplðlcn:a (jD cngU/ l>clDur fcm mannc(Fja/ fceDI 
af nianni/ fcm manné fonuv/ cn ei fciW; 6toinn* 
anlegur ©uD/ falla fprir j^ínuni ftíifráDum í 
fyuDugra í)cnDur? mcD cinu alntÆttié prDi: c3 
ei: Ijann/ tló cg ]Þér 09 fínum (íara fletuni 
til jarDar nii, famflunDié/ cg (ciD v)cfij.c aD rífc* 
6 fœtur aptur/ ogn6/ ^cgar C(j ei, ícngur ^íí 

'fevíifft famo a(m«tti g^gn pcfur/ I)ÉlD«r ííDa fcut 

maD* Itia&uc ab ^ííia nú\M ^oöuré;. nó r>iFac p famt 

í(fi ÐiD aD fvífja ]^inn ,ti3íci(lava oi? \)in! 

0! f)v»ocíu mátti ci j^ctta 3^fú WíDa 03 
IjúpípnDa á^arp f uci^nfljaíl inní f\)iEaranð [}jarta/ 
<>ð fi)Ua IþaD unDic ciné tccga 09 fmán fpric 
j^cflTa jlofnuDu ól^œfU/ f)cfDi jþaD ci \)criD af fam* 
Vitílulaufti fíFn cpíir |!ammatlcaatla áoinníngí 
fi^o í)avDflocfaD og blinDaD, aD þaí) míDt 1 6* 
l)cefunni cinEið matti jpefé blíDa 09 IjðppnDa 
SS)íciííara ^^f" ^'ífu^'^^w ^öD^^ í^^orfu 6> 
\xh i)ottaDi ftg \)H 3cfu mannf jÆtícða (jáflijnDí 
pifíríií '\)0í óbílðjarna 09 ^ciptrœfa fmni! \>H 
ílortDumllci vciDari, cnn cf cin()^ot' ófiJ ötiíDfom? 
ÍinDi Utur 6l)í)rt niD ofé/ \)citir ofé minni Tómci 
i?9 lotnuiðu cnn s>ot mctnaDuc sirnifl, ðlcijmic 
€mI)\)ornttma t orDi/ \)crft cDa atíotum nocfrii 
öf ^cirri facflíitfcmi/ n ofð |)i>fir ífplD/ fwic 
efé ciní)Oorja Utilfjorlcga ótrpgD cDur 6()olIujíu; 
flra); bvcnnur \)ovt í)jarta af Í)atri/ af (jcfnDar* 
0irni, af íaungun aD fjá f cnna ojþacfíáta fmán* 
aDann/ jlraffaDann, m6t(œttann ; 0! [)O0rfu fjar* 
ÍtcrDt ^6 ^cf" íjáPi)nDié Dœmi/ fcm áoarpar fimj 
. ^ginn lcerifocin/ í Þ^í ^ann gjorifl: l)anö foifari, 
mcDá(táDIcðu v>inavínafni! [)oerfu 6Iíf v>ov um* 
í).P!í9ja/ \)pv rceft 09 vov trófc|li \)iD ^á, icv 
uefnum V)ova v»ini 09 oanDamenn 6 mcDau aHt (cif uí 
í IpnDi/ og \)év fjálfír ^efum Ipcivra oináttu^, jþjon* 
'uflu> 09 (fDlOícmiéínot, (^oorfu ev ^etta 6Iíft, 
í«ði í9/ í^^gD 09 vœft til fínna? öev met# 
!úm ^fcffar ffpIDuv \)orav optaflnœv cpíiv egihii 

<ivDi cDuv toínju, 09 íátum einatt r«]ít oa tm^ Ji cmigií: aD ]peim/ 09 efrrtilð cnDíirgjtilDé cr aD 
v>œnta f>éc í tímanum; ti'nnnm mcfl og 
^cfl; til cöin gasné c.n ci tií annara farfa; 
Í>ít ttottum \>tt íjófaft \)out oinfciigié cDIi/ jþeð^'t: 
í j|>orf |tal vinar lcita; j^áfcnDum oér cínatt ftá. 
».fð 't)ininn/ náónðann, Dpggpa fjóninn njcD lít? 
^llí cDurcn9ri6ííá/íjó {^aðlcga ticit.t ciœtum/nema 
íiiíip mcD í)rœtnaDri fomforg og f)chni fa.mboDn^ 

%x\Wf ^ní)íum 09 l)j6lpailaufum ojfuin; '3efu6 
Jarámðt áoarpar fínn Icrrifi^cjn/ x jþoí.&ann er 
of t)onum feiDur í DauDann, mcD blíDU tinar* 
iiafni/ oci Víarar í)Mm oiD Tpcírvi öí^œfu (j.ann fcp 
í)á aD frcmja; lciDDur úítií aft.oFuftaDánné tií 
€|oala*fuUrar froféfcflíngar/. b^^cfníl í)ann mifíil 
framar af fort\ fólffíná og q.í)cnnanna/ c.c fi)ígDU 
I)onum ár ^ciúfaleiíi, grítu 09 aumfuDu bann/ 
<nn af táocranDí ci)mDar5f)ag fínuni/ fní)r féc 
tilj^civra ogíiminnir f^cer mcD v>enju!eðu IjáfipnDi/ 
aD flráta ccfipftr fér; já f)í^"9«nDi á'froffinnni 
j3lci)mir l)ann ccfi/ miDt í í»cirri fáruf^u qooí> 
fmni munaDartaufu m6Dur oiD froffinn/ ^clDut 
lœtur fér umbugaD/ aD fcfa íyana á f)cnDur ftn* 
iim c!(faDa 'Jóþanni/ boeré oinfcngi f)annml f 
^dminum bcfí matti trci;fía/ ^ooró ra^ft Og DogD 
tit fiti ^ann fuilj^ccfti, f)Oorn í)ann og nó ttí 
ffiínaDar gaf fmni moóur t.if aDfíoDar. 
jþcffi 09 ell ennur ijáppnDió Dcemi mé líOí^ 
cnDa 3^f^/ ^íí^ íín^ ^ií^i/ iínlu jafnan V)cra 
í^fé f)U9foíl/ friflnir menn!,ffu(u ocra ofö reglíi 

líl eptiíkei^tJtí^ í lífi/ ífulu fftnní«ía of« tii úe þaft pjffulcgá tHtlátuv ]mí>uv vztibl 

íSu ^ vevDlTulDi o\l áDuitafin IjáfíynöiV 
tœmi Jefu itöanOi/ bœDi í fjálfvi qoölinin cg. 
ViD a(lvíní þanð v^ovaunDaui oa cptirbvci)tni/ 
ifcm -uú l)efí es3 áDifíD, í}viei'fu uiœtti ]þá ccfi 
í;aní ájt 09 Ijúfli^nDi ^iD 6x>inma í)una ofð 
cnu fi'anmc tíl uuDcunar; tí! epticbrcDtni^/ oa 
til öiDuuf^nmngar/ aD '^cfúe vat vHtlítuv 
iDaDui'l 3efÚ0 öcn^i^uc nioti oiMnum pnuui 
í ©raéðarDiuum, fegic þmi til jln/ 09 mcð, 
€inu: cg erþann, EoUoarpar f cim, til aD rtjna; 
Ijm'fu íttiD þm mcðnuDU/ vmIDí l)anu aD cin$ 
Iþínora jþcirra 4foruv — ()auii lœtur ccfi 
leuði fallna ligðja, [>ann 4íDur j^cini cun a&' 
iífa <t fatur, fcgir ]fícím cnu til fíu 03 líDuií 
$cim aD ()a,uDtaEa fíg; [)auii tatar Ijáft tit 
lieirra og tcEur ocroDarfamlega 6 j^cirra fprív* 
tccEí; X>it þajtí), fcv3ir {>ann, ccíi fyiTÍ lagc 
l;cnÖui' ö nijg, pó cg Oaglcga fÆCi þjd yD* 
m' í mu(ictinu og í&nnDi, cn þctca eu yö# 
cr tími cg maPt y&ac blinönið; fx?o a& 
litmngörnar uppfyUift. ODar cnn pstui: 
I)cfic fvccDí rpcfc og fiiiDiD ci)raD af fénaran* 
luu rnaíc^iiíí, áoítar jfcfúe f)ann og fcgtr: 
fDCtOiö í tlíörihf — pví (vona ^l'ptur ai> 
(íé; ííal cgci örccíaþann faícií, fem 5aöí^ 
íciuu gafV 09 til ooinanua fcðíc ^aun, i þ\>í 
l)<xm\ ál)r(evir malcþufar cpra, ílúc.22.: 

leyftö cinúngiö fpo miEiö! ncfnilega: aö 
í<?ÉUfl jÞ«D/ fem vilDi r^ann faöt ^afa; cg I^íií I m ■ 

erfi um mínð laufti/ ccfi um ráöijóm tif tiernt^ 
oc mér/ m til f^aöa pcfuv/ l^.clDur Uypö nvé? 
ct> eine foo miEíö, fem at) fncrta 09 loíE'na 
íaD cpva á pcfac ^énava, femm.iHn ícecifuciiisi 
f b?áí)r^t)i affnciD, í^aD fíaí vcva faD frcf afta/ 
fcm cð biD Dcfuv um! {)x>M l)6^i\>œvD! f)íUífc 
Ðcemalauíl Ijuftynöíl aD \>ei'a uínfiliigDuv DauD* 
^ng ^gnunum, aD \)cra í 6DÍna IjonDum. og 
feíin fietvum/ ocj I6ta fév mcira annt uni 
aD lœfna cpvaífár .á fjaiiDmanni fínum, vcitt 
Í bváDvaDí af cínum jtnum fi)(ðiava, í)cíDur cm^ 
«rn cgiD fvelfi! tXlalcþm uar átcjengintj tncp 
i)opnum til aD g.vípa 09 fjotra jfcfLÍm/ cn ^éf* 
m biDur wíx bmúwa cinángi^ um (ci)fii aD íœPna 
t f)onum fcnna DcrDjTuíDaDa huúa. aO 
grceDa cn ctf i aD fœra jafn\)cl jþcima ftnn fjanD* 
inanny cr jíefue I)ér cnn fá útijcnginn. 
^ctta nunniöftœDa ^^f" Uúflvnöi! ^cnna \)ot^t 

tíO \)am títtlétuc maöur t»ac ! 

, @afíaué vtcrDur Jcfú© finnf^cflí íoflímí/ 
•9 'fannfcrviv pann cr {ló/ um faf!ci>fi fitt^, unDiv 
tfiné 09 um jþcnna tíbcrfnaD. -^ann \3cvDuí 
^cfDDur, f^rcrftur, í)09flum laínitin, {)áDuð!cða 
uicbfavinn, f)áDflví)6tur/ fi)rn.iíFrí)nDur/ galli 
trpcfjaDuv/ froféfcfíuv/ en Vt)h\x^í> alDrci upp 
fíiium muniú 6\)inunum tií an?a/ íicðir \)iD DÍl* 
tun faIéí\)ottum 09 lognutn dfjœvum/ V)iD 0llt» 
jroföfcftírtgár ^rópi, 09 fttavar mcD Oogocrv^ 
P9 ijáp^nbi fluiíiega, Jcgar Z^aípþoa 09 pi> 
jatue fpi)vja um féniiíngu í)ané 09 pcrfónu^ 1 vceií pít t\ gC>|tt) þaí) \)tv qD ofau, þpí cp 
þcfa fyní) mcttt, cc felöí mig þéc. 

óvini (ina i q\>oUnml ^uorfu fímnfoívaupi mni 
oD [)anu vHtlátixt maöuu i)a\: ! t>\?orfu \íerD* 
ug cptii'Dœmí Dfð frifluum i brcptni \)íD oÐini 
Vora, cu ^bf ()oovfu 6Iíf of5, cr f\)o margíc^t 
íoí miDur! bcrum x'UfbáD 09 l)atuv ti( j^eirra, 
<x ^ér álUum, ncfnuu) cDa f i^fnnnfl rcpna aO 
ffu oorir efuuDar* cDa [)aturéímcnu! 3,cfii.9á<% 
\)Uar cÆi fUia qoalara 09 áfíav^cnDur/ ecfi Ijúg* 
i^ottana QiQn ^Hf^hann umbcr ]pDlimií6Dícða 
féd)i>orjaoa!^oirDu 09 fmán og í^feDni/ férí)\>orjíi 
4l-í)ðí/ ()öð9 og alla mijfunajiíaufufíu mcDfcrD* 
íiann j^cgír (cngjl afy cr í)ann \)Cl iM(]lr ()^orfa 
lUiD ()anö eiuö afbotun gpíDa munDi fprir iþcflV 
um blinDaDa o.cj 6(m(> (!ara, cn gaf fitt luáíi 
efni i toalD ^0 <§):UDö, fem vHt t>œ\mv; 
nt)lcga (lánginn tgéguum ^cnDur og fcctur mcDi 
ftmm ió.rnðeÐDum, lí^Pur ()ann á frolTíui«» 
upp fínum DcpjanDa munni, cn til l>ooré? 
uiá(!é tiíaD tocina af ofraun qoaíanna; má(Eg 
íil aD formœla fUuim óoinum; málTé tí( aö 
bÍ6Da iorDunni aD uppfoclðja IÞcffa <Íá(!a? 
iici! tí( aD biDja jþcim Ufuar 09 im(funac 
\)]ík fínum ^oöur uppl^fur ()ann finutn blcff* 
ftDamunni; 5flí*tt'! fcgír ^ann, fynfg^f þcím, 
pviat) þiic vita ci {;t)aö þcíu QÍ0va\ í)c|^í 

mx (iti&luruni, fem íin aftáté jufu Ijonuiu 

racgn* benDuimm, fcm bríxluDu 09 ^^6fu ^efuD fíu 
oD ^onum á frojfinum, ]þeim bíDur ná íá (júfí 
lynDi 09 vécclaci maöuu Scfúe iMygDac á 

ftotfmumDepjanDí! [latítœDt oav paö ^ané ájt 
09 ijítflpnDi oD biDja 6oinum ftnum [)efnDaV/ 
|)\)í l)ann IciD fi)m alla, foo aD allit mœttu 
fi}nc þtínðbcnjat bdlbn^gDic \>erDa; ^ann fou*, 
ItfaDi fpriir aUa, foo allir mœttu ná l)ané \3cgna 
!)afa ftiD V)iD @uD; l)ann D6 fí>vic alla, fo^ 

. <iD alUc mœttii fpiic l)ann eDIafl cilíftlíf og 
falul)j<^lp; jafnoel oDvum pcivra obotamanna, 
fem mcD l)onum Fcoféfcjíiv vtóvu, og aD vitnt 
©uDfpjallamannanna Vl^att^aí 09 ÍXlavd 
baDic focfmáou 09. fpottuDu f)ann allt ftam i 

, i)auDann, fi)vivöífuv l)ann oDava cnn j^effi voin^ 
íngi h fvoffmum pDvafl, íiotcav l)ínö vcentng*' 
jané lajlmœli g^ðu S^fá/ vitnac um f)ané tUt<i 
láta fvamfevDi, 09 tefuv til aD l)Utifa lcngva 
fvam í V'cgmn fi^viv fér, tcfuc aD ottafí ©uD, 
iem rcíDann [^egnava \)onDva mU , fjálfut: 
ijcegínn íiD DauDané Di)cnm; já, 6Dara cmi 
rœnínjjinn ()cfir át^^talaD: Ðcottinn! nnnnjlw 
inín, ei' pú Umuv í vítx þítt! anDfviarar fá 
Ijúflynöi og i'éttlácí 3^r"^* fannlcga fíalc 
|)6 t Öag vcia nicö mtv í Paiaöíe! 

£>\ j^cjji bleffuDu, j^ciTi eptírbrci)tnið\)evDí 
iljlU/ jÞcjTí [)Ug9unav5rífuílu Dœmí ! {)c|far Dl)r!> 
matu regíur fpric wxa bvcptní \)iD cDÍni! 
^efuö biDur q^oluvum fínum ^œgDar á froff^ 

tnum; ués mcgum þ\>í ccfi I;ata öora offsf** 

IcnD* I 

öv, ccfi fotmœla |)cim; ^^f^ö affafar jþcivrfii 
íllmP/ ct í)ann qoelDu: þcic t>ica ccfi \)vai> 
þeic gí^ca, fcsiiu I)ann. ^éu mcgum p^í ecfí 
.l)allmccla tooíum 5oinum, ccfi fouDcema þh, n€ 
^cfú óoini, I)m)Uih ^ann fjáífuc í)cfiu cut riitri 
fijcivöéjíD 09 \)œðDac bcpiD, fi;ric f)\)ocja í)anii 
Dáinn nt, og'um ^oevja l^ann fjálfuc mtnaD 
I)cfic: ptiv vita tdi þvab pzit gj0ca. ^efúö 
tcEuc pDcanDi öb6taímann tií náDac, fcm a\U 
ann finn alDuc bctíc í íllfEunni aliD, og á fjAlf* 
um h'offtnum fpottaD I)itm réttláta og Ijúf* 
lynöa jcfúm; cet í)\)0vnínn mcsum \>tt 
fi;nja toocum fjanDmonnum fovliÉunac mD ofáf 
eDa fpcicséfníuðac á mótciiecD^m? í)\)0cnin« 
fítum v»tc ]pá nocfucntíma cfajl um ©ubé ndö 
focicofé, cDuc fpvic nocfucn giccpaniann, I>\)er5 ' 
í)U9avfací fjálfum 'DauDanum 'Cc ofé \)ixl\l3, I)j4 
I)öocjum ©uD, mcD ofé bþidmm ^œtti, \)evf« 
fann fanna vjírbót, og um ^oové fálavt»l>cillic 
í)ann alDccí gaf ofé blinDum og fávciDum manna* 
ítépnum nocfuvtv^alD til aD Dcema? þ\>x ifwt 
og cinu f)cfic nóg mc,D fína cgin bi)CDí; f)v>DíC 
og einn flcuDuc og fcHuc fínum ^Öcrca; ^\>oce 
og cinn mun fallailfvam fpvic 3^fú Dómfl^í;. 
3\óm. 14., ]þefó 3t\úf fcm batiD: forOofmib 
ecEi; I)O0cc og cinn úacifl ]þof fccFju, ai) 
ta^mavfa náD og mifíun tiocé ©uDé, cptic 
Docum fFammfíjna og opt ílIoiljaDa 5ugpótt(V 
en minnifí f cfö, cc 'Jtfúe fagDi DiD pþatífcí'* 

ona; DiffuO þéi: ^vaO v»pí; á mífíim l?fíi. 146 - 

f 

tg þóíf íiutt, éit tí á óffrf, &éfða& í^a' 'iM 
fafíáufa foröoemt, t)7atrþ. 12, 

íþanninn befiini x^it af noÆi'um atriÐuitt 
I S^f" Pífiöt:40gu mátt lœra aD j^ecfja ^ef* 
ótit ljupyn&ann íi&anöí og ntcö i^unDraDé* 
l^efDíngjanum mátt fanna: víffulcga rar þanii 
téttlácuu maöucl^ná ffulum 03 fann^ 
fceratí uní/ aD ^^fnð ciné v»ijTnlégá (Buð^ 

'onn Ocyjanöi. £6tum ofg ná f jþeffu tiUití 
igánga fvaml)j& f)anð t\)cimut" D4fcmDav*t>crfum 
i (SuaégacDinum, cíi (ítum eindnsíé tií ^aní 
j^ánðanDi & froífinum, DcpjanDi 6 fcoffinum! 

3c|u0 anDoavpar, jci, í)rópar f)átt: <But) 
im'nn! <0ul> mínn! Ijctíf \>ú yficgéfíO 
tntg? 09 fólín I)afDi um 3 fíuuDic 
'iuifl fut (!ín/ cn mprfur DrcgiD pfir allt lanD* 
it), Iþefía formprfttun foíarlnnar ík mcDan ^cf- 
tóe 6 frotfinum pínDijí, 09 ncrvfcdt í 3 í)Cilflí 
'OunDir cDur fulla t\)h fi)rir ^ctta í;ané 6ngí 
í(lar í)r6j>, míi l)toí öcfanlcgat tcíjci mcD f cini 
inorðu D6fcmDar*\)crfum, t^rcb I)r>errjiitti ©uD 
0Uðlt)(li aHri v»erelDu, aD ^t^i Uí>a\\týi 3cfu3 
vœú téttlcítuu maOui: og <0u&ö ©onur, og 
SjerDi l)ann ^Þanninn &á|\imlegann öéyjanöí/ 
écfanlcgar, fccji cg, fem (tjernmfréDir mcmi 
I)afa mcD ðloðöuflu rcihíutðum fynt og fanif* 
oD, aD ^cjfi fölar formprE'oah PD [)a^ iaQW^ 
(lccDt náttárunnac cDli, ncfnilcvía, i fuBu tóngM/ 
fcm annaré uáttárlcga alDrcí (f^Dur, nema < 

ti1)ju. Sí^r"^ f^áti^ »p« í(nifnfli^ð;af& »9 f^"^ ^rnJítjalD ©pDínciannn fúnDui' fcá ofanoíCDii 
niDur ór, jövDin plfut, bjecðin fíofna, Qt<i^ 
iv franiliDinna IjáEajl upp, mavflic DauDic vífa 
iipp og birtajl i 3ei*úfalem ; I>oern í>oiiöönii 
öáfamlegonn nefna ef ecfi {>cnnal 3cfiÍ0>ftO.* 
"Ur, 09 f6lin fortnaiv Sefóe Dci)V/ 09 jDvDin jféif* 
\ic 09 bwm flofna 09 flíajícnar Ijáfafl upv.; 
'ScOie Dcpc; 09 DauDic cífa unDír ciné upp ttt 
ViD gjova f)ané bauOa 6famt f cim lífanOi, tíáf 
Íamlcgann; ^ei'áe tKi\)v, 09 tjaíD ©DDíngaiina 
tDíuftcviö rífnar , n6Din cc ollum fcamboDui, 
Dpinn toeguc fprtc aCIa tíl ©uöé/ ^efáe DátnJi 
'til foclífunac fpcic alla; Sefuö fclnr itnn anöa 
Í ^eDurfinS í)onDuc 09 Depr, og ^unöcab^* 
l)ofDínginn, fcm ()cpcDi ^ann ftoo "t'aUa, foo feí<t 
fínn anDa i ^oDuvunö [^enDuc, f íi ^anu íUftf 
tannfairifl: níí, jþcgac ^ann famanbcr allt ífan« 
líf, oll atriDi ^anð pfnu, on unDuvin wiD ^antf 
íttuDa, wiD jpcjfa ^anö anDIátéíbœn, aUt í eínti 
Um jþaD, aD ^^^«0 þají t'íttlcícm; niobuc »ec» 
ib og Í0UÖ8 @onm;, <þo» ííplDi l)ann/ m&t^tl 
•ÖunDraDöí^cifbín^inn n6 í)uafa, fcla fig 09 ritíit 
anoa oDrum 4 valD cnn ©uDi? ná f6l ^ann 
f<9 ^eDimmm; œ! íjcjTi í>«»ð §aDií m4 
\>cca í)anö ©uD, f6 einafti 09 bcfli @uD, fciti 
l^ann jþccfic, .og í)oeijum ^ann fullti'epjlic, eiinfi 
M öaTamíega DcpjanDi 09 f ©llii fínu flécf* 
laufá Ifji; nó 5cjíc og ]^cfi r),an« SaDic ofl 

^uD mei3; j^o mifíum unpcum síect þwm 12S 'öD Ijann l)afí oeviD faflauö, récclafuc nioI>» 

<it)éíí)0fDínðinn |)cnna @uD, oa ^itnac l)íitt fpt^ 
it ellum: i?ifVulcga ^c|líu þcjTi i'étclácui: niaö* 
iit DCfiö og (SuDö ©onur! l)ðnn, fcm ná 
fcamqtJíEnu ^afoi á ^tfú DauDa'.í)5nu'nn xmtf 
fínum (íríDámennum, og aD mwi macc^cei 
27., átti mcD f cim aD \>arDocita Scfunv; l)amif 
fcm líflcga I)cpr fi)llt fiocf'fcirra pprí 09 unD^ 
Irímanná, cr fléDu l)já 09 gcngu framí)já/ 
ÍFófu ^efuD fín, í)œDDu ,03 fpottuDu ^efúm ^ 
troffinum, ()ann vcrDliu ná allt t cinu fann* 
fœrDur um þata fullfram&a ránðlcrti, um faf# 
lcpfi Sefú/ um pcvfónu S^fú; ná ttctDur I)ami 
éttallcgmn A^cgna í^cjfa UIoírHíJ, nó mctuu l)anrt 
. einfié 0lDúnöanna 09 -öofDínfljanna 09 TpDfin^ 
"éblíDu, cr foo áfafc frtimfpl^Du Ufláti '^tiúf 
'cn géfur ©uDí DÍrDina ogvntnar ^átt fprir |)eini 
'09 eHu fólíi: t)ijXulcga ^cjíc þejfi rétclácut 
maöui: vcvib 03 (Buöö ©onur! oð fólfiD cfc 
\)\íí flóD 09 I)orfDi 6, ct fi>o fjarlíegt $»ol aí> 
• :ípcfja fcnnann i.f)unDraDéíf)ofDíngané vitní^f 
burD, aD |)aD 1 fama nctfánsi ^œítir óHu brí^lí^ 
'fpotti, lafímcrli gégn ^cfú, 09 unDírtcfur Wt 
mcD ^unDraDé'l)efD{nðjanum: fannarlcgá t^at 
þefli <BuO0 eomiv! allir bctja fér ái 
brjöjl:, fnúa ná finum augum frá jþcfTari ötta^ 
lcgu (foDun, 09 l)alDa ffélfaDir 09 unDranöJ 
fecim; fjolDí af D6fcmDuni guDlcgé fraptat * 

fólu 03 i^rDu oð nuifícci og ðtefuni 09 I'"* 

m 
Ænm Mta, fím nd tífu m ^tö ðtríi«ttí« 

írapt^cfó ciiið 09 faníifl ©ubé, fem of Dauö* 
«num eanu , aD Itfða, ðaðnt«fuu (hq aHta 6fjá» 
«nDa f)jeitH 09 fijait íau foo fucDun 09 iíélfíngu, 
ttD^cic beija fét 6 bxM,. fniSa buví aptur 03 
ÍCijja: faiinaclega vav þeflfi (Suöe Qónm;! 

^oaD PitDi(í pDuc nó, f cijtnii; mcnn ! pac 
«(fi pDac éaufnaci Sefúé »œt(ía Oáfamleguu 
lanninnOeyjanDi? toac I)éc nö cÆ i aUí famtafa> 
i)inic og 6\)mír, lifauDi 09 DauDic, bimtntiíncií 
CðjecD, l)cUjiDðmu'cinn og qi>alaflaDucinn, já> 
famfecDa ^unDraDé4)0fDínðjanum mct) pitniö* 
tucDinii, aD'Scfúe oíffwlega vav céttlátuc maí>* 
uv og íBuOb éonur? Ó! fejTar mifíu bárcmö* 
it tiiD pocð gaufnaca DauDa ! ! í^ugauu i)f;i allrt 
j^uððun, aDSerúsmlT'íIetía »at v^tctátui: matrs 
Mc og (Ö.uOo ©ónui'! 0! í)oecfu D^vmcet cc ná 
|anö fciD^CEðing oð \mbbn, hi^ tjeim ©uDi 
íjDCum og^eDuc, fcm auðli)|ti ^anuinu fiim @oít 
foo öójamlegann bevjanöi! [)oíltft mun t) iu« 
DcIDt og máttuc og toeðfemD ná mcD ©uDi §ec* 
m cíf jauDi, fcm foo oac Dáfamlegut; OcvjanDí ! 
^oecfu mun fó fcelá 09 unaDfcmD PCvDa í)an» tcúfe 
ji;uDu bcofDcum og IÞjóuUm 6i'ítmáíau(c.\ 09 nfxc* 
snœfanDt, fcm Sonuc (öubs, ríttlóti maDí 
Scfúe f oflaDi líjtnu tilaD afccfa ofé og inn* 
ftðlaDi ftto Oálamlcga öeyian^i^! . , . 

Se'. piíjtö nú <0uO, Uni Eriftmv! 
ifcm bepct bafiD af Sefú píílat:íf0gu eli áDucí 
f©ðD Dccini UPP& IjúflyuOi l)au6 líOanOi , upp* 

báftmO bfluð Oeyiatiöi! ptífiö m (5i»D, 09 1 xgd — 

fjónaríi^ottitm 3cfú DauDa, fcgjanDi: piflfulcga 
^cfíc pt^x vHtiátut mat>u^ vmi> og (5uO» 

un í fot;ð 09 i ð(cDi, f \)aufemD 03 \)Cðfcm6, I 
lífi oð DauDa, í tíma og cilífD, aD í)ann i)S>m\^ 
mgaja i^ar! €n— cgí ]þ6 3cfú pína 09 ba* 
famlegí bauHi aD i)cita pDui: fannarlcga í)cill 
og buggun, cgi í)ún ccfi aD áfdla pDur fi)rit: 
^ané Dbmjíóli fiDatmcir, ec)i ^ané blóD cÆi aö 
foma pfit pDur og i)Dar born, jþá íátiD ^an^ 
<j\)el og DauDa alDtcí vcrDa (fdl6afifjé(, unDít: 
jþwju ]Þér l)U9ftD óf)(rttmuní aD fynDga fram* 
Dcgié, oftrci)jíanDi jþtoí, aö ]pó jþ^c af áfctnfugi 
pr^ðiö og (rfíD glcppi 09 lefli, fé ScA'i ^crD* 
Í[!uIDan, pína og DauDi fullnbg fB'oía alléfonat 
^DíiDa fprír ougliti cnö aliTtigna og réttlátá 
S!)6mara, cf jþér aD ciné, litt og rœníngimv 
ciní)r)erntima fi)rc cnu tafíD auDtierpiti 
lUuniD tif aD fenDa©uDi citt bccnat;.át?arp uin 
inntefu i;Dar í ^imíninn. ?9íinnifi, enn 'p^ 
biD cg i)Dur jÞcffa, aD f)\)orFi pDat; 9firb6t, pD* 
<ir fálattffraptac og ^úxta húfm þat til, ní 
pDar DauDaflunD cr í pDar toalDi 09 utitráD* 
um/ pcgac fér, ciné 09 f\50 marguc/ tttáffí 
líDa mcgiD foo ébcerílcga fjántngu i ftcífóttinttir 
aD ell grcinD, ótt Dfirocgan og (íilnínguc i;fic* 
bugafí, mínni og rœna oij nt6l aHt í cinu f)t)ccf* 
ur, otti og fféifíng gagntcfuc pDur, og ]páe 
til cngrar f^Uðgunar cDur fáíacfrófcmié finniD/ 

ellcgac ef ^vaujlir, m&jíé miDt í fpnDun* 

uiiv ■ 

fem Din njðta l^iigflunat 09 góDð af 'S^fá faf* 
laufa 09 Oáfauilega öauóa og meD ^onum I 
l)trDinní ödfamlcguv toevDa/ jlal í gúDtccfiIcgii 
líferni/ fem íiv^e);ti Janntar tráár, ttotta/ aD 
^ann í^afí \)aliD f^r tií eptitbœmíé 09 éptiv* 
brcptni/ flvanDttavlegíei^a og IjáppnDi Iþcfé xiti^ 
Idta S^fu lifanDi 09 líDánDi; jþetta fé pDat 
fciDari^ífir x jþeJTií líimDUða lijí, foo aD j^éc 
Dcyjaitöí fullV)i|)afl mœttuD uiit aD f& Í)ðnDÍ* 
aD Ufa DívD cg Oafemö mcD ^ané eptic DauD* 
önn í ]^v)í ciHfa! ifunDiD ótvauDir, fem ppau 
^eilíavi 3cfút?, meD etlu t)Dar framfevDi ccn<ec 
09 na:r pejTu fceía tafmtvfi, méD )?sá aD í)íí)Da* 
^eilvaDum Pécuvð: fyr|1: aö ZNríjíuc þejti: fvr* 
íí: bfe í þolDiuu liDií), þá bcpnjíö yOur 
nicö þDÍ fama bugavfarí og lótíö af a6 
fynöga! í)ann l)cfír fi;vir ofö liDiD og ofð til 
cptivDcemið, ^ann, cr en.c,a fi)nD gjorDi, ccFí 
formcéiti l^egac l)onum V)av fovmcrlt, ecfi 6gn# 
aDi jþcðar l)ann lciDr cu fol ;þaD l^onum, fcni 
íétt Dcemir. SátiD ^sA jþetta fagva Dcemi rtcra 
^Dar reglU, C'vijlmr mennl ciné pegctr pDár áfl^ 
fjceru mníc fírja á foiEváDum toiD i)Dur, Yxli 
og PaDraiiDi cu flciváDur SilDaa \)iD 3^f""V 
^íceja aD fonnu í auíjun og fmjaDva pDar W 
SömaígívnD eDur oflceti, tií aD di>inna pDar aD# 
(íöö og VíelfljevDir, i)Dar ájt og cinloígní, pDac 
f)eitrceDi, cu umbuna ))Dur allt jþetta mcD 
límannlcfluin ^% laftma;igí, nicí) fmánaví 

S a Uflví 

J lccití ém)ðí) og toaní)acf(a;t{, tmt) efunbfjáfit 
iiiDurDtcpí i)Dat mannfolía, mcD flœvDavfunti 
wiDUitni aD fncpDa i)Duv (^eillum og [cemD; lít* 
iD til í)ané, fcm mótmœlin þoíti qíqw féc- 
of fenDuvunum; fem ccfiócuiaDi ^ f^ann lciDf 
09 fcm Ijáfui' á^atpaDi finn f\>ifara ^uöað^ 
mcD blíöu mnatíuafní! fcgiD alDcci pDau bici(f* 
lcifa, pDau bváDtœDi til afbotunar, aD líf Im^ 
\)cerD \)iD fjanDincnn fé cí moflulcg fpnDuguin 
niennum, fcm Scfú Mt \)iD 3"öa0, á mcD> 
an þtt ci fáiD fannaD, aD ^ann ^aft fctt pD^ 
uv 6bcevilcðt (eamál, fcm í fínu níiDarft£>?aní> 
gclíó bauD: clftíö, ptv 6x>ini yöar, — gj0Líí> 
pzun gott^ ec yöuc þata; ít mcDan X^ccalö^ 
öi^fagaii Ditnar, aD jafnocl f)eiDnir mcnn í)ajx 
í (ífu áfiðbmulaði fí?nt ccfi olíEa finnié [^ógí 
V)œrD, cg tct til DvemiíJ 'Jþann uafntogaDa 03 
miéjafnt ftnnaDa róm^cv(fa ^tjotnara og 
fappa 3ulíu6 ícefac \)iD finn ei(faDa ^)in ogs 
í)anaímann ^vútue ^^afi lú í)ciDinii 
maDut \)ottaD (íEt (loDugípnDi og ^6ð\)C5tD f 
DauDanum t)iD foifafuUann t)an]Þacflátami 

tiin^ 

niorD{nQjum, fem ^atr Deíttu Oonum 23 ban» 
vána (ííngí 09 for; en ec ()anft fá oD flnna^ 
peffara t>ar ^ané elffabt ^rútuð, fagöt ^annr 
oðfí)o fú, fotiur minn % c it t u ð (ert 
ab Iþeffu!) jletti fápunni fram tjpr ^Ðfuö a ' 

^ f<r, Ijet (la án mvtvaniav véfamur 9Cíj»um*í 
jíírtfla^ ■ •bln, muti Va \útúx\x ^orvi um mcgH lœta 
Í2Ífa í)6ðmb, í»-!tta Ijúfívnöí af Sefu toiD 
öoca flíivdDu V)im? a;! l^\)orfu cvfiiJt miui ofá 
|já mia, cptic 3"^rw Doemi, aD 6rua \)ocuin 
DffóEimcum ^"loDí^ biDja vorum fmánurum DcesD* 
«1:, blciTa ci* ofó belva? og ííctta cc jþd 
S^fú boDorD til oor, frifítur menu! jþctta ()an5 
ígiD Doímí á froffínum f)6ucianDi; j^ctta nocf* 
mra I)ané píílara^otta og trúu cljícuDa Dccmi; 
í^ctta í»6 mcDalíD ti( aD éimm þam fognuD 
og |)aD rtfugícga \:erDfaup, fcm, cptir Scfií 
loforDi, Watt\). cr pcim gci)mt á í)imn* 
uni/ fcm í)$r foía \)crDa fotfinan, 6r6fir ocj 
ítlpgar af oonDum moiumm fprir faf(ci)fí 03 
toíDuifénnfngu Sefú (œrDoma. 

Sciíum þ\yx allt S'cfá líf og ()anð ptnu, 
f)ané IjáfíyiiDi og mannclffu, ma ^ort ílaD^ 
fatla Doími til cptirbrcptnió i iDoru (ífi og líD^ 
un; f)ané öáfamlcga DauOa \)ova f)uggun og ' 
flijrf og i)on i r»orum DauDa/ foo aD \>H, ()ug# 
l)rauilir, fcm ()ann,. Dci)ja mccttum véttlátua 
nianna öauöa, Dci)ja fa^ir, fcin bann og ttov* 
Hfé umiíipti tií m ciiífa \)crDa Oáfainlcg, fcm 
l^ané. íþa DcuDur ^c( (ifaD og v>c( Dítio! 
€r \)CÍ (íríDi og \)c( figraD og (íDur ofé 
ciltflcga ttcll ^n ~ miffunfami ÍÖvottinnl 
winniíú \)oi'ö uanm&ttaí 03 g^f aO foo :3 3 
n4 

C{c o|o ó{o CÍ5 ^ «So ofr:> oío 

iífunfamí ^aDi.u os ©uD! jpíii eliía tií 
l)cimítiið pg uml}i;gaja fDriu t^orrí toeh 
fecD, fem ccfi í)ivmDi í^íiuun cingátna ©i;ni^ 
l>cIDui; ð^f l;ann í Dau.Dann {\)xU ofé og alla 
incnn; Uí)^t ofé mcD fonarlcflú Djocfáng aD 
f oma nó fcani fí)riv ]^i|í auglit, til aD pfi'roegci. 
aD ttíéí)6méfulla uieDaí, er Ipitt ðuDDómlcðci 
VjálérccDi DaíDi til lífnau fpnDugu mannfi;hif 
^tQW létfl; jþinn l)jartf j'cera <Son/ vtorn rétts 
íáta jcfum, opínbcra mennunum j^inn VMlja 
l^íc 6 jerDU/ leita aD ^cini/ fcm föru víllit WQOk, 
©9 leiDa jþaaptuctil finnar j^ccfíngar og ]pj6n* 
w|lu; l^tft l)a\m íiDa erbpcaD 09 ^ploíDi/ of* 
fófniv, i)éit) oi} btm, benD 09 í)om og fdcau i 
()\)alir, 99 íoffiná Depja 6 frojTí. ©éf ofent^ 
09 atto foo aD i)jiE\)íða jþctta j^ítt mí(funa.rí^ 
xtitf ^ctta jþitt 09 þ\n6 eingétna (Sonar minn* 
íéftceDafla el|íu>merEi, aD \>H upptcnDrumft til 
lofgjerDar 09 jÞacflœtié 09 el{!u fpvir allt jþetta^ 
tit ]polinmceDiö x ellum mannraununt og fáf^nt: 
imDirgéfni unDir j^inn ðuDDómö tiilja aD Dcemí 
Docé jí^fú/ til brpDnié J?inna ovDa og tcáfcfíí \>iD 
f>iQ og \)orn Saufnava/ tíí aD eí(fa fannlcifann 09 
láta ofé af ()anö roDDu(ciDa; tií ðrunDoaílai?* 
tránaDarítraujíð á jþér, fem mannanna á(lrífa 
goDuV/bcEDi t fovg^ og í glcDí/bœDi í lifi og DauDa, 
09 tit futl\>i(funnar um, aD ]^inn @onur 09 \>oc 

IjófípnDi bvóOir 3^fút>; fé ofí gefínn af þtt tií I líiuicétii, tíí í^efgunar 05 ti( ciíífrau cnííntíaufn* 

íip upplí)fa og (íi)vfja ofí5 í ítejíu guDrÆfnið t>crfí, 
aD \)ér fv>i> ocvDuðlcfla lccra mcettum aD lcita þín 
pg \)oré j^cfú l)tt í íímanum/ aD Dör um ftDip 
uicD ^onum uppl)afDír \)crDa mœttum til CíiDí 
lcgrar cíjífDar bjá fjálfum 2í)n?ii. 

C3íooíoo!oojoo5ocíooíotí4c$ac5ooioc3^o^ 

€iltft lof 09 óöauDicðai; '^a<^k féii jfjíu, líEnfamt 
. , ^uDoggaDir! oD pii líicD feuDíiigu ^íná 
^onov 09 ooté'^i-elfava ^cfúí ()0lCiiD,'nieD I)an^. 
ijpíniœta lcevÐóini 09 flecfloufa lifnaDi 09 mcö 
I)ané OöerDjt'ulDuDu, fdvU qöol 09 fvoffínð DauDa^ 
j^cfiic fínnt ofé monnnm aD |)ccfja ^oDuu 
ollvat náDaif; 09 Ipinn ðuDDómlcga óilja, tcfis 
!?Cá bvotlcgav nmnna''j!épnui; aptuv í fátt 09 fíaDí, 
fcft þíi tv6 09 v»on í tíovum í)jðvtum, aD f(fIufuB 
ciIífD bíDi toov i fomanDa oð bctva (íft, cf oéc a'd 
einö tvvlUða fi)l9jum l)éc f^tfpovum v^ové ^öhifí* 
ava^cfi 2€! fli;v0 ofé jafnan, góDi ^aDiv! 
i o((u tt&vu (íjií, VíO'VVi (íDun 09 DauDa, tií ap fctjti^ 
ofé f)ané cptivD(cmi fi)viv fjónir, ti( þuggunav 03 
iiojtðcefiíegvav eptiv()vei;tni, ti( fáfvav unDírgéfnl. 
unDiv í>inn foDuvlega toilja; í)anö Da'ml, fenii 
í)rt)DnaDijí i elíu, og v>ovva toCQnrt gjovDij^' 
l)viððUí ðWV^ DauDcmn, fFalf 09 titvaDi, »av{> 
fjetvaDuV/,l|vafinu.fvá einum Dóinjíoli tii annavö^K 
I)va;Etuv, 't)099Uin íaminn, (^óDjtví^ftU'-, íjprui*. 

fv'^nöHV/ Ij«D&uv, gaWi OvucfjaDuv/ ncflíDuv h Fcofé oð & f^onum fpotíabut/ x\m ^ann l&afDi 

fuUEomnaD ftna hl'^Dni \>iD f íg/ mcD aD 
íJcpja á fcoffi. , ^énn ofá ^cfDugfcaa aD ícica 

fmánavar/ f)elDur fcm fanniv ^efú cljícnDuv/ og 
ftprf ofíJ tií aD vci)najl: fív 09 I)onum jafnaii 
tróit ílífi 03 DauDa; ^vefum v^év, fcm Pécuiv 
<e! íítpátil V'ov, íDvottinn j'efií! aDttévgánga 
incettMm út frá anDoaralaufum og I)á|!afom> 
«ni I)cimfiné follí/ cn tráfega/ fcm f ú/ bcva fánn* 
Scifanum mn\, 09 b^i)ra |ína fannlciféíVoDD* 
iþi, fcn> Iþola máttit mifFimavlauð froféfcfl* 
íngav ()v6p/ ^íné éfaífíáta fólfð/ pfiv j^éc á 
Iþmim <iv>o(aíDcgi/ m í)r5paDiv j^o- oœgD og 
Híu fpvír í»aD 09 alla ofé/ fcm foo opt fpnD'- 
j\um 09 \>itum ccfl b'oaD \>H gjevum, lát ofö 
fífcíDt mcD alúD áfíunDa aD lífjaíl jþínu ]^oIin* 
niaDíé, Di)9Da og ljáfIi)nDið Dœmi, vavDt>cita 
in'ina og góDa fam\)ítfFii allt til í^fílofa, foo Dér 
nicDfama tránaDavítvauftitilttové [)imnejí'a§'oD* 
Vré, fem ^d, allva fiDaft fcla moettum ^ovn auDa 
i í)anð mijtunar f)cnDuv, já, ^ugí^vauftir f)ncgjíi 
íoffiné \3or ()ofuD og géfa upp ^ovnanDa; (ác 
Kff^ 'þct fá aD \anua, aD í^rorv, fcm Fappfcflar 
cD finnajt trár 09 réttlátuv maDur í íllu fínu lifi 
^ít á jevDunni, fcm þú, i!al mcD ]þér cptir DauD* 
cmn um cilífD fceU 09 Dáfamíc^^uv \>evDa. íþér fs 
fi)rir a((a ÍJína cl(fu tií \)oc 09 jÞjániugu tíovrrt 
tocgna/ lof pg pvJö pg jÞacfavgjevD um aípií! 
f «t of 

: 3ef« 00 0iöum á ttoffínuitv 

fnwtniT líi- Sanltu of ^ 

etva íþovftcini ©öcinbjotnéfpnr. . 

fiogib er: ©rcíntr Scfúé um grœna trjeb: 

gÍD3cfúftp(fifom og bíD, fvijíin fál! ogljtof 
<!• göDfúé í)íí?D, fcm jþinn grcifari faðDi'íar* 
fcinajl viD í)cmi til (tiInaDac ! 

3. ^ann fi)rfl6oinum fiiDai' baD: 5öt># 
lc! (fcðÍanDi) tilgéfþob ! viUtij: « fynOa wtígt 

vxta nú ci þpaö gj^ra xnit. ' 

3. gi)nc méf l)iD, ^rclfaviminn! fcei: Mt 
ú Duliíí blinDícifinn 09 \)an9|cet(lan i mli xtímz 
mi mitt foíföai' árnan f\x\\ 

4- •&rt'-'mptán9mni fím móDurmót, mœnD* 
k auguní I)já frofiinö fót, 09 j^inn Jó^annca 
l)cnni íiat, bjálpoinujnn, Din, fon ów'far 

5. tþcgac mig unDic fiiin Erofá bec, 0« 
íví)tui' ttina froDin mír, cn offœfjcnDuc ^ata' oí 
^cjá, f)já(pacmann, 3cfú! fenD méc jþá' 

6. ©tra;; cc cœnínginn fínac fá, fi)nDíc 
pDcanDi 09 iMlDi na, fpcic Ipinn DauDa fcclfí: oít 
l^fíf, fuUmfTu gafft um cílífc |íf, . ^ " 

7. '&U99Un af jþínum munni \\\H, mtntt 
jefu! gef Dci))a fcc! unn míc í tíma aii 
tnéc fjá, 09 arf í ^tnu rífí fáj 

8. «&cí)rt ttac ccféct á [)imni oðjerö f)cœDiV 

íest, fím íitt í;(?í5ft.»i;&; vpsníí, nnnit ' 1 138 ■ ■ 

Ærw&! mínn <Sui) þtí! nííg ^epc ypl'S^f^ 

^iiðifíar ^róp pt> ^ecca mími! í)Uðð^ 

jf aí/ um DauDanS þó cg^ r6|í Dal. 

■^erra minn ! ^ínum einn fvambar, ev|)V)v|liini 
inunni' ab aufa pín eDifiD, bciif \>arNlunftn! ^ 

11. ^cít þú cð í)afí mDbjóD ó, t)DiiD|f* 
tinni fcm mér ríBir ; meD Di)ðD og trá aD 
íöánaíl ^ér, i^oiití euœfanDí fé mér ! . 

tneö l)lt)Dui afiíéifDer/ ocj allt fem fprr ^ar á> 
IpEiaD, i;firrt)ílir fuUEomnaö. 

13. D! |»6 l)jcilpr{EDié orDiD fagt! upp í)tt^ 
an fpnD og DauDaníS maft, ccfi ffélfir mið aum? 
«nn mann, eílífann ftgur mér jþaD \)ann. 

14. 5lUta fíDajla orD ^iiic ná er mín lífé 
Don, í)á fagDír 5aDir! í þína fel eg þ^nOír 
fi'anr^éc líöanOí mína 0no, 

15. íþaö orD m'm Djápafí prepnðijí mh 
Í ííánEa fDlfnin, ^efu 'minn! aUi'a|eina(la OíDiÖ 
initt eð fem tala; lctt vcra þ\ttl 

A 

— *■ ■ ■ ■ ■ I ■ ■■ ■ 

^rentöilluc. ' . 

SÖífi?. Urtu 27. tettum Uð: rcttantt; ^Blf. 14. Unrt , 
é; 8000*. íeé: 80/O00. 2>]f* 51. Itmi 27. 6reiír« 
leifFo le4: 6rciílUiEa» 5Blf. 54. línu 32- janf\)el U6: 
jafnDeK SBlp 73. iínu 30, Iþefé M : Sölf. 76. 

Knu 23. íá (wn6anfeni|t). SMf. 79, \vm 27. ^íf&t 

^efö»* -' / w ■ I 

I « • 
i fP.aail- .. -.^;" -.^^^..■^ - .-...mMM^M^ l.-..ÆMf ..... 1 _rr. 
V s. t